domový poriadok

Za porušovanie domového poriadku sa v Pentagóne bude platiť

Projekt Akadémia Pentagón pokračuje.  V mesiaci máj a jún život v komunitnej miestnosti neustáva a napriek tomu, že sme trošku spomalili niektoré aktivity, aby sme nabrali nové sily a mali čas hľadať nové finančné zdroje, stále pracujeme na zlepšovaní bezpečnosti v bytovom dome a príprave zaujímavého programu pre komunitnú miestnosť.

Pravidelne sa konajú stretnutia domovej rady (pôvodne “spojky”), ktorá sa sformovala z obyvateľov ochotných podieľať sa na správe a údržbe domu. Počas mesiaca máj sa konali 2 stretnutia. Témami bola pokračujúca rekonštrukcia domu, oprava interiérových priestorov, optimalizácia prevádzkových nastavení kamerového systému, prístupového systému, výťahov, postupné zavádzanie nových domových pravidiel a mnoho ďalších tém, dôležitých pre úspešné pokračovanie premeny Pentagónu.

Už od začiatku roka sme spolu s domovou radou a správcom domu pracovali na texte nového domového poriadku, ktorý by odrážal aktuálny stav a potreby bytového domu. Dôležitým prvkom v domovom poriadku je tzv. sankčný poriadok, ktorý rieši zmluvné pokuty alebo obmedzenie užívateľských práv za opakované porušovanie domového poriadku. Obyvateľom domu chceme prostredníctvom komunitnej miestnosti prinášať príjemné a pozitívne zážitky, vytvárať odľahčenú priateľskú atmosféru a vytvárať zázemie, kde nájdu radu a pomoc pri bežných starostiach i v ťažkých životných situáciách. No zároveň je nevyhnutné popri budovaní komunity trvať na tom, aby každý jeden jej člen dodržiaval domový poriadok a to bez výnimky. Len súlad týchto dvoch postojov môže priniesť pozitívnu zmenu. Pre mnohých obyvateľov Pentagónu je stále neprijateľné dodržiavanie nových pravidiel a prispôsobovanie sa čoraz prísnejšiemu, no oprávnene kritickému posudzovaniu ich správania. A bude to ešte dlhá cesta a ťažký boj, aby sa napriek nezhodám vo vnútri komunity dokázalo zlepšenie stavu aj trvalo udržať.

Dôležité je, aby zmeny, ktoré sa snaží správca a domová rada presadzovať, mali podporu v zákone. Preto je domový poriadok taký zásadný a tvorí právny základ pre dosiahnutie poriadku v dome. Nový domový poriadok vstúpil do platnosti 1.6.2019 po riadnom prerokovaní a schválení zástupcami vlastníkov bytov a správcom.

V priebehu mesiacov  marec až máj sa robili štatistické prieskumy o najčastejších príčinách porušovania zásad bezpečnosti, aby sa zistilo, čo je najväčšou hrozbou a ako je možné takéto správanie eliminovať. Ak sa stal incident, oprávnené osoby vyhodnocovali záznamy z prístupového i kamerového systému a zbierali sa aj osobné skúsenosti a svedectvá obyvateľov. Na základe zistených skutočností boli pripravené písomné upozornenia tým vlastníkom bytov, ktorí buď osobne, alebo ich nájomníci a návštevy nedodržali zásady bezpečnosti, porušili domový poriadok a spôsobili škody definované sankčným poriadkom. Výzvy konkrétnym obyvateľom osobne odovzdali členovia domovej rady s vysvetlením, že ide zatiaľ len o upozornenie a pokiaľ sa ich správanie v dome nezmení a opätovne sa zistia porušenia domového poriadku po 1.6.2019, správca domu už pristúpi k vymáhaniu zmluvných pokút vyplývajúcich zo sankčného poriadku.

Sankčný poriadok je riešený ako príloha k zmluve o výkone správy a Sankcia je definovaná nasledovne:  “Sankcia – zmluvná pokuta alebo strpenie obmedzenia užívateľských práv, dohodnuté v tomto sankčnom poriadku, predstavuje finančný záväzok vlastníka vyjadrený v € ako postih za porušenie domového poriadku, alebo strpenie obmedzenia za porušenie domového poriadku. V prípade porušenia domového poriadku zo strany vlastníkov bytov a NP bude správcom bytového domu vlastníkovi bytu (osoba, ktorá je viazaná povinnosťou úhrady predpísaných zálohových platieb správcovi) vyrubená zmluvná pokuta, alebo bude voči nemu vykonané obmedzujúce opatrenie podľa tohto poriadku a vlastník sa zaväzuje strpieť uložené obmedzujúce opatrenia alebo vyrubenú zmluvnú pokutu uhradiť na účet bytového domu, … Obmedzujúce opatrenie je správca oprávnený vykonať bezodkladne po vzniku porušenia a stotožnení osoby škodcu.”

Výška zmluvnej pokuty za porušenie domového poriadku je v rozpätí  od 15 do 100 € podľa závažnosti porušenia. Jedno z obmedzení užívateľských práv je napr. blokovanie výťahu. Okrem priameho ohrozenia bezpečnosti, zneužívania  a poškodzovania zariadení domu (vrátane výťahov a požiarnej vybavenosti), nedodržiavania hygienických zásad v spoločných priestoroch domu, sú tu zahrnuté aj postihy v prípade neprihlásenia osôb (ubytovanie “čiernych nájomníkov”), znečisťovania okolia domu a porušovania nočného pokoja.

Cieľom tohto veľmi náročného procesu je naučiť obyvateľov domu starať sa o svoj majetok, chrániť si finančné prostriedky investované do obnovy bytového domu, neničiť dom a jeho okolie, nezhoršovať situáciu svojou ľahostajnosťou a ignoranstvom. Technické zabezpečenie domu je dostatočne kvalitné na to, aby zástupcovia vlastníkov a správca mohli získať dostatočné množstvo dôkazov o závažnom porušovaní domového poriadku a následne pristúpiť k možnosti, ktorú ponúka § 11 ods. 5 zákona NR SR č.182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a pristúpiť k podaniu na súd. Súd môže na základe nezvratných dôkazov nariadiť predaj bytu vlastníka, ktorý svojím konaním zasahuje do výkonu vlastníckeho práva ostatných vlastníkov bytov alebo nebytových priestorov tým, že hrubo poškodzuje byt alebo nebytový  priestor, spoločné časti domu, spoločné zariadenia domu, spoločné nebytové priestory, príslušenstvo alebo sústavne narušuje pokojné bývanie ostatných vlastníkov bytov, ohrozuje bezpečnosť alebo porušuje dobré mravy v dome, v prípade Pentagónu je to najmä páchanie drogovej kriminality.

Obyvatelia Pentagónu majú šťastie v tom, že tam bývajú ľudia, ktorým úprimne záleží na tom, aby sa veci menili k lepšiemu. A to aj napriek mnohým prekážkam, či už je to ľudská hlúposť na jednej strane, závisť, strata súdnosti a akejkoľvek slušnosti a na strane druhej strach z pomsty, vyčerpanosť a veľakrát aj pocit beznádeje. Ideme ďalej, hľadáme podporu u kompetentných orgánov mestskej časti Vrakuňa a pripravujeme  stretnutie na úrovni poslancov a bezpečnostného výbor MÚ Vrakuňa, o ktorom Vás budeme v najbližších dňoch informovať.