displej

Krátky prehľad udalostí v Pentagóne

Od augusta 2019 sme pracovali na viacerých aktivitách smerujúcich k ďalšiemu skvalitneniu bývania na Stavbárskej ulici vo vchodoch 40 a 42. Prinášame Vám krátky prehľad najzaujímavejších udalostí:

  1. Prvé pokuty za porušovanie domového poriadku (9/2019).

  2. Pamätná medaila Krajského riaditeľstva policajného zboru v Bratislave pre Lenku Polákovú (27.9.2019)

  3. Dotácia z Magistrátu hlavného mesta Bratislava (18.10.2019)

  4. Štatút susedskej hliadky (10/2019).

  5. Umiestnenie informačných obrazoviek na chodbách (23.10.2019).

  6. Návšteva z Policajného prezídia (24.10.2019).

  7. Uzamknutie polopodzemných kontajnerov (28.10.2019).


(1) Prvé pokuty za porušovanie domového poriadku

Od 1.6.2019 platí v bytovom dome nový domový poriadok, ktorého súčasťou sú aj sankcie za jeho porušovanie. Tak ako bolo avizované už na domovej schôdzi, niekoľko týždňov od platnosti nového domového poriadku správca a domová rada len upozorňovala na jeho porušovanie a písomne previnilcov vyzývala na nápravu správania. V septembri už  pristúpil správca k udeľovaniu finančných pokút za opakované porušenie ustanovení domového poriadku. Najčastejšími prehreškami sú fajčenie vo výťahu a odkladanie smetí na chodbách bytového domu.

(2) Pamätná medaila Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave pre Lenku Polákovú

Obrovské množstvo svojho voľného času, úsilia a energie venovala Pentagónu. Ukázala silu osobnosti, odvahu a dobré srdce. Stála pri začiatku obnovy bytového domu, bola pevným pilierom zmien, nebála sa postaviť proti tým, ktorí ho ničili a robili z neho nebezpečné miesto. Lenka Poláková, členka domovej rady, dlhodobo pracuje pre dom a jeho obyvateľov. Pentagón je jej skutočný domov, tak sa k nemu aj správa. Chce, aby to bolo aj bezpečné miesto pre život, o čo už dlhodobo “bojuje” s podporou svojich skvelých susedov a v úzkej spolupráci s Políciou SR. Krajské riaditeľstvo Policajné zboru SR ocenilo jej prácu a 27.9.2019 ku dňu Policajného zboru jej udelilo Pamätnú medailu za významnú pomoc a spoluprácu pri plnení úloh Policajného zboru.

(3) Dotácia z Magistrátu hlavného mesta Bratislava

Našou snahou je čo najlepšie a najefektívnejšie pokračovať v prevádzke komunitnej miestnosti a v zaujímavých aktivitách pre komunitu. To samozrejme vyžaduje finančné prostriedky, ktoré sa snažíme získavať  z rôznych grantov a dotácii. V druhom polroku sme podali tri žiadosti o finančný príspevok. Schválený nám bol len jeden zo zámerov nie však v plnom rozsahu. Dotáciu na materiálové zabezpečenie susedskej hliadky a školiace materiály pre jej členov nám poskytne Magistrát mesta Bratislava vo výške 1 108 €. Dňa 18.10.2019 sme podpísali zmluvu a  dodali potrebnú dokumentáciu.

(4) Štatút Susedskej hliadky

Od začiatku projektu Akadémia Pentagón bolo jasné, že udržať trvalo nový, lepší stav v bytovom dome bude veľmi náročné. Zabrániť pohybu neoprávnených osôb v  dome a ich zdržiavanie sa v spoločných priestoroch pod vplyvom omamných látok bola a je jedna z najťažších úloh, s ktorými výrazne pomáhajú členovia domovej rady. Na základe doterajších skúseností sme sa rozhodli zriadiť susedskú hliadku, ktorej členovia budú pravidelne vykonávať kontrolu spoločných priestorov domu a jeho najbližšieho okolia. Prejdu riadnym školením a svoju činnosť budú vykonávať v súlade s platnou legislatívou SR a v úzke spolupráci s Mestskou políciou a Políciou SR. Ako základný dokument sme vypracovali Štatút Susedskej hliadky, kde sú zadefinované úlohy hliadky a práva a povinnosti jej členov.

(5) Umiestnenie informačných displejov

Pentagón je veľký bytový dom a pri tak častých a zásadných zmenách, ktoré v dome prebiehajú, je nesmierne dôležitá informovanosť obyvateľov čo najjednoduchším spôsobom. Zvolávať pri každej novej veci schôdzu, alebo pripravovať a distribuovať letáky je časovo a organizačne náročné. Preto sme sa rozhodli v duchu 21. storočia umiestniť do každého zo vstupných vestibulov informačné displeje, ktoré sú kompatibilné s prístupovým systémom a nastaviteľné na diaľku v on-line prevádzke. Montáž displejov prebehla dňa 23.10.2019  a ako prvé sme na displeji pustili krátky inštruktážny film o správnom používaní elektronicky uzamknutých polopodzemných kontajnerov.

(6) Návšteva z Policajného prezídia

Dňa 24.10.2019 sa v komunitnej miestnosti konalo stretnutie zástupcov domovej rady, občianskeho združenia Bezpečné bývanie, Obvodného oddelenia PZ SR a Prezídia PZ SR.

(7) Uzamknutie polopodzemných kontajnerov

Stavbárska ulica 40 a 42 bola jedna z prvých ulíc s osadenými polopodzemnými kontajnermi v Bratislave. Po rôznych technických a prevádzkových problémoch, ktoré polopodzemné kontajnery sprevádzali a ktoré boli spôsobené najmä nedostatočnou informovanosťou a ochranou kontajnerových nádob, sa nám 30.10.2019 podarilo uzamnkúť všetky kontajnery elektronickým prístupovým systémom kompatibilným so systémom spoločnosti na odvoz odpadu. Navyše, uzamknutie má krásny doprovod v podobe osvetlených veľkoplošných informačných bannerov umiestnených na stene “trafostanice” oproti bytovému domu a obvodových bannerov na každej nádobe. Je to nie len estetické využitie verejného priestoru, ale zároveň plní vzdelávaciu úlohu a poskytuje obyvateľom jednoduché vysvetlenie ako správne nakladať s odpadom a ako sa správať v danom priestore. Grafické spracovanie, ktoré pripravila Zuzana Cigánová Mojžišová je inšpiratívne, poučné a zároveň vzbudzuje rešpekt. Opäť je Pentagón jedinečný a môže byť vzorom pre iné bytové domy.