bytovy_dom_holic

Núdzové výstupné tlačidlo akceptované v praxi zo strany HaZZ

Prípady preverenia technického riešenia výstupu osôb cez dvere na únikovej ceste za pomoci núdzového výstupného tlačidla

Počas realizácie projektu Bezpečné bývanie RYS® museli vo viacerých bytových domoch riešiť problematiku prevencie pred požiarmi aj na základe podaných sťažností od samotných obyvateľov. Takéto domy následne prešli kontrolou kompetentných zástupcov HaZZ SR a na základe výsledkov kontroly bol stav potvrdený buď ako správny, alebo sa muselo pristúpiť k doplneniu a úprave prístupového systému. Kontroly boli vykonané napr. v Bratislave v dome osobitného určenia na Medveďovej ulici, bytových domoch na Rovniankovej 15, Stavbárskej 40 a 42, ale tiež v iných mestách Slovenskej a Českej republiky.

V bytovom dome sú inštalované technické prvky podľa projektu s obojstrannou elektronickou kontrolou vstupu a výstupu a inštalovaným núdzovým výstupným tlačidlom.

Bytový dom Lena, Poprad

Sťažnosť od obyvateľa domu:
„Otváranie dverí z vnútra je riešené tak, že tieto sa otvoria buď po stlačení tlačidla, alebo po priložení špeciálneho kľúča. V minulom roku som bol svedkom, že po vypadnutí hlavného prívodu elektrickej energie do bytovky sa tieto vchodové dvere nedali z vnútra otvoriť! Mám podozrenie, že tento súčasný stav ohrozuje bezpečnosť a zdravie obyvateľov bytovky. Z tohto dôvodu žiadam o prevedenie kontroly v bloku Lena.“

Záver kontroly: „Vstupné dvere na východnej strane, ktoré sú započítané ako druhý únikový východ z objektu, ktoré sú pri bežnej prevádzke zaistené elektromagnetickým uzáverom. Otváranie dverí na strane dverí v smere úniku je umiestnený tlačidlový uzáver – otvárač, ktorý odblokuje istenie dverí. V prípade výpadku napájania elektrickou energiou je elektromagnet zabezpečujúci zaistenie dverí nefunkčný a dvere sú priechodné. Spôsob otvárania – odblokovania dverí nie je v rozpore s ustanoveniami STN v obore Požiarnej bezpečnosti stavieb.“

Kontrolu vykonal:
Ing. Jozef Goga – preventivár mesta Poprad
Ing. Pavol Rumler – predseda DHZ Poprad mesto
Ing. Imrich Kisel, samostatný pracovník OBO MsÚ Poprad

Bytový dom Holíč

V bytovom dome sú inštalované technické prvky podľa projektu s obojstrannou elektronickou kontrolou vstupu a výstupu a inštalovaným núdzovým výstupným tlačidlom.

Zistenie nedostatkov na základe podnetu od obyvateľa domu:  „Vchodové dvere do 12 poschodového obytného domu na Jednoradovej ul.č.15 v Holíči sú prerobené tak, aby sa dali otvoriť iba pomocou elektromagnetického kľúča z vonkajšej strany, ale aj  z vnútornej strany pri úniku osôb z bytového domu von na voľné priestranstvo. To znamená, že z obytného domu nie je umožnený bezpečný a rýchly prechod cez tieto dvere pri evakuácii osôb bez uvedeného elektromagnetického kľúča. Uvedený stav je v rozpore s § 71 ods.1 vyhl. MV SR č.94/2004 Z.z.,  ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb.“

Odstránenie nedostatkov: Prístupový systém bol doplnený o núdzové výstupné tlačidlo inštalované v blízkosti vchodových dverí.

Záver kontroly: „Na vchodové dvere do 12 poschodového obytného domu na Jednoradovej ul.č.15 v Holíči je nainštalované zariadenie na otváranie dverí pomocou elektromagnetického kľúča z vonkajšej strany, ale aj  z vnútornej strany pri úniku osôb z bytového domu von na voľné priestranstvo. Nakoľko nebol umožnený bezpečný a rýchly prechod cez tieto dvere pri evakuácii osôb bez uvedeného elektromagnetického kľúča, bolo toto zariadenie doplnené o zariadenie, ktorému v prípade požiaru alebo inej havarijnej situácie unikajúce osoby rozbijú sklíčko a toto zariadenie okamžite vypne elektromagnetické blokovanie dverí. Potom je možné dvere bez problémov otvoriť a umožniť bezpečný únik osôb na voľné priestranstvo….

Vzhľadom na skutočnosť, že zistené závady boli odstránené v stanovenej lehote ďalšie konanie k tejto sťažnosti je zastavené.“

Kontrolu vykonal:
pplk.Ing. Ján Cvečka, riaditeľ OR HaZZ v Skalici
mjr.Bc. Jozef Morávek, OR HaZZ v Skalici