priority_oou_2

Dodržiavať zákon a nemať strach z pokút

Uistite sa, či je prevádzka prístupového a kamerového systému vo vašom bytovom dome v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.

Funkčnosť štandardného prístupového systému určeného pre využitie v bytových domoch je väčšinou založená na identifikácii a autorizácii. Identifikáciou sa rozumie priloženie napr. DEK kľúča k dotykovej ploche na dverách a autorizácia je samotné overenie existencie čísla DEK kľúča v pamäti riadiacej jednotky a odblokovanie dverí. Pokiaľ má prístupový systém napomáhať pri správe a údržbe bytového domu, či v boji proti vandalom, “čiernym” nájomníkom  a neplatičom, potom je samozrejmosťou, že k číslam identifikátorov sú priraďované aj mená a priezviská. Tým sa stáva prístupový systém systémom informačným a je potrebné naň nazerať aj z pohľadu ochrany osobných údajov.  Zákony sú súčasťou nášho života, sú potrebné, nakoľko definujú jasné pravidlá.  Je však neprípustné, aby boli strašiakom pre slušných ľudí, zatiaľ čo ich pod rúškom demokracie na svoju ochranu zneužívajú osoby, ktoré páchajú v komunite zlo .

Z dôvodu častých otázok k dodržiavaniu zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v súvislosti s prevádzkou prístupových elektronických systémov v bytových domoch sme na túto tému pripravili usmernenia a informačné materiály.

V projekte sú riešené nasledovné aktivity:

    • usmernenia pre prevádzkovateľov
    • odporúčania ohľadom oznamovacej povinnosti a evidencie
    • návrhy zmlúv pre prevádzkovateľov a sprostredkovateľov

Podrobnejšie informácie: ochrana osobných údajov

PROSÍME, VYPLŇTE DOTAZNÍK!