Názov projektu: AKADÉMIA PENTAGÓN

Pôsobnosť projektu: bytový dom Stavbárska 40 a 42, Bratislava (známy ako Pentagón)

Poskytnutý grant: dotácia zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2018 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality, z programu OD60103.U14902 Ministerstva vnútra SR – Okresný úrad Bratislava

Výška dotácie: 10.000 EUR

Realizácia projektu:  12.11.2018 – 31.3.2019

 

Popis projektu:  Projekt Akadémia Pentagón si dáva za cieľ stavbu komunitnej miestnosti, jej vybavenie, zariadenie a prevádzkovanie tak, aby bola pripravená na aktivity, ktoré formou právneho,  mediačného,  psychologického a finančného poradenstva pomôžu obyvateľom bytového domu zvládať náročné prostredie dlhodobo ovplyvnené drogovou kriminalitou.

Aktivity zahrnuté do projektu majú za cieľ ochrániť obyvateľov bytového domu, dať im pocit väčšieho bezpečia a istoty a naučiť ich správať sa tak, aby  sami prispievali k vytváraniu pozitívnej atmosféry, pomáhali potlačiť prejavy neprispôsobivého a kriminálneho správania v dome a jeho okolí, budovali si lepšie medzi ľudské vzťahy a formovali súdržnú komunitu.  Nakoľko v bytovom dome je sústredený veľký počet občanov s nižším sociálnym statusom, poskytované služby im majú pomôcť aj v oblasti osobného rastu pri hľadaní práce, riešení rodinných a susedských sporov, zvyšovaní finančnej gramotnosti, zvládaní komunikácie s úradmi a inštitúciami vrátane polície a pripraviť ich tak na rôzne životné situácie. Komunitná miestnosť vytvorí priestor pre lepšiu a efektívnejšiu činnosť výboru zástupcov vlastníkov bytov a umožní obyvateľom bližšie sa oboznamovať s domovou agendou, domovým poriadkom  a správnym chápaním zásad dobrého spolunažívania. V neposlednom rade budú do projektu zahrnuté aj spoločensko-záujmové aktivity, ktoré sú zamerané najmä na oddychové činnosti, susedskú výpomoc, posedenia pre seniorov. Spolupráca s odborníkmi na mediáciu, psychológiu a najmä s Akadémiou  Policajného zboru umožní využiť získané praktické skúsenosti a informácie pri tvorbe metodických materiálov využiteľných aj v iných bytových domoch s podobnými problémami.

Články v tejto kategórii: