PREČO VZNIKLO OBČIANSKE ZDRUŽENIEozbb_logo_velke-ok

Vždy nám išlo o to, aby sa vniesla ľudskosť, bezpečie a dobrá atmosféra do komunitného života na sídliskách a do rezidenčných častí miest. Od roku 1999 sa intenzívne venujeme realizácii projektu Bezpečné bývanie RYS zameraného na prevenciu kriminality v bytových domoch. Projekt a jeho jednotlivé časti sa postupne rozrastali, zdokonaľovali a prinášali pozitívne zmeny pre obyvateľov, ako aj políciu, správcovské spoločnosti či miestnu samosprávu.

Samotný projekt mal vždy dve roviny, organizačno-sociálnu a technickú. V technickej sme dokázali nastaviť základné princípy ochrany bytových domov pred nepovolanými vstupmi, ponúknuť nadštandardné technické nástroje pre vlastníkov a správcov pri ochrane majetku. Techniku sme vždy vnímali iba ako jeden z nástrojov, ktorým sme sa snažili vytvoriť príjemné a bezpečné prostredie pre bývanie. Príliš veľa techniky však navodzuje falošný pocit bezpečia. Stávame sa ľahostajnými a myslíme si, že problémy sa vyriešia i bez nášho aktívneho prispenia. Uzatvárame sa v svojich bytoch a zakrývame si oči pred vecami, ktoré znepríjemňujú náš život a narúšajú princípy komunity. V oblasti technického zabezpečenia zostáva hlavným partnerom firma RYS, ktorá je aj iniciátorom a v rokoch 1999 až 2016 bola komplexným realizátorom projektu Bezpečné bývanie.

Ľudský faktor je aj pri tých najvyspelejších technológiách nenahraditeľný. Osobný kontakt medzi susedmi, obyčajný pozdrav či milý úsmev alebo otvorenie dverí staršej pani z „druhého“ – to sú v očiach mnohých nepodstatné drobnosti, ale práve na nich sa buduje základ dobrých medziľudských vzťahov. Preto sme pocítili potrebu vrátiť sa späť k ľuďom a pripomenúť im dôležitosť vzájomnej komunikácie a zároveň podporiť tých, ktorí už teraz aktívne vystupujú v rámci komunity bytového domu. Zriadenie občianskeho združenia sa ponúkalo ako vhodná forma pre zastrešenie našich aktivít, ktoré do budúcnosti zároveň umožňuje združovať ľudí ochotných venovať svoj čas a schopnosti  oveľa viac sa znovu zamerať na organizačnú časť projektu a s tým spojenú sociálnu prevenciu kriminality. Jedným z riešení ako posilniť túto časť našej práce a zapojiť do projektu viac ľudí ochotných a nadšený pre komunitný život, bolo zriadenie občianskeho združenia.

ČINNOSŤ OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA

Činnosť OZ vychádza z organizačnej časti projektu a zameriava sa na sociálnu prevenciu kriminality a podporu komunitného spôsobu života. Naším hlavným cieľom je spájať ľudí a iniciovať v nich záujem  o svoje bezprostredné okolie a zodpovednosť za jeho stav. Tieto ciele chceme dosiahnuť pretavením/transformáciou našich skúsenosti z praxe do poradenskej činnosti, organizovaním prezentácií a konzultačných stretnutí, účasťou na domových schôdzach a prípravou informačných materiálov týkajúcich sa rôznych aspektov života v bytovom dome. Našou prvoradou/primárnou témou zostáva prevencia kriminality, s ktorou úzko súvisí i problematika ochrany osobných údajov, napr. pri využívaní kamerového systému, ale postupne náš záber rozširujeme a venujeme sa aj ekologickým témam ako je odvoz odpadu, zber použitého kuchynského oleja a výstavba viacúčelových kontajnerových stojísk.

Chceme nadviazať efektívnu spoluprácu bytových domov s políciou, s relevantnými orgánmi miestnej samosprávy, hasičmi a ďalšími inštitúciami, ktoré majú právo vstupovať do bytových domov, napr. pošta, výťahári apod.

KOMUNITNÝ ŽIVOT

Občianske združenie je zakladajúcim členom Európskej asociácie susedských hliadok EUNWA. Vďaka našim partnerom v asociácii vieme, že najdôležitejšími faktormi pri úspešnom fungovaní susedských hliadok v zahraničí je pocit súdržnosti susedov, ich zdravý záujem o život komunity a ochota si pomáhať a dobrá komunikácia.  V súčasnosti nechceme budovať sieť susedských hliadok, no budeme sa snažiť vytvárať v bytových domoch fungujúce komunity, ktoré sa budú starať o svoju bezpečnosť. Naša schéma sa bude držať pravidla : „Nezakrývajme si oči, ak vidíme, že sa deje niečo zlé v našom susedstve.“ Niekedy stačí chodiť s otvorenými očami a pýtať sa, keď si všimneme niečo podozrivé, na to, aby sme zabránili. A tak, ktokoľvek zažije v bytovom dome či jeho okolí niečo negatívne, môže sa obrátiť podľa povahy skutku na zástupcu vlastníkov, alebo priamo na políciu a vec riešiť.

V mnohých domoch už takýto komunitný princíp ochrany majetku a zdravia obyvateľov funguje a najčastejšie je iniciovaný práve zástupcami vlastníkov, ktorí venujú veľa času správe a prevádzke bytových domov. Snažia sa zachovávať vysokú mieru bezpečnosti v spoločných priestoroch domov. Ich prácu je potrebné podporiť a pomáhať im aj drobnosťami, ako je skontrolovať zatvorenie dverí, byť viac všímavý či je výťah v poriadku, keď sa v ňom veziem, či svietia všetky žiarovky na chodbe, či sa niekto prešmykol popri staršom spoluobčanovi. „Príležitosť robí zlodeja“, všímavosťou sa dá predísť mnohým trestným činom. Všímavosť eliminuje potenciálne možnosti pre kriminálne správanie a navodzuje pocit komunitnej spolupatričnosti. Nie je potrebne vystavovať sa riziku konfliktu s cudzou osobou či vandalom, postačí nezakrývať si oči, vidieť čo sa okolo mňa deje a komunikovať.

Články v tejto kategórii:

Články tejto sekcie sú prístupné len pre prihlásených používateľov.

Zabudli ste heslo?