Organizačná a technická sekcia, rady a odporúčania.

Spínací modul 2-BUS – ovládajte dom z bytového telefónu

Spínač 2-BUS slúži na spínanie externého zariadenia zadaním 4-miestneho kódu na domácom audio alebo videotelefóne. Výhodou použitia spínacieho modulu 2-BUS je možnosť ovládať zariadenia na diaľku bez potreby opustiť byt či kanceláriu domu.

Zvyšok článku je prístupný len pre administrátorov bytových domov.

Ak máte požadované prístupové práva a chcete zobraziť celý článok, prihláste sa.

 

 

Monitor DDS – otváranie z bytov môže byť bezpečné

Monitor DDS umožňuje nielen adresné otváranie so záznamom, ale tiež monitorovanie systému a jeho jednotlivých činností (podľa nastavenia v programe BBIQ). Vďaka tomu je možné kontrolovať spôsob využívania komunikačného systému a zabrániť,  napr. neželaným interkomovým volaniam alebo zneužitiu núdzového otvorenia.  Funkcia adresného otvárania je podporovaná len pre dorozumievacie zariadenia z produkcie TESLA STROPKOV – a.s.

Zvyšok článku je prístupný len pre administrátorov bytových domov.

Ak máte požadované prístupové práva a chcete zobraziť celý článok, prihláste sa.

 

 

Programátor DDS – nastavte systém presne podľa potrieb domu

Programátor DDS sa používa pre programovanie komponentov digitálneho dorozumievacieho systému DDS z produkcie TESLA STROPKOV – a.s. ako sú dvojvodičové elektrické vrátniky pre priamu a kódovú voľbu v dizajne GUARD a KARAT a dvojvodičové domáce telefóny.

Za pomoci špeciálneho softvéru je možné cez počítač pohodlne nastavovať funkcie elektrických vrátnikov

Zvyšok článku je prístupný len pre administrátorov bytových domov.

Ak máte požadované prístupové práva a chcete zobraziť celý článok, prihláste sa.

Decentralizovaný prístupový systém

Každé dvere by mali byť ovládané samostatnou riadiacou jednotkou

Prístupové systémy DEK SIEŤ a BES odporúčané v technickom riešení projektu BEZPEČNÉ BÝVANIE RYS sú decentralizované, čím spĺňajú nielen požiadavku vyššej bezpečnosti, ale prispôsobujú sa i svetovým trendom v danej oblasti. Znamená to,

Zvyšok článku je prístupný len pre administrátorov bytových domov.

Ak máte požadované prístupové práva a chcete zobraziť celý článok, prihláste sa.

Rozkvitnuté kontajnerové stojisko na Martinčekovej 3 a 5

Prišla jar a kontajnerové stojisko na Martinčekovej ulici 3 a 5 sa zazelenalo. Ale pozor, nemyslíme to ani trochu metaforicky. Zakvitla jablonka umiestnená na streche stojiska, ktorej od marca tohto roku robí spoločnosť 16 kvetináčov s celoročne zelenými vavrínovníkmi. Aby sa uľahčilo zalievanie kvetín a zabezpečila jeho pravidelnosť, dobudovalo sa aj zavlažovacie zariadenie.

Zmeny sa dotkli i vnútra kontajnerového stojiska. Záleží nám na správnom a efektívnom triedení odpadu, preto sme nad zberné nádoby s plastom a papierom upevnili informačné panely, ktoré upozorňujú obyvateľov, ktoré suroviny je možné do týchto nádob vhadzovať. Nechýba ani panel s adresou a otváracími hodinami príslušného zberného dvora, aby obyvatelia vedeli, kam majú odnášať nadrozmerný odpad.

(Viac fotiek nájdete vo fotogalérii…)

Veľmi nás teší, že odozvu u obyvateľov našiel i nový prvok v kontajnerovom stojisku – olejtéka, do ktorej pribudli a stále pribúdajú nové fľaše s použitým kuchynským olejom. Vedľa olejtéky sme tiež namontovali panel, ktorý vysvetľuje správny postup pri zbere použitého kuchynského oleja a upravili sme aj vonkajšie okolie kontajnerového stojiska.

Zodpovednosť za dodržiavanie zásad požiarnej bezpečnosti

V bytových domoch sú obyvatelia a návštevy povinní rešpektovať rozhodnutia prijaté vlastníkmi bytov a povereného správcu. Jednou z právomocí, ale aj povinností vlastníkov domu je prijať opatrenia pre zabezpečenie únikových ciest a tiež zásad požiarnej bezpečnosti tak, aby bol dodržaný Zákon č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov.

Zodpovednosť za to, či je inštalovaný prístupový systém v súlade s požiarnou bezpečnosťou v konkrétnom bytovom dome leží primárne na vlastníkoch bytov. Zodpovedný nie je ani dodávateľ prístupového systému, ani dodávateľ dverí či iných zariadení, nakoľko tieto systémy sú riešené modulárne, teda sú schopné prispôsobiť sa rôznym podmienkam budov, do ktorých sú inštalované a od konkrétnych podmienok v bytovom dome závisí aj správny výber a zosúladenie jednotlivých bezpečnostných prvkov.

Odporúčame preto, aby boli pri výbere prístupového systému posudzované jednotlivé komponenty – typ dverí, typ zámku, spôsob napájania a odblokovania ako komplexný celok, ktorý by mal byť zároveň konzultovaný s požiarnym technikom. Na základe prevádzkových vlastností systému je následne vhodné  vypracovať  “Zásady požiarnej bezpečnosti”, ktoré budú zohľadňovať aktuálny stav zabezpečenia dverí na únikovej ceste.

Zvyšok článku je prístupný len pre administrátorov bytových domov.

Ak máte požadované prístupové práva a chcete zobraziť celý článok, prihláste sa.

Otváranie záchranke z bytu

Nenechávajte si otázku vstupu záchranných zložiek do bytového domu na poslednú chvíľu a informujte sa o možných riešeniach.

Povoliť alebo zakázať otváranie z bytov? Riešenie vstupu záchranných zložiek do bytového domu je  dôležitou súčasťou organizačnej prevádzky prístupového systému a myslieť na ňu je potrebné ešte pred zakúpením a inštaláciou systému. Využitie digitálneho komunikačného systému vám umožňuje povoliť otváranie vchodových dverí lekárovi alebo návštevám priamo z bytu, pričom je vytvorený aj záznam o tom, kto a kedy dvere otvoril. K dispozícii je i alternatíva, kedy je otváranie z bytu povolené individuálne, napr. iba osobám starším alebo telesne postihnutým.

Poradíme vám, ako správne vyhodnotiť situáciu vo vašom dome a vybrať čo najlepšie riešenie vstupu a výstupu bežnej  návštevy ako aj lekára v prípade núdze.

 

V projekte sú riešené nasledovné aktivity:

  • interkomové volania
  • inštalácia dvoch vrátnikov pre vstup a výstup
  • adresné otváranie a dátový záznam
  • nastavenie užívateľských práv
  • kompatibilita a prepojenie s prístupovým systémom

 

Podrobnejšie informácie: odporúčania a rady

 

PROSÍME, VYPLŇTE DOTAZNÍK!

 

Dodržiavať zákon a nemať strach z pokút

Uistite sa, či je prevádzka prístupového a kamerového systému vo vašom bytovom dome v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.

Funkčnosť štandardného prístupového systému určeného pre využitie v bytových domoch je väčšinou založená na identifikácii a autorizácii. Identifikáciou sa rozumie priloženie napr. DEK kľúča k dotykovej ploche na dverách a autorizácia je samotné overenie existencie čísla DEK kľúča v pamäti riadiacej jednotky a odblokovanie dverí. Pokiaľ má prístupový systém napomáhať pri správe a údržbe bytového domu, či v boji proti vandalom, “čiernym” nájomníkom  a neplatičom, potom je samozrejmosťou, že k číslam identifikátorov sú priraďované aj mená a priezviská. Tým sa stáva prístupový systém systémom informačným a je potrebné naň nazerať aj z pohľadu ochrany osobných údajov.  Zákony sú súčasťou nášho života, sú potrebné, nakoľko definujú jasné pravidlá.  Je však neprípustné, aby boli strašiakom pre slušných ľudí, zatiaľ čo ich pod rúškom demokracie na svoju ochranu zneužívajú osoby, ktoré páchajú v komunite zlo .

Z dôvodu častých otázok k dodržiavaniu zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v súvislosti s prevádzkou prístupových elektronických systémov v bytových domoch sme na túto tému pripravili usmernenia a informačné materiály.

V projekte sú riešené nasledovné aktivity:

  • usmernenia pre prevádzkovateľov
  • odporúčania ohľadom oznamovacej povinnosti a evidencie
  • návrhy zmlúv pre prevádzkovateľov a sprostredkovateľov

Podrobnejšie informácie: ochrana osobných údajov

PROSÍME, VYPLŇTE DOTAZNÍK!

 

Núdzové výstupné tlačidlo akceptované v praxi zo strany HaZZ

Prípady preverenia technického riešenia výstupu osôb cez dvere na únikovej ceste za pomoci núdzového výstupného tlačidla

Počas realizácie projektu Bezpečné bývanie RYS® museli vo viacerých bytových domoch riešiť problematiku prevencie pred požiarmi aj na základe podaných sťažností od samotných obyvateľov. Takéto domy následne prešli kontrolou kompetentných zástupcov HaZZ SR a na základe výsledkov kontroly bol stav potvrdený buď ako správny, alebo sa muselo pristúpiť k doplneniu a úprave prístupového systému. Kontroly boli vykonané napr. v Bratislave v dome osobitného určenia na Medveďovej ulici, bytových domoch na Rovniankovej 15, Stavbárskej 40 a 42, ale tiež v iných mestách Slovenskej a Českej republiky.

V bytovom dome sú inštalované technické prvky podľa projektu s obojstrannou elektronickou kontrolou vstupu a výstupu a inštalovaným núdzovým výstupným tlačidlom.

Bytový dom Lena, Poprad

Sťažnosť od obyvateľa domu:
„Otváranie dverí z vnútra je riešené tak, že tieto sa otvoria buď po stlačení tlačidla, alebo po priložení špeciálneho kľúča. V minulom roku som bol svedkom, že po vypadnutí hlavného prívodu elektrickej energie do bytovky sa tieto vchodové dvere nedali z vnútra otvoriť! Mám podozrenie, že tento súčasný stav ohrozuje bezpečnosť a zdravie obyvateľov bytovky. Z tohto dôvodu žiadam o prevedenie kontroly v bloku Lena.“

Záver kontroly: „Vstupné dvere na východnej strane, ktoré sú započítané ako druhý únikový východ z objektu, ktoré sú pri bežnej prevádzke zaistené elektromagnetickým uzáverom. Otváranie dverí na strane dverí v smere úniku je umiestnený tlačidlový uzáver – otvárač, ktorý odblokuje istenie dverí. V prípade výpadku napájania elektrickou energiou je elektromagnet zabezpečujúci zaistenie dverí nefunkčný a dvere sú priechodné. Spôsob otvárania – odblokovania dverí nie je v rozpore s ustanoveniami STN v obore Požiarnej bezpečnosti stavieb.“

Kontrolu vykonal:
Ing. Jozef Goga – preventivár mesta Poprad
Ing. Pavol Rumler – predseda DHZ Poprad mesto
Ing. Imrich Kisel, samostatný pracovník OBO MsÚ Poprad

Bytový dom Holíč

V bytovom dome sú inštalované technické prvky podľa projektu s obojstrannou elektronickou kontrolou vstupu a výstupu a inštalovaným núdzovým výstupným tlačidlom.

Zistenie nedostatkov na základe podnetu od obyvateľa domu:  „Vchodové dvere do 12 poschodového obytného domu na Jednoradovej ul.č.15 v Holíči sú prerobené tak, aby sa dali otvoriť iba pomocou elektromagnetického kľúča z vonkajšej strany, ale aj  z vnútornej strany pri úniku osôb z bytového domu von na voľné priestranstvo. To znamená, že z obytného domu nie je umožnený bezpečný a rýchly prechod cez tieto dvere pri evakuácii osôb bez uvedeného elektromagnetického kľúča. Uvedený stav je v rozpore s § 71 ods.1 vyhl. MV SR č.94/2004 Z.z.,  ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb.“

Odstránenie nedostatkov: Prístupový systém bol doplnený o núdzové výstupné tlačidlo inštalované v blízkosti vchodových dverí.

Záver kontroly: „Na vchodové dvere do 12 poschodového obytného domu na Jednoradovej ul.č.15 v Holíči je nainštalované zariadenie na otváranie dverí pomocou elektromagnetického kľúča z vonkajšej strany, ale aj  z vnútornej strany pri úniku osôb z bytového domu von na voľné priestranstvo. Nakoľko nebol umožnený bezpečný a rýchly prechod cez tieto dvere pri evakuácii osôb bez uvedeného elektromagnetického kľúča, bolo toto zariadenie doplnené o zariadenie, ktorému v prípade požiaru alebo inej havarijnej situácie unikajúce osoby rozbijú sklíčko a toto zariadenie okamžite vypne elektromagnetické blokovanie dverí. Potom je možné dvere bez problémov otvoriť a umožniť bezpečný únik osôb na voľné priestranstvo….

Vzhľadom na skutočnosť, že zistené závady boli odstránené v stanovenej lehote ďalšie konanie k tejto sťažnosti je zastavené.“

Kontrolu vykonal:
pplk.Ing. Ján Cvečka, riaditeľ OR HaZZ v Skalici
mjr.Bc. Jozef Morávek, OR HaZZ v Skalici

Správca prístupového systému

Jedným z dôležitých organizačných prvkov projektu je dobrá správa prístupového systému. Správca systému vykonáva správu databázy identifikátorov, vyhodnocuje neštandardné udalosti, poskytuje informácie a záznamy z technických zariadení orgánom činným v trestnom konaní. Ďalej vykonáva zmeny na základe požiadaviek prevádzkovateľa prístupového systému, t.j. zástupcov vlastníkov bytov alebo správcu domu (napr. pridávanie nových  identifikátorov, zablokovanie stratených alebo ukradnutých, definovanie identifikátorov pre návštevy a pod.).

Správu databázy môže vykonávať len osoba poverená prevádzkovateľom systému a to na základe písomného poverenia, nakoľko sa správca systému dostáva do styku s osobnými údajmi (meno, priezvisko). Pri prevádzke a správe prístupového systému je preto nevyhnutné dodržiavať ustanovenia Zákona  o ochrane osobných údajov č. 122/2013 Z.z.

Viac informácií o prístupovom systéme z pohľadu ochrany osobných údajov pripravujeme a zverejníme v Organizačnej sekcii v časti Ochrana osobných údajov.

Prevádzkovateľom systému je osoba právne zodpovedná za bytový dom. To môže byť:
– spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov
– správca bytového domu na základe platnej zmluvy o správe domu
– iná právnická osoba – vlastník bytového domu (napr. mestská časť a pod.)

OLEJtéka – zber použitého kuchynského oleja

Originálnym prvkom v novom viacúčelovom stojisku na Martinčekovej ulici je špeciálny zberný stojan na použitý kuchynský olej. Jedným z výrazných nedostatkov pri separovaní odpadu je totiž slabá informovanosť o zbere, recyklácii a následkoch nesprávnej likvidácie použitého kuchynského oleja a takmer neexistujúca metodika a zberné miesta v prostredí bytových domov.

Bytové domy  musia neraz vynaložiť veľké finančné prostriedky na čistenie kanalizačných potrubí a prípojok na verejnú kanalizáciu, ktoré sú zanesené a upchané olejom vylievaným priamo do kuchynských výleviek či toaliet. Spláchnutie oleja, prípadne zvyškov potravín do kanalizácie, môže zapríčiniť aj rozšírený výskyt hlodavcov v kanalizačných potrubiach a v okolí domu na chodníkoch a v trávnatých porastoch, kde sa dostávajú do priameho kontaktu s malými deťmi.  Nový zberný stojan na olej je tiež uzamykateľný prístupovým systémom a otvárať ho môžu, podobne ako stojisko, len držitelia elektronického kľúča.

Postaviť stojisko a zavesiť tam stojan na olej, samozrejme, nestačí, preto je veľmi dôležitou súčasťou každého nášho projektu komunikácia s obyvateľmi a ich dostatočná informovanosť. Prvé informatívne stretnutie s obyvateľmi domu sa konalo vo februári 2014 v príjemnej domácej atmosfére, kde sa nielen hovorilo, ale aj vysmážalo, fritovalo, opekalo a jedlo, pričom sa po prvýkrát reálne využila OLEJtéka.

Forma obnovy stojiska, ktorú sme zvolili, je netradičná, no technicky a organizačne realizovateľná aj na iných miestach, dokonca i tam, kde nie je možné pripojenie zariadení do elektrickej siete a to vďaka využitiu slnečnej energie a solárnych panelov.

Komunikácia a motivácia

Každá zmena v bytovom dome si vyžaduje komunikáciu s vlastníkmi s cieľom nájsť pozitívne riešenia pre dom. O nových veciach treba hovoriť, aby sa ich ľudia nebáli a aby bol pochopený ich význam. Preto je veľmi dôležitá  informovanosť obyvateľov domu o pripravovaných i prebiehajúcich zmenách a ich predpokladanom výsledku. Mať dôveru ľudí v to, čo robíte, kladne vplýva na atmosféru v dome a dáva predpoklad úspešného ukončenia projektu.

Naša komunikácia pri obnove kontajnerového stojiska prebiehala v úzkej spolupráci so zástupcami vlastníkov formou informačných listov zverejnených na nástenke domu, anketových lístkov, letákov a oznamov adresne vkladaných do poštových schránok. Samozrejme, informácie sme poskytovali a poskytujeme aj osobne.

20.7.2015inštalácia OLEJtéky v Spišskej Novej Vsi

20.5.2015inštalácia OLEJtéky na Rovniankovej 14 v Petržalke

11.4.2015 – výmena zbernej skrinky na olej za novú, odolnejšiu voči poveternostným vplyvom a s krajším dizajnom

19.2.2015 – odovzdanie 12 litrov kuchynského oleja z OLEJtéky na čerpaciu stanicu Slovnaft.

28.11.2014 – odovzdanie 7 litrov kuchynského oleja z OLEJtéky na čerpaciu stanicu Slovnaft.

10.9.2014 – odovzdanie 13,5 litra kuchynského oleja z OLEJtéky na čerpaciu stanicu Slovnaft.

13.6.2014 – informovanie obyvateľov o odovzdaní kuchynského oleja a poďakovanie k ich účasti.

7.5.2014 – odovzdanie 9 litrov kuchynského oleja z OLEJtéky na čerpaciu stanicu Slovnaft.

19.3.2014 – poďakovanie za účasť na zbere kuchynského oleja.

17.3.2014 – umiestnenie informačných tabúľ do stojiska. Zverejnené informácie o spôsobe separovaného zberu papiera, plastov, kuchynského oleja.

7.2.2014 – informačný leták o spôsobe zberu kuchynského oleja. Výzva pre všetkých obyvateľov na zapojenie do zberu oleja.

28.1.2014  – stretnutie s obyvateľmi  v zasadačke firmy RYS. Hovorili sme o OLEJtéke, vysmážali, opekali, fritovali, jedli a nakoniec sme použitý kuchynský olej spoločne odniesli do novej olejtéky.

24.1.2014 – pozvánka na stretnutie k OLEJtéke. Na stretnutie boli pozvaní všetci, ktorí v roku 2013 adresne vyplnili anketový lístok týkajúci sa zberu kuchynského oleja.

3.12.2013 – informačný list o spustení nového kontajnerového stojiska do plnej prevádzky.

29.11.2013 – informácie o realizovaných technických zmenách a konštrukčnom riešení stojiska a spôsobe jeho využívania.

6.11. 2013 – informácie o pokračovaní  rekonštrukčných prác a dočasnom obmedzení užívania stojiska.

21.10.2013  – začiatok rekonštrukcie kontajnerového stojiska.

August – Október 2013  – príprava technického a stavebného riešenia.

21.5.2013  – anketa o zbere kuchynského oleja. Malou anketou sme sa snažili zistiť záujem obyvateľov o zber použitého kuchynského oleja, nakoľko jednou zo súčastí nového stojiska je aj zberná skrinka na olej, tzv. OLEJtéka.

Apríl 2013  – vypracovanie projektu kontajnerového stojiska. Žiadosť o finančný príspevok  z grantového programu Mestskej časti Bratislava – Ružinov pre zvyšovanie kvality života obyvateľov mestskej časti pre oblasť životného prostredia.

Viac fotiek nájdete vo fotogalérii

Viacúčelové kontajnerové stojisko

Nové atraktívne stavebné riešenie kontajnerového stojiska spája v sebe prvky umelecké s funkčnými, umožňuje komplexnú ochranu všetkých zberných nádob na komunálny aj separovaný zber v uzamykateľnej časti stojiska a okrem toho ponúka originálne riešenie zberu použitého kuchynského oleja, čím chráni životné prostredie a šetrí náklady na údržbu bytového domu.

Viacúčelové kontajnerové stojisko – brožúra PDF

Pekné a bezpečné kontajnerové stojisko – technické riešenia

Obnova bytových domov je v plnom prúde už niekoľko rokov a na sídliskách sa hrdo ukazujú opravené a zateplené paneláky, ktoré svojim vzhľadom zjemňujú pohľad na panorámu miest. Naproti tomu je okolie domu predmetom nezáujmu, preto sa v ňom hromadí neporiadok a stáva sa terčom vandalizmu. Častým tŕňom v oku bývajú práve kontajnerové stojiská s preplnenými nádobami, porozhadzovanými odpadkami a šíriacim sa zápachom. Nazmar prichádza aj snaha o triedenie odpadu, pretože v prípade, že sú nádoby na komunálny odpad už plné, odhadzujú ho ľudia do nádob určených k separovanému zberu. Obraz pekného bytového domu tak zatieni špina a smrad.

Na Slovensku zatiaľ neexistuje komplexné riešenie obnovy a uzamykania kontajnerových stojísk na sídliskách, a preto sa v rôznych mestách vytvorili rôzne spôsoby ochrany stojiska pred neoprávneným používaním, ktoré by zabezpečili pravidelný odvoz odpadu a zároveň udržanie poriadku v stojisku.

V rámci projektu BEZPEČNÉ BÝVANIE RYS už takmer 15 rokov pripravujeme v praxi realizovateľné riešenia sociálnej i situačnej prevencie kriminality v sídliskových komunitách. Pochopili sme, že pri zvyšovaní bezpečnosti v bytovom dome musíme vykročiť aj za jeho hranice. Rovnako ako vo vnútri domu totiž i mimo neho platí, že prostredie vychováva. Už v roku 2005 sme po prvýkrát využili na uzamknutie kontajnerového stojiska prístupový systém. Toto riešenie, ktoré vyžaduje dobrú spoluprácu s firmami zabezpečujúcimi odvoz odpadu, sa osvedčilo a v rámci Bratislavy dnes funguje mnoho kontajnerových stojísk s elektronickým uzamykaním.

(Viac fotiek nájdete vo fotogalérii…)

Novou výzvou pre nás bolo vytvorenie kontajnerového stojiska, ktoré by malo nielen zabezpečený vstup a chránilo všetky odpadové nádoby vrátane nádob k separovanému zberu, ale ktoré by svojim vzhľadom vôbec nepripomínalo štandardné kontajnerové stojisko a vytvorilo tak nový estetický prvok sídliska. Ľahostajná nám nebola ani ekologická stránka veci, rovnako ako sme túžili využiť stojisko formou, ktorá by odbremenila dom od niektorých nákladov na jeho údržbu. Náš zámer sa nám podarilo úspešne naplniť kompletnou rekonštrukciou kontajnerového stojiska na Martinčekovej ulici v Bratislave na jeseň 2013. Projekt obnovy bol spolufinancovaný z rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Ružinov na základe príspevku z grantového programu pre zvyšovanie kvality života obyvateľov mestskej časti pre oblasť životného prostredia. Náklady na obnovu neboli nízke, no urobiť „malý zázrak“ zo zanedbaného a nepekného kúta pri dome sa nedá, pokiaľ pri výbere služieb a tovaru zvíťazí najlacnejšia ponuka.

OBNOVA KONTAJNEROVÉHO STOJISKA

Pôvodná konštrukcia stojiska bola zdemontovaná a s použitím trvácnych materiálov odolných voči poveternostným vplyvom bolo vybudované nové zastrešené stojisko s vnútorným osvetlením, dvoma vstupnými bránami, záložným napájaním cez solárny panel, kamerovým systémom a plochou na výsadbu zelených drevín a rastlín. Použité konštrukčné a technické prvky umožňujú komplexnú ochranu všetkých zberných nádob v uzamknutej časti vrátane nádob na separovaný zber a tiež nového prvku, OLEJtéky.

Viacúčelové stojisko pozostáva z týchto konštrukčných a technických prvkov:

  • dve obvodové steny zhotovené z dreveného obkladu (malajský dub);
  • ďalšie dve obvodové steny zhotovené z kovového perforovaného materiálu ŤAHOKOV, ktorý umožňuje dostatočnú cirkuláciu vzduchu v stojisku;
  • dve elektronicky uzamykateľné brány – malá jednokrídlová brána pre vstup osôb a veľká posuvná pre manipuláciu s odpadovými nádobami;
  • prístupový systém inštalovaný na oboch bránach a prepojený so systémom, ktorý obyvatelia využívajú v rámci bytového domu, čo zaisťuje komplexnú kontrolu vstupu osôb;
  • solárny panel slúžiaci ako záložné alternatívne napájanie s prídavnou elektronikou;
  • vlastné vnútorné osvetlenie v podobe vodeodolných LED pásov, ktoré je prepojené s prístupovým systémom tak, aby sa zopínalo pri otvorení brán a vypínalo pri ich zatvorení;
  • konštrukcia strechy prispôsobená jej úžitkovému využitiu – osadeniu kvetináčov;
  • bezpečnostná kamera nainštalovaná na fasáde domu, ktorá sníma priestory kontajnerového stojiska a jeho strechy;
  • špeciálny stojan na zber použitého kuchynského oleja – OLEJtéku.

Výtvarníčka Zuzana Cigánová-Mojžišová je autorom dizajnu kontajnerového stojiska, ktorý v svojej výslednej podobe pripomína veľký kvetináč. Strecha je využitá na výsadbu celoročne zelených drevín a rastlín. Výsadba je v súčasnosti realizovaná iba čiastočne a ukončí sa v jarných mesiacoch vysadením zelených drevín po celom obvode strechy. Dobuduje sa aj automatické zalievanie kvetín. V zimnom období sa bude vykonávať pravidelná kontrola odkvapovej rúry, aby v nej nedochádzalo k zamŕzaniu vody.

Originálnym prvkom v stojisku je špeciálny zberný stojan na použitý kuchynský olej  – OLEJtéka.

Čitajte viac o OLEJtéke …

Článok bol publikovaný v časopise Stavebníctvo a bývanie, ročník 14, Viacúčelové kontajnerové stojisko (PDF).

Všetky publikované články nájdete tu.

Finančné zabezpečenie realizácie projektu

Všetky finančné náklady na nákup a inštaláciu jednotlivých technických zariadení potrebných ku komplexnej realizácii projektu bude znášať bytový dom. To nie je možné bez finančnej účasti vlastníkov a nájomcov domu z ich fondu opráv alebo iných finančných zdrojov a dotácií.

My ako autori projektu vám bezplatne poskytneme poradenské služby – konzultácie, prezentácie, vypracovanie návrhu technicko-organizačného riešenia, v rámci našich možností aj právnu pomoc, prípadne sa môžeme zúčastniť na vašej domovej schôdzi. Zároveň bezplatne zabezpečujeme organizovanie stretnutí s políciou a poskytujeme technické prostriedky pre organizácie, ktoré sú ochotné sa do projektu zapojiť (polícia, pošta, odvoz odpadu a pod.).

Po zrealizovaní technickej časti projektu vám umožníme využívať všetky organizačné a podporné aktivity, ktoré sú alebo budú začlenené do projektu.

Finančná spoluúčasť autora na nákupe technických zariadení a montážnych prácach je možná po dohode len v prípade pilotnej realizácie projektu v regióne alebo pilotnej inštalácie nových technických prvkov v rámci projektu, ktoré budú domu poskytnuté za zvýhodnených podmienok za účelom prevádzkových skúšok.

Odporúčaný postup pred realizáciou projektu

 1. Kontaktujte nás a povedzte nám o svojom záujme o projekt. My vám poskytneme dostupné materiály, ktoré vám pomôžu oboznámiť sa s jednotlivými prvkami projektu. Všetky materiály sú poskytované nezáväzne a bezplatne.

 2. Premyslite si uvedené body:

  • aké problémy je potrebné v dome riešiť,
  • aké technické zabezpečenie by ste uprednostňovali,
  • aké prevádzkové a organizačné opatrenia považujete za vhodné pre váš dom,
  • aké sú finančné možnosti domu,
  • aký je očakávaný časový horizont realizácie (realizácia po etapách),
  • základné údaje o dome (počet bytov, vchodov, obyvateľov, stav aktuálneho technického zabezpečenia, situačná schéma/pôdorys domu…)

   

 3. Opäť nás kontaktujte a informujte sa o možnosti prezentácie, na ktorej by ste nám uvedené skutočnosti predstavili, aby sme mohli spoločne pripraviť návrh technického a prevádzkového riešenia vrátane správy systému pre váš dom a odporučiť vám autorizované montážne firmy – realizátora projektu.

 4. S vybraným realizátorom si najskôr dohodnite obhliadku domu a požiadajte ho o vypracovanie presnej cenovej ponuky na technické komponenty vrátane práce. Na obhliadku pozvite aj iné  osoby, kompetentné sa vyjadrovať k bezpečnosti v bytovom dome, napr. požiarneho technika a pod. Dbajte na to, aby v ponuke realizátora boli také zariadenia a systémy, ktoré spĺňajú funkčné a technické vlastnosti nami odporúčaného riešenia a prevádzkového režimu v dome.

 5. Informujte obyvateľov na domovej schôdzi o zamýšľanom technickom zabezpečení domu, o prevádzkovom režime a navrhovaných organizačných opatreniach v dome. Dajte si odhlasovať prijatú technickú realizáciu ako aj organizačné usmernenia (napr. nový domový poriadok…). Na schôdzu je možné pozvať aj realizátora, aby z pozície odborníka vysvetlil fungovanie systému a jeho výhody. V prípade odsúhlasenia realizácie, uzatvorte s realizátorom zmluvu o dielo.

Elektromagnetické zámky vyhovujú predpisom o únikových cestách

Základom na ceste k zlepšeniu požiarnej bezpečnosti sú nepochybne elektromagnetické zámky vďaka ich inverznému systému prevádzky, schopnosti odblokovať dvere na únikovej ceste za pomoci núdzového výstupného tlačidla a možnosti pripojenia akustickej alebo svetelnej signalizácie.

Z pohľadu požiarnej ochrany je nutné spomenúť nasledujúce základné vlastnosti elektromagnetických zámkov:

Zvyšok článku je prístupný len pre administrátorov bytových domov.

Ak máte požadované prístupové práva a chcete zobraziť celý článok, prihláste sa.

 

Ako správne nainštalovať núdzové výstupné tlačidlo

Z dôvodu dodržania zásad požiarnej prevencie vám pri inštalácii prístupového systému do bytového domu odporúčame nasledujúci postup:

 • z pohľadu požiarnej bezpečnosti podľa projektovej dokumentácie určiť typ dverí, na ktorých bude inštalovaný prístupový a zábranový systém;
 • pokiaľ projektová dokumentácia chýba, zabezpečiť jej vypracovanie u špecializovanej firmy a požiadať požiarneho technika o obhliadku (tieto služby sú vo väčšine prípadov platené);
 • oboznámiť sa s možnosťami technického riešenia a kontroly vstupu do bytového domu;
 • konzultovať technické riešenie zabezpečenia s montážnou firmou a poskytnúť jej potrebné informácie týkajúce sa požiadaviek na zabezpečenie únikových ciest;
 • zabezpečiť núdzové otvorenie – núdzové výstupné tlačidlo, konzultovať jeho umiestnenie a prevádzkové vlastnosti;
 • vypracovať evakuačný plán a protipožiarne zásady domu (vypracuje požiarny technik) a umiestniť ich na prístupné miesto v dome;
 • označiť únikové cesty a únikové východy;
 • oboznámiť všetkých obyvateľov domu s protipožiarnymi opatreniami a únikovými cestami.

Núdzové výstupné tlačidlo by malo byť viditeľne označené a umiestnené na dobre dostupnom mieste. Môže byť tiež inštalované na tých miestach, kde sa nevyžaduje inštalácia panikového východového uzáveru.

Vlastnosti núdzového výstupného tlačidla:

 • tlačidlo by malo mať zelený kryt;
 • tlačidlo musí byť označené značkou „Núdzové otvorenie“ – táto značka  by mala byť dostatočne veľká a ľahko čitateľná;
 • tlačidlo sa musí ovládať jedným úkonom
 • tlačidlo musí byť viditeľné aj v prípade

  Zvyšok článku je prístupný len pre registrovaných používateľov.

  Ak chcete zobraziť celý článok, prihláste sa.

Štandardná prevádzka kontroly vstupu v praxi – odporúčané zapojenie systému

Prístupové systémy odporúčané v projekte poskytujú širokú variabilitu a viaceré možnosti prevádzkovania. Nasledujúce kroky popisujú najštandardnejší systém prevádzky prístupového systému, ktorý sa využíva vo viac ako 70% bytových domov zapojených do projektu. Predpokladá vytvorenie jednej bezpečnostnej zóny na vstupných dverách do bytového domu a to inštaláciou prístupového systému spolu s elektromagnetickými zámkami s možnosťou kontroly vstupu i výstupu osôb.

1) Elektromagnetické zámky sú inštalované na vstupných dverách v počte 2 ks a to jeden v hornej a druhý v dolnej časti dverí. Nárazová platnička sa upevní

Zvyšok článku je prístupný len pre registrovaných používateľov.

Ak chcete zobraziť celý článok, prihláste sa.