Organizačná a technická sekcia, rady a odporúčania.

Úspešne uzamknuté stojiská v Košiciach

Úspešné spustenie pilotného projektu uzamykania kontajnerových stojísk v mestskej časti Košicie – Západ. V priebehu mesiacov apríl – jún sme usilovne pripravovali spolu s mestskou časťou Košice – Západ a zástupcami vybraných bytových domov uzamknutie dvoch kontajnerových stojísk solárnym elektronickým systémom s nekopírovateľnými DESFire čipmi, adresným prístupom, inteligentnou reguláciou napájania a on-line kontrolou stavu batérie.

Nakoľko kontajnerové stojiská využívajú viaceré bytové domy s väčším počtom vchodov, na ktorých sa používajú rôzne prístupové systémy, najväčšou výzvou pre nás bolo technicky a administratívne “sprocesovať” prístup pre každého obyvateľa bez výraznejšieho obmedzenia používania stojísk a odvozu odpadu.

Na stojisku sú využívané osvedčené prístupové systémy, ktoré boli navyše pre dané stojiská a ich konštrukčné vlastnosti upravené na mieru, aby sa zabezpečila spoľahlivá funkčnosť všetkých časti systému – elektronických aj mechanických.

Stojiská sú napojené na solárny systém, takže okrem bezpečnosti prinášajú aj ekologickú výhodu a úsporu energie. Systém umožňuje on-line kontrolu stavu batérie, takže aj v zimných alebo málo slnečných dňoch je systém pod kontrolou a s pravidelnou údržbou dokáže poskytovať fungovať niekoľko rokov bez potreby výmeny batérie.

Uzamknuté stojsiká Košice - Západ

Video: Starosta mestskej časti Košice – Západ  Mgr. Marcel Vrchota vysvetľuje používanie prístupového systému na kontajnerových stojiskách.

Pilotný projekt  by sa nepodarilo spustiť bez ústretovosti a záujmu zástupcov mestskej časti Košice – Západ, obyvateľov bytových domoch na Lesníckej ulici, Triede SNP, Matúškovej a Bernolákovej ulici a tiež skvelej spolupráce s miestnymi montážnymi firmami ABRA automatické brány s.r.o. a RUPIOSE Mini Servis.  Na začiatku každého projektu vznikajú aj situácie, ktoré si vyžadujú pochopenie, trpezlivosť a správnu komunikáciu. Veľká vďaka za pozitívny prístup patrí starostovi mestskej časti Košice – Západ pánovi Marcelovi Vrchotovi, vedúcemu odd. rozvoja pánovi Jozefovi Romanovi a rovnako aj zástupcov dotknutých bytových domov, ktorý nám pomáhali s prípravou spustenia pilotného projektu.


Pozrite si aj reportáž TV Košice: ” Kľúče pre uzamykateľné kontajneroviská striedajú na Terase čipmi”, 23.6.2022

 

Manuál pre stavbu a rekonštrukciu kontajnerového stojiska

(aktualizované)

Cesta k peknému, uzamknutému kontajnerovému stojisku môže byť neľahká. Nie sú to len technické problémy, výber vhodných materiálov a konštrukcie, ale i výber miesta a vysporiadanie pozemkov.  Kontajnerové stojisko považujeme za štandardnú súčasť bytového domu, ktorá má nielen slúžiť svojmu účelu, no i dotvárať celkové prostredie mesta. Preto je veľmi vítané, že Útvar hlavného architekta spracoval “Manuál pre stavbu a rekonštrukciu kontajnerového stojiska vo verejnom priestore HM SR Bratislava” (aktualizované 6/2020, PDF), v ktorom nájdete množstvo dôležitých informácii.

Pri budovaní kontajnerového stojiska je potrebné dodržiavať príslušné právne normy, napr. stavebný zákon či všeobecné záväzné nariadenia miest a obcí. Každé mesto a obec má vlastné všeobecné záväzné nariadenie o nakladaní s komunálnym odpadom, v rámci ktorého určuje aj spôsob budovania nových a prestavby existujúcich stojísk (stanovíšť) pre odpadové nádoby, ako aj ich údržby a starostlivosti o poriadok a čistotu v stojiskách a ich okolí.

Vybudovanie viacúčelového kontajnerového stojiska si hradia vlastníci bytov z dostupných finančných zdrojov (fond opráv). Jednotlivé mestské časti a obce môžu na tento účel poskytovať finančný príspevok, príp. sa môžu bytové domy uchádzať o udelenie grantu. O podmienkach získania finančného príspevku a pridelenia grantu sa informujte priamo na mestskom alebo obecnom úrade.

Tu sú naše rady a odporúčania ako postupovať pri výstavbe kontajnerového stojiska, ktoré vychádzajú z našich dlhoročných skúseností a boli inšpiráciou aj k spracovaniu spomínaného manuálu.

Pri výstavbe uzamknutého kontajnerového stojiska je dôležité postupovať podľa vopred pripraveného projektu / plánu. Premyslieť si celý zámer a jeho technickú realizáciu je dôležité pre spracovanie potrebnej dokumentácie, žiadostí a výber realizačných partnerov.

1. Výber pozemku
Najdôležitejším krokom je nájsť vhodný pozemok. Za ideálnych okolností je to miesto, ktoré je vo vlastníctve bytového domu, je na základe územného plánu vyhradené k umiestneniu odpadových nádob a nevedú pod ním inžinierske siete, ktoré by bránili výstavbe. Vlastníka pozemku je možné zistiť na základe výpisu z katastra nehnuteľností a následne pozemok odkúpiť alebo uzatvoriť zmluvu o jeho prenájme.

2. Veľkosť kontajnerového stojiska
Ohlásenie drobnej stavby – ak má plánované kontajnerové stojisko výmeru do 25m2 a výšku do 5m, je potrebné na stavebný úrad podať žiadosť k ohláseniu drobnej stavby. Súčasťou žiadosti musí byť i stanovisko vlastníkov, resp. vlastníkov inžinierskych sietí k výstavbe stojiska (voda, kanalizácia, plyn, elektrina, telekomunikácia, teplovod).

Stavebné povolenie – ak má plánované kontajnerové stojisko viac ako 25m2 alebo výšku nad 5 m je potrebné žiadať o stavebné povolenie podľa príslušných ustanovení stavebného zákona.
(Pri príprave potrebnej dokumentácie a žiadostí na výstavbu kontajnerového stojiska sa riaďte platnou legislatívou:  Zákon č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov, t.j.  Zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon);  všeobecné záväzné nariadenia mesta / obce; zmluva o nájme pozemku (ak je pozemok pod stojiskom prenajatý, napr. od mesta / obce)).

3. Dizajn a konštrukcia kontajnerového stojiska
Kontajnerové stojisko je vonkajšia stavba, preto musí byť vyhotovené z trvácnych materiálov odolných voči poveternostným podmienkam, napr. kompaktné HPL dosky do exteriéru Kronoplan, exteriérové polykarbonátové dosky Lexan a kovy.  Odolnosť kovových materiálov je nevyhnutné zabezpečiť antikoróznou úpravou ako je pozinkovanie alebo pieskovanie. Samozrejmosťou by malo byť dostatočné odvetranie stojiska.

Tip: Pri výbere dizajnu kontajnerového stojiska pamätajte na to, že má vyhovovať nielen hygienickým, ale aj estetickým požiadavkám. Zamyslite sa, či chcete každý deň prechádzať okolo nevzhľadnej „kovovej klietky“ alebo chcete okolie vášho bytového domu  skrášliť a cítiť sa v ňom dobre. Nebojte sa netradičných umeleckých riešení.

4. Prístupový systém
Ak už využívate prístupový systém (bezkontaktné RFID prívesky) na vstup do bytového domu, nevzdajte sa možnosti otvárať tým istým elektronickým kľúčom i kontajnerové stojisko. Zabránite vstupu neoprávneným osobám do stojiska a využijete systém, na ktorý si obyvatelia už zvykli. Napájanie je najvhodnejšie riešiť káblom, ako alternatíva je k dispozícii solárny panel a akumulátor. V takom prípade však musí byť vybraté miesto na otvorenom priestranstve, ktoré nie je tienené stromami. Ak stále používate staršiu technológiu iButton (DEK systém) odporúčame prechod na RFID!

5. Koordinácia bytových domov
Ak je do výstavby jedného kontajnerového stojiska zapojených viac bytových domov, nezabudnite písomne zadokumentovať hlasovanie o výstavbe stojiska a dohodu o rozdelení finančných nákladov.

6. Informujte zberovú spoločnosť
Zberová spoločnosť musí byť oboznámená s vaším zámerom vybudovať uzamknuté stojisko. Kontaktujte ju a informujte sa, ako zabezpečiť vstup jej pracovníkov do uzamknutého  stojiska v čase odvozu odpadu.
Zberová spoločnosť môže vyžadovať inštaláciu jej autonómneho prístupového systému (APS pre Bratislavu).

7. Financovanie a cenové ponuky
Zadajte požiadavku na vypracovanie cenovej ponuky vybraným dodávateľom. Nenechajte sa zlákať nízkou cenou, prihliadajte na kvalitu použitých materiálov a overte si referencie montážnej firmy.  Informujte sa o možnosti dotácie zo strany mesta alebo obce, prípadne iných grantových programov zameraných na ekológiu a životné prostredie.

Ďalšie informácie o našich viacúčelových kontajnerových stojiskách ako aj praktické rady a odporúčania nájdete v publikácii:  Katalóg – viacúčelové kontajnerové stojiská (PDF).

Odporúčame prečítať:

Kvetináč dostal nový šat

Kvetináč sa opäť dočkal väčšej údržby. Všetky drevené časti sme obrúsili a dali im nový ochranný náter, ktorý stojisko rozžiaril a vdýchol mu opäť jarnú sviežosť. Kontajnerové stojisko “Kvetináč” na Martinčekovej ulici v Bratislave je už od roku 2013 vo výbornom stave čo je zásluhou nie len ochranného náteru, ale najmä výberom kvalitných materiálov a to vrátane tých prírodných. Na stavbu stien stojiska bol použitý obklad z malajského dubu. A práve tento typ dreva sa osvedčil vo vonkajšom prostredí. Má výborné technické vlastnosti ako pevnosť (je pevnejší než náš domáci dub), odolnosť voči plesniam, hubám ale aj objemovým zmenám v dôsledku zvýšenej vlhkosti.

Okrem údržby obkladu sme vyčistili strechu a vykonali pravidelnú údržbu zelene na streche a dostalo sa aj na technickú časť, vymenili sme elektrický zámok v malej bráničke. Zelená strecha nám robí radosť, vavrinovcu sa darí a jablonka s orgovánom krásne zakvitli.

 

Ako zlodejom zabrániť vstup do bytovky

Odporúčame

V médiách sa čoraz častejšie objavujú správy o vykrádaní bytov. Jeden z dôvodov sa uvádza aj jednoduché prekonávanie vchodových dverí do bytovky, ktoré sú zabezpečené elektromagnetickými zámkami a to tak, že sa niečo nalepí na samotný magnet vo dverách, čím sa výrazne zníži prídržná sila magnetu. To, že elektromagnetické zámky niekto prekoná, nie je chyba samotných zámkov. V prvom rade je to chyba nesprávneho zapojenia elektromagnetov, kedy sa nevyužíva kontrola a signalizácia stavu dverí a určite veľkú rolu zohráva aj častá nevšímavosť a nepozornosť obyvateľov. Na to, aby niekto nalepil niečo na elektromagnet, sa musí dotyčná osoba najskôr dostať do vnútra domu a to buď dosiahne svojou drzosťou, ľsťou či klamstvom.

video_anim_4

Prečo Vás vykradli? pozrite si krátky animovaný film (1:13)

Poďme si vysvetliť, prečo sú elektromagnety tie najvhodnejšie zámky na vstupné dvere do bytoviek, administratívnych budov, škôl, aké majú vlastnosti a ako ich správne inštalovať. Ak dodržíte niekoľko zásad pri inštalácii elektromagnetov, páchateľ sa bude ešte len pripravovať na vykradnutie bytov a vy už o tom budete vedieť a môžete prijať ďalšie opatrenia na ochranu svojho majetku.

 

1. Elektromagnetické zámky spĺňajú predpisy o únikových cestách.

Veľmi často sú vstupné dvere do bytovky aj jediným únikovým východom z domu. Preto z pohľadu požiarnej bezpečnosti je nevyhnutné zabezpečiť ich rýchle uvoľnenie v prípade núdze. Takéto dvere na únikovej ceste by nemali byť uzamknuté mechanickým kľúčom alebo elektrickým zámkom, ktorý má mechanické časti ako je zámkový jazýček alebo tŕň (bolt) a zámkom, ktorý nemá inverzný charakter, t.j. pri prerušení prívodu prúdu zostane zablokovaný. Pretože, čo sa robí ako prvé pri vypuknutí požiaru? Vypína sa prúd a tým sa majú automaticky odblokovať aj dvere na únikovej ceste.

Elektromagnetické zámky sa inštalujú na vchodové dvere do bytových domov pretože:

 • pri výpadku alebo vypnutí prúdu sú dvere voľne priechodné,
 • sú bez mechanických častí – nehrozí riziko náhodného zaseknutia či uzamknutia,
 • majú možnosť pripojenia núdzového výstupného tlačidla,
 • sú kompatibilné s EPS,
 • majú výstup pre kontrolu a signalizáciu stavu dverí ( a táto vlastnosť je mimoriadne dôležitá v prípade spomínaných vykrádačiek!).

Viac o elektromagnetoch a požiarnej bezpečnosti si prečítajte tu.

foto

Praktická skúška na Medveďovej ulici v Dome s opatrovateľskou službou, pri ktorej si hasiči vyskúšali ako je možné odblokovať dvere zabezpečené elektromagnetickými zámkami pomocou nástrojov, ktoré sú im pri zásahoch bežne dostupné.

 

2. Elektronická kontrola stavu dvere upozorní, ak niekto nalepí cudzí predmet na magnet a príde vám o tom aj sms alebo email

Elektromagnetické zámky sa inštalujú na vstupných dverách vždy minimálne dva a to jeden v hornej a druhý v dolnej časti dverí, aby bola prídržná sila rovnomerne vyvážená (300kg +300 kg). Odporúča sa, aby aspoň jeden z týchto zámkov mal výstupy pre signalizáciu stavu dverí. Znamená to, že zámok má snímač a o niekoľko vodičov naviac a tie je možné pripojiť na sirénu.

Overte si, či máte nainštalovaný  vhodný prístupový systém, ktorý umožňuje pripojenie signalizácie stavu dverí a vyhodnotí nebezpečenstvo.

 • Signalizácia stavu dverí upozorňuje na nesprávne zatvorené alebo dlho otvorené dvere, napríklad ak zostanú otvorené dlhšie ako 2 min.  Znamená to, že ak je na tele zámku nalepený cudzí predmet, alebo je vo dverách iná prekážka, ktorá zabraňuje dverám správne sa zatvoriť, systém to vyhodnotí ako neštandardnú situáciu, spustí sirénu a vytvorí presný dátový záznam kedy k udalosti došlo.
 • Pomocu signalizácie sa zároveň sleduje aj spôsob, ako sú dvere otvárané. Ak niekto otvorí dvere bez použitia čipu, t.j. vytrhne ich alebo ich vylomí pajsrom systém opäť zareaguje na násilné otvorenie zvukovou signalizáciou a dátovým záznamom. Rovnako systém funguje aj pri použití núdzového výstupného tlačidla.
 • Dátový záznam v systéme môže byť pretransformovaný aj do SMS správy alebo emailu, ktorý môže byť odoslaná domovníkovi alebo správcovi. Potrebné je mať on-line prepojenie s riadiacou jednotkou, t.j. máte non-stop zapnuté PC s obslužným programom prístupového systému, ktorý cez doplnkový softvér prepošle hlásenie o násilnom alebo nesprávnom zatvorení do Cloudu a odtiaľ ide správa vo forme SMS alebo emailu konkrétnej osobe.
 • Kontrolujte za sebou dvere, VŽDY! Stačí jednoduché potiahnutie po tom, ako magnety “zaklapnú”. Zaberie  to niekoľko sekúnd vášho života ale pomôže to ochrániť váš majetok. Predídete aj prípadným falošným poplachom.
nalepka-sirena

Nálepka – výstraha. Pri dlho otvorených alebo nesprávne zatvorených dverách sa spustí poplach.

3. Využite všetky možnosti, ktoré váš systém ponúka

 • Overte si u svojho montážnika alebo správcu, ako je váš systém zapojený, ako môžete dvere na diaľku monitorovať, ako dostávať SMS správy.
 • Väčšina hliníkových dverových líšt s elektromagnetom majú výstup signalizácie. Opýtajte sa, či ho máte zapojený, vyskúšajte si, či sa spustí siréna.
 • Komplet dverovej lišty je vhodný aj preto, že svojou konštrukciou chráni dvere pred jednoduchým vypáčením.
 • Výstražná SMS je veľmi efektívny spôsob ako rýchlo zareagovať na vzniknutú situáciu a následne fyzicky prekontroľovať stav dverí a zámkov.
 • Zvuk sirény má samozrejme preventívny charakter, pretože, kto by chcel na seba privolávať takúto pozornosť.
 • Signalizácia nezatvorených alebo násilne otvorených dverí výborne spolupracuje aj s kamerovými systémami alebo fotopascami, pomocou ktorých viete následne páchateľa aj stotožniť.
 • Dajte na dvere výstražný oznam, že dvere sú na diaľku monitorované a bude spustená siréna.

 

4. Neotvárajte z bytu nikomu, koho nepoznáte!

 • Neotvárajte z bytu nikomu, koho nepoznáte.
 • Ak VY konkrétne nečakáte kuriéra, opravára, lekára alebo inú návštevu, neotvárajte ak sa tak niekto predstaví a povie, že ide k susedom.
 • Ak nemáte istotu, kľudne zídete dole k vchodovým dverám, cez sklo uvidíte kto pred dverami stojí, ak vám je ten človek známy, napr. poštár, otvorte.
 • Ak sa s Vami niekto prešmykne a bojíte sa tomu človeku zabrániť, aby vstúpil do domu alebo ho vyzvať aby odišiel, snažte sa zapamätať si jeho tvár, zapíšte si dátum a čas kedy sa tak stalo, prípadne ak je to možné a neohrozí to vašu bezpečnosť ho odfoťte alebo privolajte iných susedov.
 • Ak nemáte obavy požiadajte cudziu osobu, aby okamžite opustila priestor domu.
 • Všímajte si, či nie sú na magnetoch umiestnené cudzie predmety.

Pamätajte, že elektromagnetické zámky na vstupnej bráne do bytovky sú len prvou zábranou pred vstupom do Vášho bytu. Ako už bolo spomenuté, keďže sú aj únikovým východom, nemôžu byť uzamknuté a nedobytné ako “trezor”. Nikdy sa nespoliehajte len na elektromagnety na bráne a určite vynaložte dostatočnú pozornosť vhodnému zabezpečeniu vchodovým dverám do bytu, dverám do pivníc a iných priestorov, kde máte uložený svoj majetok. Elektromagnetické zámky zostávajú tým najlepším riešením pre zabezpečenie vstupnej brány do bytového domu, treba len dodržať správnu montáž a byť všímavý.

Téme správneho zabezpečovania bytových domov prístupovými systémami sa venujeme už viac ako 20 rokov, vypracovali sme usmernenia a základné zásady pre montáž jednotlivých zariadení vychádzajúce najmä z praktických skúseností. Preto, ak máte otázky ohľadom správnej inštalácie a zapojenia elektromagnetických zámkov, poradíme vám.


 

Pozrite si tiež:

 

Študenti Akadémie Policajného zboru v Pentagone

Naša dlhoročná práca v bratislavskom Pentagóne zaujala Akadémiu Policajného zboru. Pozitívna zmena a zlepšenie bezpečnosti a kvality bývania, ktorú sme dosiahli našimi projektami Pentagón je náš domov a Akadémia Pentagón v dvoch vchodoch na Stavbárskej ulici č. 40 a 42 je udržateľná vďaka výnimočným ľuďom ako je Lenka Poláková, správcovskej spoločnosti Spokojné bývanie a činnosti o.z. Bezpečné bývanie a  naďalej spoločne vytvárame predpoklady pre zlepšovanie situácie v dome a jeho okolí.

 

“Po prehliadke vnútorných priestorov obytných domov, vzhliadnutí videí a náučnej prednáške zastávam názor, že z Pentagonu sa pomaly, ale isto, stáva slušné miesto, resp. slušnejšie ako kedykoľvek predtým.”  (zdroj FB APZ)


 

Spolupráca s Políciou SR je pre bratislavský Pentagón mimoriadne dôležitá. Pre akúkoľvek ďalšiu prácu na zlepšovaní života v tejto komunite je kľúčovým východiskom pochopenie koloritu života na sídlisku a v dome samotnom, spôsob komunikácie s obyvateľmi, riešenie bežných prevádzkových záležitostí a správy bytového domu, riešenie konfliktov a samozrejme princípy komplexného zabezpečenia ochrany domu pred neoprávnenými vstupmi.

FB

 

“Bolo príjemné stretnúť niekoho, kto je tak oddaný svojej práci a môže nám byť veľkou inšpiráciou. S celou situáciou a históriou tohto obytného domu nás oboznámili správcovia domu, ktorí urobili neskutočné množstvo práce a mali sme možnosť vidieť, akou zmenou si prešli jednotlivé bloky. Je priam neskutočné, čo títo ľudia dokázali. Určite sa od nich máme čo učiť, najmä po ľudskej stránke, ktorú oni ukazujú každodenne pri svojej práci. ”  (zdroj FB APZ)


 

Preto nás veľmi potešil záujem zo strany  Akadémie Policajného zboru v Bratislave. V stredu 30.marca 2022 navštívili bratislavský Pentagón študenti 3. ročníka BOOM špecializácie verejno-poriadková činnosť. Stretli sa s Lenkou Polákovou a Petrom Grečkom, ktorí im predstavili prvky sociálnej a situačnej prevencie kriminality v praxi a snažili sa im priblížiť náročnú cestu, ktorou si tento ťažko skúšaný bytový dom prešiel. Rozprávať bolo a je naozaj o čom a určite jedna návšteva nestačí a budeme nesmierne radi, ak sa bude spolupráca so študentami APZ rozvíjať aj do budúcnosti a budeme im môcť odovzdávať naše vzácne praktické skúsenosti. Zmysluplnosť takejto spolupráce potvrdzujú aj vyjadrenia študentov, ktorí sa exkurzie zúčastnili.

 

“Utvrdili sme sa v tom, že dôležitá je aj prevencia, na ktorú treba klásť dôraz. V budúcnosti, ak to všetko pôjde ako doteraz, by mohol byť kedysi hrôzostrašný Pentagon slušným obytným domom s minimálnou kriminalitou. Ďakujeme našim vyučujúcim a katedre policajných vied, že vymysleli takúto exkurziu, pretože lepšie je 1-krát vidieť ako 100-krát počuť.” (zdroj FB APZ)


 

Za možnosť predstaviť našu prácu študentom ďakujeme pplk. J. Šimonovej, kpt. R. Kurilovskému a ďakujeme všetkým študentom, ktorí bolí skvelí a prejavili úprimný a profesionálny záujem.

 

Fotogaléria: Návšteva študentov Akadémie PZ v bratislavskom Pentagone 30.3.2022.

Prístupový systém na stojisku napájaný batériou vyžaduje údržbu!

Podobne ako pri batériách pre automobily aj batériové prístupové systémy na stojiskách potrebujú starostlivosť a to najmä v zimnom období. Povieme vám na čo si dávať pozor a ako čo najjednoduchšie kontrolovať stav batérie.

Nízke teploty prinášajú so sebou rôzne nástrahy, najmä pri prevádzke elektronických prístupových systémov na miestach akými sú kontajnerové stojiská, cykloprístrešky, či iné samostatne stojace úžitkové stavby, ktoré nemajú možnosť pripojenia na elektrorozvodnú sieť a teda napájanie častí prístupového systému musí byť z alternatívneho zdroja energie, ktorým je najčastejšie solárny alebo batériový systém (bez napojenia na solárny panel).

Ak je využívaný solárny systém, netreba zabúdať na pravidelnú kontrolu solárneho panelu a raz za čas ho treba očistiť od nánosu prachu a nečistôt. Solárny systém má veľmi malú účinnosť, ak je panel v tieni a žiadnu, ak je pokrytý vrstvou snehu. Málo slnečného svitu a krátkosť zimných dní môže spôsobiť problém aj vtedy, ak je panel nesprávne natočený. V takýchto prípadoch sa batéria nedobíja dostatočne alebo vôbec a pokiaľ nie je  v systéme zapojená záložná batéria alebo vhodné prvky regulácie napájania (solárny regulátor, regulátor batériového napájania), dôjde k rýchlemu vybitiu batérie a znefunkčneniu systému.

Ako vybrať správnu batériu

Podobne ako pri batériách pre automobily, aj batériové systémy na stojiskách potrebujú starostlivosť aby sa nestalo, že napriek drahému systému uzamykania nebudete vedieť vyniesť smeti alebo si vybrať či odložiť bicykel. V zimnom období to platí dvakrát, pretože samotné nízke teploty spôsobujú pokles výkonu batérie. Buďte opatrný pri výbere batérie, poraďte sa s technikom – odborníkom, ktorý má skúsenosti s inštaláciou a prevádzkou batériových prístupových systémov. Ak len plánujete inštaláciu, nechajte si vypracovať projekt s technickou špecifikáciou jednotlivých komponentov. Vopred si premyslite, čo od systému vyžadujete a ako má fungovať, podľa toho bude zvolený vhodný zdroj napájania. Dávajte pozor na kapacitu batérie, nepreťažte ju pripájaním rôznych ďalších zariadení či osvetlenia v stojisku, ktoré neboli pri výbere batérie naprojektované. Dodatočne pripájané zariadenia a komponenty systému môžu spôsobiť napr., že sa neotvorí zámok, pretože nebude ostávať dostatočná energia potrebná pre odblokovanie. Pri výbere zámku dávajte pozor, aby bol naozaj nízkoodberový a najvhodnejšie sú impulzné zámky, ktorým stačí krátke pripojenie na zdroj napätia, aby dokázali správne fungovať. Nikdy do batériového systému nezapájajte elektromagnetické zámky (alebo iné inverzné zámky), ktoré majú trvalý odber prúdu.

Odporúčané sú bezúdržbové olovené  batérie (VRLA, typ AGM alebo GEL), pri ktorých je možná presnejšia kontrola stavu nabitia a tiež kontrolu podbitia pomocou regulátora batériového napájania KUKS 2. Nepoužívajte batérie s tekutým elektrolytom. Pokiaľ sa batéria príliš rýchlo vybíja, skontrolujte či nie je batéria poškodená,  dajte si skontrolovať elektroinštaláciu, či je systém správne zapojený,  či z dôvodu skratu alebo inej poruchy nedochádza k nadmernému odberu energie niektorým z komponentov systému.

Kontrola stavu batérie jednoducho a pohodlne z domu

Pri samostatných batériových systémoch je prevádzka o čosi zložitejšia, pretože systém sa nedobíja slnečnou energiou. Je preto nesmierne dôležité, aby obsahoval regulátor batériového napájania, napríklad KUKS 2, ktorý dokáže “zapínať” prívod energie do prístupového systému len v okamihu, keď je to skutočne potrebné, teda keď niekto reálne potrebuje vstúpiť do stojiska. Vhodný regulátor batériového napájania dokáže ušetriť až 90% bežnej spotreby a predĺži životnosť batérie z jedného mesiaca až na takmer rok prevádzky. Takéto systémy bežne umožnia zistiť nízky stav batérie priamo na mieste v stojisku na základe upozornenia cez akustickú alebo optickú (LED) signalizáciu. Tu je ale potrebné spoliehať sa aj na pochopenie susedov, že tieto upozornenia rozpoznajú a dajú včas informáciu správcovi, zástupcovi vlastníkov alebo technikovi, ktorý sa o systém stará.

Oveľa pohodlnejšia aj spoľahlivejšia je kontrola stavu batérie na diaľku. KUKS 2 umožňuje pripojenie do nízko-energetickej širokopásmovej siete (LPWAN) cez LoRa modul. LPWAN siete slúžia na obojsmerný prenos malých dátových balíkov, čo sa využíva napríklad pri moderných meračoch spotreby tepla, vody, elektriny, v logistike na kontrolu polohy apod a využíva to aj KUKS 2, ktorý posiela jednoduché hlásenia o stave batérie do užívateľského účtu cloudových služieb SSO (Správa Smart objektov) na ryscloud.sk. Takto dostávate pravidelné informácie o tom, v akom stave je batéria na stojisku a zároveň varovania v prípade poklesu napätia pod kritickú hranicu. Máte systém pod kontrolou, nemusíte vykonávať náhodné kontroly stavu priamo na stojisku, prípadne čakať, kým vás niekto na to upozorní a viete presne kedy treba vykonať servis.

Ďalšou možnosťou je využitie riadiacej jednotky SIM-ON, ktorá využíva GSM sieť a formou SMS správ upozorňuje na nízky stav batérie. Komunikácia s riadiacou jednotkou je obojstranná, tzn. že na aktuálny stav batérie netreba čakať ale jednoducho si ho vyžiadať od jednotky.

Pri využívaní vzdialenej správy je potrebné si pred inštaláciou overiť pokrytie tej ktorej siete v mieste, kde sa stojisko či cykloprístrešok nachádza.  V prípade slabšieho signálu pomôže iný typ antény, zmena jej umiestnenia tak, aby nebola rušená napr. stavebnou  prekážkou.

 

Počasie neprekvapí uzamknuté polopodzemné kontajnery

Polopodzemné kontajnery sa stávajú čoraz zaujímavejším riešením najmä pre novú bytovú výstavbu, kde je možné pri projektovaní vopred navrhnúť ich umiestnenie tak, aby nezasahovali do inžinierskych sietí. Inžinierske siete sú jednou z podstatných prekážok pri ich inštalácii v už zastavanom mestskom prostredí. No i napriek tomuto obmedzeniu sa čoraz častejšie objavujú na sídliskách väčších i menších miest.  Pôsobia esteticky, môžu byť veľmi vhodne zapracované do okolia bytového domu a  svojou jednoduchosťou a zároveň štýlovým dizajnom obohacujú verejný priestor. Ale ani tu nesmieme opomenúť zabezpečenie polopodzemných kontajnerov pred nedovoleným používaním a nekontrolovaným anonymným odhadzovaním smetí.  Takéto zabezpečenie naberá na dôležitosti práve teraz, keď sa zvyšujú poplatky za odvoz smetí, zvyšuje sa tlak na samosprávy a tým aj na jednotlivé bytové domy, aby mali zber odpadu z domácností čo najviac pod kontrolou a zvyšovali objem triedeného odpadu.

ppk-video-1

Video – otváranie polopodzemného kontajnera uzmaknutého na batériový prístupový systém

Elektronicky uzamknúť polopodzemné kontajnery bolo veľkou technickou výzvou, ktorú sme podobne ako množstvo ďalších organizačno-technických výziev pri riešení bezpečného bývania prijali spoločne s firmou RYS. Podmienkou bolo pripraviť systém, ktorý bude spĺňať tieto kritériá:

 

 • užívateľsky pohodlné riešenie,

 • bezpečné umiestnenie hardvérových prvkov na poklope,

 • mimoriadne odolné a spoľahlivé ovládacie prvky ako zámok, čítačka a “aktivačné” tlačidlo,

 • funkčnosť systému za každého počasia, napriek vystaveniu priamemu vplyvu poveternostných podmienok (dážď, mráz, sneh, slnečné žiarenie ..),

 • napájanie na batériový systém s minimálnou spotrebou a dlhou životnosťou,

 • možnosť adresného otvárania, prípadne aj so záznamom udalostí,

 • pripojenie APS systému pre pracovníkov odvozu odpadu.

 

Týchto niekoľko podmienok si vyžiadalo takmer ročnú prácu na technickom vyhotovení, testovaní jednotlivých komponentov, nevyhli sa záťažovým skúškam v mraze či vo vysokých teplotách, “dolaďoval” sa systém napájania, konštrukčné riešenie uchytenia na poklop, aby inštalované prvky neprekážali pri vyhadzovaní smetí, či pri manipulácii s poklopom pri vyprázdňovaní vaku.

ppk_leto

Video – otváranie polopodzemného kontajneru v lete pri teplote nad 60°C na povrchu čítačky

ppk-video-2

Video – otváranie polopodzemného kontajneru v zime pod snehom

Všetko sme zvládli a prvé prevádzkové skúšky v exteriéri mohli začať. Koncom roku 2019 sme elektronicky uzamkli prvé polopodzemné kontajnery na Stavbárskej ulici v Bratislave, neskôr v priebehu roku 2020 na Miletičovej, Račianskej a Karloveskej ulici v Bratislave a tiež v Novej Dubnici. Jedine reálna prevádzka môže ukázať, ktoré z riešení je dobré, a ktoré vyžaduje úpravu.

Počas celého roku sme nielen načúvali pripomienkam užívateľov, ktorí do kontajnerou smeti vyhadzujú, konzultovali sme riešenie s odborníkmi na odvoz a likvidáciu odpadu, ale pozorne sme sledovali aj správanie samotného systému na poklope pod vplyvom rôznym poveternostných podmienok a po niekoľkých malých úpravách môžeme skonštatovať, že sa nám podarilo vytvoriť spoľahlivý a vysoko efektívny systém pre uzamykanie polopodzemných kontajneroch s autonómnym napájaním, ktorý takmer nevyžaduje údržbu.

Pozrite si videa:

Viac o technickom riešení nájdete na www.rys.sk.

 

 

 

Konferencia SPRÁVA BUDOV 2021

Navštívte našu prednášku a stánok na konferencii Správa budov 2021 8.-10.9.2021, Hotel Galeria Thermal Bešeňová.

Termín prednášky: 10.9.2021 (12.40 h)

Téma prednášky: Moderná správa prístupových systémov a uzamykanie kontajnerových stojísk.

Prednášajúci: Peter Grečko

konferencia_spravabudov_3

prezentácia na konferencii Správa budov 2018

Počas prednášky vám predstavíme nové trendy vzdialenej správe prístupových systémov s využitím moderných technológií cez CLOUD, mobilnú dátovú sieť a komunikačné LPWAN siete. Naše systémové riešenia poskytujú vysokú úroveň bezpečnosti, berú ohľad nielen na už inštalované systémy a zachovanie základných užívateľských funkcií, ale zároveň ponúkajú ich rozširovanie a modernizáciu do budúcna.

Nové legislatívne požiadavky na triedenie odpadu vytvárajú čoraz väčší tlak na samosprávy a tým aj na jednotlivé bytové domy, aby mali zber odpadu z domácností čo najviac pod kontrolou a znižovali náklady na jeho odvoz a likvidáciu. Poradíme vám ako najefektívnejšie a najprofesionálnejšie uzamknúť kontajnerové stojiská.

konferencia_spravabudov_2

individuálne konzultácie počas konferencie Správa budov 2018

V našom stánku uvidíte všetky prezentované novinky a budeme si môcť vyskúšať ich funkčnosť a dostanete odborný komentár. Poskytneme Vám bližšie technické a prevádzkové informácie o zariadeniach pre modernú správu prístupových systémov.

Tešíme sa na vašu návštevu.

viac o konferencii na www.zsaun.sk

Prosím, nepoužívajte už DEK systém!

Odporúčame

AK PLÁNUJETE NOVÚ INŠTALÁCIU ČI INOVÁCIU PRÍSTUPOVÉHO SYSTÉMU, ZABUDNITE PROSÍM NA DEK SYSTÉM. VYBERTE SI BEZKONTAKTNÝ SYSTÉM DESFIRE EV1/EV2.

Už niekoľko rokov sa snažíme upozorniť na slabú úroveň bezpečnosti DEK systému. Áno, tento systém sme pomáhali uviesť na trh ešte v roku 1999, bol to úžasný posun od mechanického uzamykania, boli sme z toho nadšení. Ale to sme boli aj Z trojriadkového displeja na mobilnom telefóne a možnosti poslať MMS, aj keď to bolo príšerne drahé. No povedzte sami, máte doma napríklad mobilný telefón z deväťdesiatych rokov a pripájate sa s ním do internet bankingu? to Určite nie. Asi taký je rozdiel v bezpečnosti systému DEK využívajúceho iButton čipy, ľudovo “pípače” a teraz odporúčanÉho bezkontaktného systému s technológiou DESFire.

Prečo viac nepoužívať DEK systém:

(1) Lebo DEK kľúče sa dajú jednoducho kopírovať v  kľúčovej službe a systém kópiu nemusí vôbec rozpoznať. Stráca sa tak princíp identifikácie a adresnosti užívateľov systému, čo je jeden z dôvodov, prečo sa prístupové systémy vôbec inštalujú v bytových domoch. Systém DEK funguje na jednoduchom princípe identifikácia – autorizácia, tzn. po priložení čipu a overení UID čísla sa rovno otvoria dvere. Systém nemusí vôbec rozpoznať kópiu DEK kľúča. S kópiami v systéme nie je možné využiť prístupový systém napríklad na overenie osobomesiacov, najmä ak sú byty prenajímané a užíva ich viac osôb ako je na byt prihlásených. Takže nízka bezpečnosť sa rovná finančnej strate domu, pretože neprihlásení neplatia za odvoz smetí, za používanie výťahu, za upratovanie spoločných priestorov, neprispievajú do fondu opráv.

POZOR!  Podobnému problému kopírovania čelia aj bezkontaktné karty a prívesky s  technológiou 125 kHz alebo Mifare Classic 13.56 MHz. Preto buďte opatrní aj pri výbere typu RFID čítačiek a príveskov.

Idesco Desfire čítačka

Idesco mobilná aplikácia a čítačka DESFire, prívesok BEETLE DESFire

Výhody DESFire
Bezkontaktný systém Mifare DESFire EV1/EV2 13.56 MHz je chránený pred akýmkoľvek vytváraním kópií identifikátorov – bezkontaktných príveskov. Táto technológia sa využíva napríklad aj pri platobných kartách. Samozrejme pri prístupových systémoch do bytových domov nie je potrebné využívať toľko ochranných prvkov, no i tak bezkontaktný prívesok DESFire je chránený kryptovaním.   Znamená to, že  Mifare DESFire obsahuje “malý” operačný systém, ktorý ponúka jednoduchú štruktúru adresárov a súborov. Na šifrovanie dát sa využíva 128-bit AES kryptovací systém, ktorý obsahuje ďalšie bezpečnostné prvky pre autentifikáciu. Po „uzamknutí“ nie je možné dáta z prívesku skopírovať. Systém DESFire postupuje oveľa precíznejšie pri otváraní dverí – identifikáciaAUTENTIFIKÁCIAautorizácia. Prívesok a čítačka musia mať rovnakú konfiguráciu bezpečnostných prvkov, ktoré si overia – autentifikujú a až následne sú dvere otvorené. Z užívateľského hľadiska je tento krok navyše časovo nepostrehnuteľný.


Prečo viac nepoužívať DEK systém:

(2) Lebo DEK systém je možné poškodiť piezoelektrickým šokom. Nevýhodou dotykových prístupových systémov je práve dotyková plocha s kovovým povrchom, ktorá vytvára priamu vodivú cestu až k operačnej (riadiacej) jednotke. Využívanie tejto slabiny je dnes najčastejším spôsobom, ako dané prístupové systémy prekonať. Deje sa tak pomocou piezoelektrických zapaľovačov či paralyzérov. Opakovaným zopínaním ich piezoiskriacej časti priloženej  k dotykovej ploche je vysielané napätie, ktoré v istom okamihu spôsobí elektrický šok procesoru a práve na tento okamih sa riadiaca jednotka dostane mimo prevádzku a páchateľ sa  môže neoprávnene dostať do domu. Takýto zásah často spôsobuje dočasné, v prípade opakovaných útokov, aj trvalé poškodenie operačnej jednotky sprevádzané napr. zopnutím sirény, zablokovaním dverí, stratou databázy alebo úplným zničením procesora. A opäť dochádza aj k finančným stratám bytového domu. Ak páchateľ použije na prekonanie systému obyčajný piezozapalovač, stojí ho to asi tridsať centov. Oprava alebo výmena poškodenej operačnej jednotky a obnova databázy vyjde dom aj na niekoľko sto eúr.

piezoelektrický šok poškodí operačnú jednotku

piezoelektrický šok poškodí operačnú jednotku

Výhody DESFire
Bezkontaktná čítačka Mifare DESFire neobsahuje priame vodivé cesty k elektronike, preto zásah elektrickým napätím nemôže poškodiť operačnú jednotku. Čítačka je časť systému, ktorá je prístupná komukoľvek, najmä ak je inštalovaná v exteriéry. Preto je dobré myslieť na jej odolnosť. Čítačky DESFire od fínskeho výrobcu IDESCO su praxou overené, poskytujú vysokú mechanickú odolnosť, sú vandaluvzdorné – obsahujú tamper pre kontrolu manipulácie s čítačkou, majú odolnosť voči nízkym aj vysokým teplotám a ich navonok plastové púzdro je vyrobené zo špeciálneho samozhášavého materiálu, ktorý je odolný voči horeniu.


Prečo viac nepoužívať DEK systém:

(3) Lebo dotyková plocha musí byť dobre odizolovaná a vyžaduje údržbu. Dotyková plocha sa často inštaluje na kovový rám dverí. Pri nesprávnej montáži, alebo poškodení vodičov môže dôjsť k “prerážaniu” napätia cez kovový rám dverí až na dotykovú plochu. Spôsobuje to naozaj nepríjemný stav, kedy po priložení DEK kľúča napätie na dotykovej ploche zničí jeho čip. DEK kľúč prestane natrvalo fungovať a musí byť vymenený.

Dotyková plocha sa častým používaním zanáša, vytvára sa na nej vrstva nečistôt, ktorá obmedzuje schopnosť prečítať DEK kľúč. Preto sa stáva, že po priložení DEK kľúča je potrebné ho na dotykovej ploche krútiť, viackrát priložiť, aby došlo k správnemu kontaktu a čip bol prečítaný.

DEK kľúče sú ľahko kopírovateľné

DEK kľúče sú ľahko kopírovateľné

 

Výhody DESFire

Bezkontaktná čítačka nevyžaduje žiadnu mechanickú údržbu povrchu, po nainštalovaní je schopná dlhodobo fungovať v akýchkoľvek poveternostných podmienkach. Bezkontaktné čítačky IDESCO môžu byť inštalované aj na kovovom povrchu bez rušenia čítacieho poľa. Navyše, vyššie užívateľské pohodlie prináša aj fakt, že pri bezkontaktných systémoch nie je potrebné prikladať identifikátor priamo na čítačku, či na konkrétne miesto, stačí sa k čítačke priblížiť na vzdialenosť čítacieho poľa.

Prečo viac nepoužívať DEK systém:

(4) Lebo cena komponentov DEK systému neustále rastie. Ešte donedávna RFID technológie prehrávali konkurenčný boj z dôvodu vysokej ceny. V súčasnosti je cena RFID komponentov oveľa výhodnejšia a to aj s ohľadom na variabilitu a dostupnosť bezkontaktných technológií, nehovoriac o perspektíve ich inovatívnosti a možnosti integrovania moderných riešení, ktoré zvyšujú užívateľské pohodlie a bezpečnosť.


Nezabúdajte na dobrú správu systému

Jeden z dôvodov, prečo sa „klony“ dostali na náš trh je aj nesprávna forma správy prístupového systému. Oprávnené osoby sa v niektorých prípadoch ťažko dostávajú k ďalším DEK kľúčom alebo RFID čipov, na ktoré majú nárok. A tak hľadajú alternatívne, jednoduchšie riešenie, aj keď tým porušujú samotný princíp a pravidlá bezpečnosti vlastného bytového domu.  Potom sú tu aj  osoby, ktoré sa rôznymi špekulatívnymi spôsobmi snažia dostať do domu, najmä ak ide o dom s vysokým podielom  prenajímaných bytov. Často ani sám prenajímateľ bytu nemá prehľad o tom, koľko ľudí jeho byt využíva.  Pokiaľ sa používajú klony, je veľmi komplikované cez prístupový systém odhaľovať neoprávnené vstupy. Viac o správe prístupových systémov nájdete v článku “Spravujte si prístupový systém sami, ušetrite veľa času a financií”.

Ak ste sa rozhodli prejsť na bezkontaktný systéme DESFire, radi vám odporučíme najoptimálnejšie a najefketívnejšie technické riešenie pre váš bytový dom.

Kontaktujte nás na tel.č. 02/5341 2923 alebo mailom na bezpecnebyvanie@rys.sk.


Stiahnite si info letáky:

Vyzbierali sme 560 litrov použitého kuchynského oleja

Projekt OLEJTÉKA pokračuje a aj v roku 2020 sme usilovne zbierali použitý kuchynský olej. V súčasnosti je do nášho projektu zapojených 5 bytových domov – Martinčekova 3 a 5, Martinčekova 10-16, Martinčekova 18-24, Rovniankova 14  a Miletičova 72. Tieto domy spoločne vyzbierali počas roku 2020 a v prvom štvrťroku 2021 presne 560 litrov použitého kuchynského oleja. Úžasné! Zozbieraný olej sme odovzdali spoločnosti OLO a.s.

vyzbieraný olej pripravený na odvoz

vyzbieraný olej pripravený na odvoz

Netreba určite pripomínať, že zberom použitého kuchynského oleja pomáhame nielen prírode, ale aj vlastnej peňaženke, pretože olej vyliaty do kuchynského odpadu vie narobiť veľmi veľa škody. A vyčistenie zaneseného potrubie je nákladné. Práve z týchto dôvodov sme prišli už v roku 2014 s myšlienkou OLEJtéky – špeciálneho zberného stojana na olej s možnosťou inštalácie priamo do kontajnerového stojiska. Samotná OLEJtéka je uzamknutá prístupovým systémom, takže sa nestane, že by niekto cudzí s olejom manipuloval.

Ďakujeme obyvateľom spomínaných bytových domov za ich veľkú snahu a skvelý prístup k ochrane životného prostredia. Tešíme sa na ďalšie vyzbierané litre kuchynského oleja!

SMART riešenia pre bytové domy, kontajnerové stojiská a cykloprístrešky

Ak zodpovedáte za správu prístupového systému určite Vás neraz napadlo, ako to robiť pohodlne, jednoducho a zároveň rýchlo. To isté platí, ak musíte informovať obyvateľov o neplánovanej odstávke vody; UMOŽNIŤ VSTUP PORUCHOVEJ SLUŽBE alebo potrebujete zmeniť prístupové práva. Pri jednoduchých prístupových systémoch je zložité vytvoriť nadstavbu, ktorá by umožňovala ich správu  aj na diaľku. Prístupové systémy od firmy RYS prichádzajú na trh s novými zaujímavými riešeniami.

SMART riešenia Správy systému cez CLOUD, Mobilnú dátovú sieť a komunikačnú LoRa sieť

V súčasnosti existujú rôzne spôsoby vzdialenej komunikácie, ktoré je možné využívať aj na uľahčenie správy bytového domu a prístupového systému v ňom. Dôležité je vybrať si spôsob, ktorý ponúka systémové riešenia, vysokú úroveň bezpečnosti, berie ohľad nie len na už inštalovaný systém a zachovanie základných užívateľských funkcií, ale zároveň ponúkajú ich rozširovanie a modernizáciu do budúcna.


 Operačná jednotka SIM-ON

Operačná jednotka SIM-ON pre prístupový systém využívajúca spojenie cez mobilnú dátovú sieť GPRS umožňuje okamžitú správu systému bez obmedzení. K jednotke sa viete pripojiť zo svojho notebooku či PC kdekoľvek sa práve nachádzate. Takúto jednotku môžete doplniť do existujúceho prístupového systému a zdynamizovať jeho používanie a správu, pretože SIM-ON funguje aj ako GSM koncentrátor, t.j. cez jednu SIM-ON jednotku viete na diaľku spravovať celú sieť operačných jednotiek pripojených na RS485 komunikačnej linke. Vhodná je aj na kontajnerové stojiská, cykloprístrešky a iné miesta napájané solárnymi panelmi či batériami, kde nie je možné trvalé pripojenie systému k PC, pretože má integrované vlastnosti regulačné systému batériového napájania (KUKS).

simonKaždá SIM-ON jednotka je pripojená do tzv. “doménového” servera RYS CLOUD, ktorý spravuje IP adresy operačných jednotiek a uľahčuje tok dát k jednotlivým zariadeniam. Z dôvodu čo najnižších prevádzkových nákladov využívajú SIM-ON jednotky najčastejšie verejné dynamicky IP adresy, čo sú náhodne prideľované, dočasné IP adresy, ktoré sa často menia. Pri priamom pripájaní k takejto jednotke by bolo potrebné neustále sledovať zmenu IP adresy a upravovať ju v nastaveniach obslužného programu BBIQ.  Pomocou doménového servera sa nepripájate priamo k operačnej jednotke ale cez zabezpečený server,  ktorý automaticky smeruje dáta z a do operačnej jednotky na základe jej identifikačného čísla nie IP adresy. Výhodou tohto riešenia je plynulejšej a kvalitnejšej dátovej komunikácii a oveľa nižšie náklady na dátové služby.


ELENA  – elektronická nástenka

Ďalšou zaujímavou službou, je správa elektronických násteniek. ELENA slúži ako moderná elektronická domová nástenka a cez portál RYS CLOUD je možné na nej na diaľku meniť oznamy podľa potreby. Elektronická nástenka inštalovaná v bytovom dome je súbor hardvérových zariadení, ktoré obsahuje monitor s pripojením na HDMI a doplnený o riadiaci modul, ktorý obsahuje operačný systém LINUX s so softvérom pre riadenie nástenky,  USB modem pre pripojenie do mobilnej dátovej siete a bezdrôtový teplomer s nastaviteľným RF kanálom, špeciálne určený pre ELENu.

Elektronické nástenky sú spravované cez web portál, kde si užívateľ administruje obsah zobrazovaný pre konkrétny bytový dom. Nastaviť môže exspirácia oznamu,  dĺžku a frekvenciu jeho zobrazenia. Podporované sú texty, video súbory a statické obrázky, navyše obrazovka poskytuje aktuálne informácie o čase, dátume, vonkajšej teplote, vlhkosti a  obsahuje aj meninový kalendár. Všetky dáta (súbory)  ukladá užívateľ na dátové úložisko RYS CLOUD. Po prihlásení k obrazovke je možné okamžite zverejniť upozornenie napríklad na blížiaci sa termín odpočtu energií, plánovanej odstávky vody alebo realizáciu stavebných  prác v dome. Pre správcom ako aj zástupcov vlastníkov je to dokonalý pomocník, ktorý ušetrí množstvo času a teda aj peňazí.


LoRa sieť a nová generácia IoT jednotiek

Od cloudových riešení sa posúvame ešte ďalej a v príprave je aj využitie siete LoRa. V súčastnosti je možné cez nadstavbový modul pripojiť do LoRa siete SIM-ON operačné jednotky, čo je opäť skvelé riešenie pre kontajnerové stojiská a cykloprístrešky. Vo vývoji sú aj operačné jednotky novej generácie IoT. Pre budúcnosť znamenajú obrovský skok od konzervatívnych prístupových systémov k modernému SMART riešeniu bezpečnosti v bytových domoch.Odporúčame prečítať:

 

Používajte mobil aj na otváranie dverí

Sú situácie, kedy je nevyhnutné byť v spojení s bytovým domom na diaľku. Ste mimo mesta, máte na starosti správu prístupového systému a zrazu je potrebné urýchlene vpustiť do domu poruchovú službu…

Mobil sa stal bežnou súčasťou našich životov. Okrem telefonovania a posielania správ, ho používame na platenie, fotenie, surfovanie po internete či ako navigáciu, prečo ho teda nevyužiť aj na otváranie dverí. Mobilný telefón je možné použiť ako náhradu za bezkontaktný prívesok, pričom sa zachová vysoká úroveň bezpečnosti a adresnosť prístupového systému.

Otváranie mobilom na diaľku prezvonením

Ak by ste potrebovali umožniť jednorázový vstup osobe na diaľku bez toho, aby ste boli v blízkosti čítačky či bytového domu, využíva sa špeciálne zariadenie GSM prevodník, ktoré umožňuje otvorenie dverí “prezvonením” z mobilného telefónu. Každé otvorenie mobilným telefónom je zaznamenané v prístupovom systéme s presným dátumom a časom spolu s ďalšími udalosťami systému. Takto môžu otvárať bežný užívatelia,  ak však má vaše telefónne číslo v systéme aj práva administrátora, dostávate aj alarmové a informačné sms, napr. o dlho otvorených alebo násilne otvorených dverách, stave napájania pri batériových a solárnych prístupových systémoch, najčastejšie inštalovaných na kontajnerových stojiskách alebo cykloprístreškoch.

Ako to funguje? GSM prevodník má vlastnú SIM kartu s telefónnym číslom. V prístupovom systéme sú v databáze užívateľov uložené telefónne čísla osôb s právom otvárať. Telefónne číslo má systémovo rovnaké práva ako bežný identifikátor (bezkontaktný prívesok, karta). Ak užívateľ prezvoní číslo prevodníka. Ten cez službu Clip rozpozná číslo volajúceho, skonvertuje ho na alfanumerický kód a ten odošle do riadiacej jednotky prístupového systému. Tá preverí, či sa tento kód nachádza v databáze užívateľov. Ak áno, odblokuje dvere.

Využitie GSM prevodníka je vhodné pri správe bytového domu alebo iného objektu na diaľku a najmä ak je potrebné umožniť jednorázový vstup osobám bez prístupového čipu.  Zaujímavé je to aj pre seniorov, či imobilné osoby, ku ktorým často chodí lekár alebo opatrovateľská služba a musia riešiť ako im umožniť vstup do uzamknutého vchodu.

Otvárajte dvere z mobilu cez Bluetooth

Čoraz viac sa tešia obľúbenosti Bluetooth bezkontaktné čítačky, ktoré umožňujú otváranie cez mobilnú aplikáciu pri zachovaní všetkých prvkov dátovej bezpečnosti.  Mobilný telefón slúži ako náhrada za identifikátor a pokiaľ sa nachádza v dosahu bezkontaktnej čítačky (max. vzdialenosť cca 9 m) zabezpečí pohodlné otvorenie dverí.  Do databázy osôb oprávnených vstupovať do bytového domu môžete tak pridať aj “dočasných” užívateľov bez toho, aby ste museli fyzicky odovzdať identifikátor. Je to ďalšia moderná alternatíva otvárania dverí. Pre bezkontaktnú čítačku je možné nastaviť tri bezpečnostné úrovne, ktoré sa líšia počtom overovacích prvkov pre otvorenie dverí. Od zadania PIN kódu (alebo iných autentifikačných prvkov), cez jednoduché potvrdenie PUSH notifikácie, až po hands-free otvárania bez manipulácie s mobilom, čo je skvelé, ak máte práve plné ruky a potrebujete otvoriť dvere.

Otváranie mobilnou aplikáciou je vhodné nielen pre bytové domy, ale tiež pre administratívne budovy, priemyselné objekty, kde sa dajú využiť najmä pri pohybe v rámci vnútorných priestorov, napr. pre pohodlné otváranie schodiskových dverí, kancelárií a pod.

Tak ako už bolo spomenuté, oba spôsoby otvárania nijako neznižujú bezpečnosť prístupového systém. Práve naopak, zvyšujú jeho efektivitu a možnosti využitia.

Odporúčame prečítať:

Údržba na Kvetináči alebo ako sa staráme o zelenú strechu stojiska

Každý kvetináč občas potrebuje starostlivú ruku záhradníka, a tak i ten náš sa opäť dočkal. V jeden slnečný aprílový piatok sme robili jarnú kvetinovú údržbu na kontajnerovom stojisku Kvetináč na Martinčekovej ulici v Bratislave. Prvé viacúčelové kontajnerové stojisko, ktoré sme postavili ešte v roku 2013, má na streche umiestnenú malú záhradku. Okrem jablonky, ktorá prináša každoročne symbolickú úrodu malých červených drobčekov, tam rastú varínovce, zelené okrasné dreviny, ktoré dávajú stojisku ten správny šmrnc a pri pohľade zdiaľky vytvárajú nádherný svieži vizuálny efekt veľkého kvetináča.

 

Už pri príprave výstavby stojiska nebol výber rastlín jednoduchý, rovnako ani samotná realizácia tohto zámeru. Strecha sme museli postaviť tak, aby jej nosnosť bez problémov vydržala trvalú záťaž, ktorú vytvárajú uložené kvetináče. Zároveň musela byť dostatočne bezpečná pre pohyb osôb, pretože zeleň na streche vyžaduje občasnú starostlivosť. Pri výbere a výsadbe rastlín sme si nechali poradiť od odborníkov. Vybrali sme trvalo zelené okrasné dreviny – vavrínovec, vždyzelený, mrazuvzdorný, neopadavý husto rozkonárený ker, ideálny na strechu. A pre potešenie sme pridali spomínanú jablonku, a orgován, ktorých nádherné kvietky vždy pripomenú, že jar je v plnom prúde.

Všetky rastliny sú podľa odporúčaní vysadené v kvetináčoch, ktoré majú zabezpečené automatické zavlažovanie napojené na  bytový dom. Výhodou je, že dom je vo veľmi tesnej blízkosti kontajnerového stojiska, čo umožnilo tento pohodlný spôsob údržby rastlín.  Strecha je samozrejme aj izolovaná a osadená odkvapovými rúrami, ktoré sú v zimnom období pravidelne kontrolované, aby v nich nezamŕzala voda.

Tento rok  by sme chceli urobiť celkovú údržbu stojiska, napr. drevené steny potrebujú nový náter, táto brigáda nás ešte len čaká. Čo sme ale zvládli je čistenie strechy a väčšia výmena niektorých poškodených rastlín za novo vysadené a staršie, ktoré sme sa rozhodli ponechať dostali nový zostri, aby opäť nabrali silu do ďalšie života. A dúfame, že kvetinkám sa bude dariť a budú ozdobou nielen stojiska, ale celého sídliska.

Prečo a ako uzamykať kontajnerové stojiská…

Odporúčame

Ako uzamknúť kontajnerové stojisko, ktoré je ďaleko od domu bez prívodu elektriky? Nedovolia Vám viesť elektrický kábel až k stojisku, lebo by ste museli “rozkopať” chodník či cestu? Bude stačiť batériový systém? Ako bude fungovať solár v zime? Do stojiska sa stále dostávajú “vyberači” a zostáva po nich neporiadok? Potrebujete spravovať stojisko na diaľku? Rozhodli ste sa pre polopodzemné kontajnery a nechcete, aby tam vhadzovali smeti okoloidúci?

To je len zopár otázok, s ktorými sa často stretávame. Elektronické uzamknutie kontajnerových stojísk je vhodným spôsobom, ako kontrolovať prístup ku kontajnerom a tým aj znižovať náklady za vývoz odpadu a zvyšovať podiel triedeného odpadu. Elektronický systém zabráni nie len anonymnému vyhadzovaniu smetí, ale aj odkladaniu nadrozmerného odpadu v stojisku a znečisťovaniu stojiska. Pod kontrolou budete mať prístupové čipy a v prípade akejkoľvek negatívnej udalosti môžete preveriť, čo sa v danom čase v stojisku dialo.

Pred tým, ako sa rozhodnete uzamknúť stojisko, musíte zainvestovať aj do jeho oplotenia, ktoré musí poskytovať základnú požiadavku pre inštaláciu elektronického prístupového systému a to je brána s pevným dorazom (pozrite “Manuál“), odporúča sa posuvná brána. Potom je potrebné vybrať to správne technické riešenie uzamykania. Ani pri zabezpečení stojiska sa nevypláca siahnuť po najlacnejšom a najjednoduchšom riešení. Práve tu je potrebné myslieť na budúcnosť a dbať na vandaluvzdornosť, dátovú bezpečnosť, modernosť a modulárnosť celého systému. Nové legislatívne požiadavky na triedenie odpadu vytvárajú čoraz väčší tlak na samosprávy a tým aj na jednotlivé bytové domy, aby mali zber odpadu z domácností čo najviac pod kontrolou a znižovali náklady na jeho odvoz a likvidáciu. Chce to veľa osvety medzi obyvateľmi, no začať treba s maličkosťami, ako je ponúknuť jednoduchý ale zároveň bezpečný prístup do stojiska, pridať k tomu aj trochu umu a vtipu, vytvoriť napríklad priestor pre výmenu starých vecí, zber batérií či kuchynského oleja,  urobiť zo stojiska súčasť komunitného života, miesto do ktorého nebudú chodiť ľudia s obavami.


Odporúčané riešenia:

 • technológia DESFire s vysokou dátovou bezpečnosťou a ochranou pred kopírovaním,
 • riadiaca/operačná jednotka so záznamom udalostí,
 • možnosť vzdialenej správy cez GRPD, WIF, Ethernet, Bluetooth, cloud,
 • elektrické a elektromagnetické zámky s robustnou konštrukciou, určené pre exteriér,
 • systém s podporou rôznych typov napájania /kábel, batéria, solár/ a s reguláciou spotreby elektrickej energie.

Čomu sa určite vyhnite pri výbere technického riešenia:

 • mechanické kľúče
 • DEK systém (iButton)
 • lacné RFID systémy bez dátovej bezpečnosti
 • dvojkrídlová brána
 • elektrické zámky, ktoré nie sú určené do exteriéru

Tieto systémy sú síce lacnejšie, no nemajú budúcnosť z dôvodu nízkej bezpečnosti a v prípade DEK systému až príliš jednoduchého poškodzovania napríklad obyčajným piezo-iskrením zo zapaľovača (podobný účinok má napríklad iskra z elektrického paralizéra, ktorý dokáže citlivú elektroniku úplne zničiť). Ďalším problémom je kopírovanie kľúčov a čipov, čím sa vytráca princíp adresnosti.

Dvojkrídlové brány sú ľahko prekonateľné a elektrické zámky určené pre interiérové priestory určite nepoužívajte, pretože ich konštrukcia nevydrží vplyv vonkajšieho prostredia ani mechanickú záťaž.


Pri výbere prístupového systému sa pýtajte na jeho základné vlastnosti, okrem ceny nech Vás zaujíma jeho spoľahlivosť, efektivita, užívateľská prívetivosť, bezpečnosť a samozrejme, čo je veľmi dôležité, dostupnosť technickej podpory.

Každý bytový dom má svoje špecifiká a to platí aj pre kontajnerové stojiská. Pripravili sme KATALÓG s odporúčaným technickým riešením pre uzamykanie stojísk s rôznymi možnosťami napájania, či už káblom, batériou, solárnym systémom alebo aj napájania nočným prúdom. Dozviete sa ako regulovať spotrebu energie, aké sú možnosti vzdialenej správy systému a čo všetko môžete od prístupového systému očakávať.

Elektronickému uzamykaním kontajnerových stojísk sa venujeme od roku 2006, kedy bolo v rámci projektu Bezpečné bývanie ako prvé uzamknuté prístupovým systémom  kontajnerové stojisko na Rovniankovej ulici 16 v Bratislave. Od v tedy sa nám podarilo zrealizovať množstvo úspešných pilotných projektov, ktoré sa stali vzorom pre iných. Či už sú to profesionáli z technickej oblasti alebo zástupcovia miest a obcí, ktorí sa často na nás obracajú s otázkami ohľadom zabezpečenia prístupu do kontajnerových stojísk.


Odporúčame prečítať:

Spravujte si prístupový systém sami, ušetrite veľa času a financií

Máte v dome prístupový systém a potrebujete rýchlo pridať identifikátor pre nového nájomníka, alebo zmazať stratený, či upraviť nastavenia systému?

Vybrať si prístupový systém nie je vôbec jednoduché. Dôležité sú detaily, ktoré veľakrát zostávajú nevypovedané, pretože nevieme dávať správne otázky. Správca bytového domu a zástupca vlastníkov častokrát nemá informácie o tom, čo všetko môžeme od systému vyžadovať a čo mu v reálnej prevádzke aj ponúkne. Na spôsobe ako je prístupový systém v prevádzke spravovaný skutočne záleží. A premyslená správa systému vie nie len skvalitniť úroveň bývania, predchádzať priestupkovej a trestnej činnosti, ale tiež vie pomôcť pri jej objasňovaní .

Neznalosť systému, nezáujem, neochota, zlé susedské vzťahy či dokonca strach zo správy systému sa naplno prejaví vtedy, keď dôjde k problémovej situácii, ukradnutý bicykel, vylomené dvere do pivníc, poškodený výťah alebo stačí, aby niektorý z obyvateľov potreboval nový identifikátor, či chcel nahlásiť stratu identifikátora.  Zrazu je problém zohnať montážnika, ktorý by to mal všetko zabezpečovať. Alebo to má robiť správca domu? Alebo je to úloha niekoho v dome?

Vyberte si kto bude spravovať váš systém

S otázkami ohľadom toho, kto vlastne spravuje prístupový systém, sa na nás obracajú obyvatelia bytových domov najčastejšie. No jednoznačná odpoveď neexistuje, pretože každý dom si vyberá vlastný spôsob, ako je prístupový systém spravovaný. Prax by mala byť taká, že výber systému, výber jeho správcu a ďalšie detaily jeho prevádzky vrátane ochrany osobných údajov musia byť schválené pred samotnou inštaláciou. Správu prístupového systému obyčajne zabezpečuje:

 • externá montážna firma
 • správcovská spoločnosť
 • zástupca vlastníkov alebo iná poverená osoba v dome

Externá firma si bežne na základe zmluvy o dielo alebo objednávky účtuje za každý úkon spojený s úpravou databázy prístupového systému. Správca domu môže vykonávať správu prístupového systému ako súčasť zmluvy o výkone správy bytového domu s možnosťou paušálneho navýšenia poplatkov za správu domu.  Alebo, tá najsprávnejšia voľba je, keď sa nájde zhoda medzi vlastníkmi a systém bude spravovaný poverenou osobou, napríklad niektorým zástupcom vlastníkov.

Zverejnite informáciu o správcovi systému

Akýkoľvek spôsob správy si vyberiete, snažte sa túto informáciu zverejniť. Vyhnete sa tak prípadným negatívnym reakciám. Ďalším dôvodom je, že každý vlastník a nájomník bytu má právo vedieť, ako postupovať v prípade, že potrebuje nový identifikátor:

 • informujte obyvateľov bytového domu o spôsobe, ako postupovať pri žiadosti o nový identifikátor (koho,kde a kedy môžu kontaktovať, koľko to bude stáť a pod.);
 • ak spravujete systém v dome, vyhraďte si miesto (ak je to možné, tak určite osobitná miestnosť- kancelária domu, aby ste neboli vyrušovaní v súkromí), stanovte dni a “úradné” hodiny (postačí raz do týždňa 1-2 hodiny), kedy môžu obyvatelia za vami prísť s rôznymi požiadavkami, aj ohľadom vydania identifikátora;
 • nezabudnite uviesť kto má nárok na vydanie identifikátora podľa vopred dohodnutých pravidiel;
 • nechajte oznam trvalo na nástenke domu;
 • ak máte inštalovaný elektronickú informačnú obrazovku (ELENU) v dome, zobrazujte túto informáciu opakovane;
 • novým nájomníkom dajte informáciu do schránky;
 • využite moderné formy elektronickej komunikácie (krátky email či sms je vhodná forma na pripomenutie).

Správa prístupového systému zástupcom vlastníkov má viacero výhod:

 • rýchle pridávanie a vymazávanie identifikátorov;
 • rýchla zmena prístupových práv, napr. je ak sa niekto odsťahuje ale ponechá si identifikátor, ak zmeníte upratovaciu službu;
 • okamžité vyhodnotenie udalostí v prípade násilného otvorenia vchodových dverí, spáchania priestupku alebo trestného činu v priestoroch bytového domu;
 • možnosť vyhodnotenia technickej poruchy na základe dátových záznamov;
 • jednoduchšie uvádzanie nových technických riešení do života – nadstavba pre prístupový systém (otváranie mobilom cez aplikáciu Bluetooth, elektronický displej so správou oznamov cez Cloud, zmena technológie na DESFire apod.);
 • vytváranie štatistických výstupov pre potreby lepšej správy domu a nastavenia bezpečnostných pravidiel (napr. kontrola nenahlásených nájomníkov a s tým spojené poplatky do fondu opráv, frekvencia používania výťahov);
 • ak máte prepojený prístupový systém aj s komunikačným systémom v dome (domácimi telefónmi), viete napr. operatívne nastaviť – povoliť otváranie dverí z bytu pre hendikepované osoby alebo seniorov, z domáceho telefónu vypnúť sirénu, ktorá sa spustí pri násilnom otvorení dverí apod.

Na čo musíte dávať pozor pri správe prístupového systému

 • ochrana osobných údajov
 • bezpečnosť dát
 • korektná komunikácia s obyvateľmi domu

Praktické rady

 • vždy majte v rezerve niekoľko identifikátorov, ktoré sú “zapamätané” v databáze, no bez registrácie na konkrétny byt. Ak budete potrebovať rýchlo vydať identifikátor, aktívny identifikátor máte pripravený a neskôr len priradíte/preregistrujte v databáze rezervu na konkrétny byt alebo osobu, ktorej bol odovzdaný.
 • číslujte identifikátory používané v systéme poradovými číslami, budete mať oveľa väčší prehlad o ich počte, prípadne sa tým zjednodušuje proces pri mazaní strateného identifikátora, alebo vytváraní rezervných identifikátorov.
 • pravidelne robte zálohu databázy, odporúča sa minimálne raz mesačne
 • pri odovzdávaní nových identifikátorov nezabudnite vyžadovať súhlas so spracovaním osobných údajov v rozsahu, ktorý ste si dohodli na domovej schôdzi (najčastejšie meno a priezvisko, číslo bytu, poschodie)

V súčastnosti je viac a viac žiadaná správa systému na diaľku bez potreby fyzicky byť prítomný v dome. Vzdialená správa prístupového systému je výhodou nie len pre externé a správcovské firmy, ale aj pre zástupcov vlastníkov, ktorí môžu kontrolovať systém aj keď sú v práci či na dovolenke.

Pri výbere systému a  najmä ak sa rozhodnete pre jeho správu, sa určite pýtajte na dostupnosť bezplatnej technickej podpory.

Odporúčame prečítať:

Kontajnerové stojiská ako inšpirácia …

V mestskej časti Ružinov sme vytvorili niekoľko netradičných úžitkových stavieb – kontajnerových stojísk, ktoré sú inšpiráciou pre komunity, obyvateľov mesta, architektov a stávajú sa vzorom pri plánovaní výstavby nových mestských štvrtí.

Pozrite si video o krásnych úžitkových stavbách z dielne Zuzany Mojžišovej Cigánovej a Petra Grečka. Autori videa – Dominika Pišťanská a Peter Višňovský pre projekt Nesto.sk:

Kontajnerové stojiská Kvetináč, Puzzle a Šupiny na Martinčekovej a  stojisko Repro na Miletičovej ulici v Bratislave v sebe spájajú umenie a praktické potreby rezidenčnej mestskej zóny. Robia sídlisko krajším a príjemnejším miestom s ohľadom na ekológiu a rozvoj komunitného života. K ich tvorbe sme vždy pristupovali zodpovedne a inšpirovali sme sa aj rôznymi riešeniami zo zahraničia. K umelecky prepracovanému dizajnu sme pridali inteligentné technické riešenia prístupu založené na technológii DESFire v kombinácii s Wifi či Bluetooth dátovou komunikáciou, ktoré sú zárukou vysokej bezpečnosti s predpokladom ďalšej inovácie do budúcna. Aj preto naše Viacúčelové kontajnerové stojiská zaujali odborníkov, získali ekologické  ocenenie “Zlatý mravec” (2017), autor technického riešenia Peter Grečko bol prizvaný do rozhodovacej komisie súťaže “Originálne kontajenrové stojisko”, ktoré organizovala spoločnosť OLO a.s. s Magistrátom hlavného mesta Bratislava (2017) a stali sa základom pre “Manuál pre stavbu a rekonštrukciu kontajnerového stojiska vo verejnom priestore HM SR Bratislava”, ktorý vypracoval Útvar hlavného architekta (2019).

Pozrite si aktualizovaný katalóg Viacúčelové kontajnerové stojiská.

Stanovisko MFSR k domovému poriadku

Stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky k problematike právnej úpravy domového poriadku v súvislosti s prijatím zákona č. 476/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý nadobudol účinnost’ 1. februára 2020.


     Domovým poriadkom sa podľa § 2 ods. 16 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení zákona č. 476/2019 Z. z. (ďalej len „zákon o vlastníctve bytov“) rozumie vlastníkmi bytov a nebytových priestorov v dome schválený súbor pravidiel a zásad dodržiavania dobrých mravov pri výkone práv a povinností vlastníkov a nájomcov bytov a nebytových priestorov v dome, osôb, ktoré žijú s uvedenými osobami v spoločnej domácnosti, ako aj osôb, ktoré sa zdržiavajú v dome, pri užívaní spoločných častí domu, spoločných zariadení domu, príslušenstva a priľahlého pozemku.

     Vlastníci bytov a nebytových priestorov, nájomcovia, osoby, ktoré žijú s uvedenými osobami v domácnosti a osoby, ktoré sa zdržiavajú v dome, sú podľa § 11 ods. 10 zákona o vlastníctve bytov povinné dodržiavať domový poriadok schválený vlastníkmi podľa § 14b ods. 1 písm. s). Za tým účelom je správca alebo spoločenstvo povinné zverejniť domový poriadok na mieste obvyklom na oznamovanie informácií v dome.

     V súlade s § 14b ods. 1 písm. s) zákona o vlastníctve bytov vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome rozhodujú o prijatí, zmene alebo zrušení domového poriadku nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome.


Z uvedených ustanovení zákona o vlastníctve bytov vyplýva, že:

 1. Domový poriadok, prijatý a schválený v súlade so zákonom o vlastníctve bytov, predstavuje súhrn pravidiel, ktoré by mali byť dodržiavané osobami, ktoré žijú alebo sa zdržiavajú v dome.
 2. Prijatie (schválenie) domového poriadku nie je povinné. Zákon o vlastníctve bytov neupravuje povinnosť prijať domový poriadok. Ak sa však vlastníci rozhodnú, že je vhodné v ich dome spísať zásady správania sa, môžu vypracovať domový poriadok a prijať ho súhlasom nadpolovičnej väčšiny všetkých vlastníkov. Regulácia vzájomných vzťahov v dome prenesená do domového poriadku by mala byť výsledkom konsenzu vlastníkov v dome s prihliadnutím na individuálne potreby daného domu a rešpektovania rovnakého postavenia všetkých vlastníkov. Domový poriadok musí byť tiež v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky, teda nemôže platnú právnu úpravu ignorovať alebo ju pretvárať.
 3. Domový poriadok má byť v súlade s platnou úpravou zákona o vlastníctve bytov len sumarizáciou pravidiel a zásad správania sa v rámci spolunažívania v dome. Zákon o vlastníctve bytov neoprávňuje upravovať v domovom poriadku sankcie za jeho prípadné porušovanie. Právnym predpokladom vzniku zodpovednosti (dôsledkom porušenia ktorej môže byť sankcia) je povinnosť ustanovená zákonom alebo na základe zákona. Za súčasť pravidla správania sa nemožno považovať aj sankciu za porušenie tohto pravidla. Sankcia je len následkom naplnenia právnych skutočností, ktoré predpokladá zákon. Zákonná sankcia môže vzniknúť len ako následok nesplnenia povinnosti, ktorú ustanovuje zákon, a nie domový poriadok.

     V danom prípade zákon o vlastníctve bytov neupravuje zodpovednosť vyplývajúcu z porušenia domového poriadku ani žiadnu sankciu za nedodržiavanie prijatého domového poriadku. Z uvedeného dôvodu neexistuje právny titul na udelenie takejto sankcie priamo zo zákona. Sankcia za nedodržiavanie domového poriadku upravená len v domovom poriadku nemá oporu v platnej právnej úprave. Zákon o vlastníctve bytov taktiež neustanovuje osobu, ktorá by bola oprávnená

          a) kontrolovať dodržiavanie pravidiel domového poriadku,

          b) ukladať a vymáhať sankcie,

          c) prijať výnos z prípadnej finančnej sankcie.

   Z týchto dôvodov je uplatňovanie sankcií len na základe domového poriadku problematické a pravdepodobne v rozpore s čl. 1 ods. 1 („Slovenská republika je právny štát”) a čl. 2 ods. 3 („nikoho nemožno nútiť, aby konal niečo, čo zákon neukladá”) Ústavy Slovenskej republiky.

 1. Ak sankcie za porušenie povinnosti nevyplývajú priamo zo zákona, môžu byť len dohodnuté v rámci záväzkového vzťahu (zmluvné sankcie). Sankcie zahrnuté do domového poriadku však nespĺňajú kritéria uplatňované na zmluvné sankcie. Ustanovenie § 2 ods. 16 zákona o vlastníctve bytov nedefinuje domový poriadok ako záväzkový vzťah. Keďže domový poriadok nemá povahu záväzkového vzťahu, nemožno ho spájať so záväznosťou, ktorej nenaplnenie by vyvolalo právne účinky. Sankcie upravené v domovom poriadku by pravdepodobne neboli vymáhateľné, keďže by absentoval právny titul na ich vymáhanie.
 2. Ak by vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome mali záujem regulovať pravidlá a zásady dodržiavania dobrých mravov v dome ako záväzkový vzťah, v súlade so zmluvnou autonómiou občianskoprávnych vzťahov by si mohli, ako zmluvné strany, upraviť vzájomné práva a povinnosti, ako aj zodpovednosť za nesplnenie dohodnutých záväzkov. Ak si vlastníci v dome upravia svoje práva a povinnosti samostatnou (inominátnou) zmluvou, môže byť jej súčasťou aj vyvodenie zodpovednosti za nesplnenie povinnosti (porušenie domového poriadku) napríklad dohodou o zmluvnej pokute. Túto zmluvu by však museli uzatvoriť všetci vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome, aby bola záväzná pre všetky zmluvné strany. K takejto zmluve by taktiež museli dobrovoľne pristupovať aj noví vlastníci, inak by bolo uplatňovanie sankcií voči tým osobám, ktoré by neboli účastníkmi zmluvy, problematické. Takáto zmluva by mohla mať pre vlastníkov v dome záväzný charakter, nebola by však v režime zákona o vlastníctve bytov.

     V tejto súvislosti je potrebné upozorniť aj na to, že nie je zrejmé, ako by sa zmluvná pokuta realizovala

a) voči tretím osobám (osoby bývajúce v spoločnej domácnosti, návštevníci, nájomcovia, osoby užívajúce byt bez právneho dôvodu a pod.), keďže nositeľmi zodpovednosti zo zmluvy by boli len vlastníci (zmluvné strany),

b) v prípade kolízie porušenia domového poriadku s porušením právneho poriadku (porušenie zákona alebo VZN), aby nedošlo k dvojitému postihu za to isté konanie,

c) pri absencii právnej úpravy dokazovania porušenia domového poriadku, keďže neexistuje kontrola dodržiavania domového poriadku ani osoby na túto kontrolu oprávnené.

 1. Pre spoločenstvo vlastníkov ani pre správcu zo zákona o vlastníctve bytov nevyplýva vo vzťahu k domovému poriadku iná povinnosť, než je zverejnenie domového poriadku na mieste obvyklom na oznamovanie informácií v dome, ak ho vlastníci schválili v súlade so zákonom o vlastníctve bytov.

 

Právna úprava domového poriadku nadobudla účinnosť 1. februára 2020 zákonom č. 476/2019 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky k problematike domového poriadku bolo zverejnené aj na webovej stránke Ministerstva financií Slovenskej republiky

https://www.mfsr.sk/sk/ministerstvo/legislativa-majetkove-pravo/majetkove-pravo/vlastnictvo-bytov-nebytovych-priestorov/stanovisko-k-domovemu-poriadku/

 

Metské prašiaky našli nové využitie

Pamätáte si ešte na časy keď sa okolo bytoviek ozýval ten typický zvuk úderov s nezameniteľnou ozvenou, občasne sprevádzaný kúdoľmi prachu a pokrikmi susedov. Áno, prášenie kobercov bolo v minulosti úplne bežnou súčasťou veľkého upratovania, bol to svojský rituál, ktorý jednoducho patril k životu v paneláku. Každé sídlisko, dvor či vnútroblok mali prašiak, neodmysliteľnú súčasť vybavenia domu, netradičnú “preliezku” pre deti a diskusný “vešiak” pre pubertiakov. Kovový podstavec na prášenie pokrovcov sa časom stal menej a menej potrebný a bohužiaľ dnes je väčšina z nich hrdzavých, poškodených, rozheganých a na svojich miestach pôsobia neestetický až nebezpečne.

Podobné “strašiaky” –  prašiaky stáli aj vo vnútrobloku na Miletičovej ulici 31 v Bratislave, smutné, opustené a nepotrebné. Ak sa tade prejdete dnes, neuveríte vlastným očiam, čo sme z nich vykúzlili. Opäť sa nám podarilo využiť potenciál ponúkaný špecifickou lokalitou, dotvoriť verejný priestor netradičným spôsobom, ktorý má nielen spríjemniť bývanie, ale tiež vzdelávať a inšpirovať. Neďaleké detské ihrisko, materská škôlka a príjemný park, v ktorom obyvatelia trávia čas posedením, prechádzkou s priateľmi či psíkom, si zaslúžil jedinečné využitie prašiakov, ktoré sme spojili s umiestnením nových polopodzemných kontajnerov. Tak ako pri prvých uzamknutých polopodzemných kontajenroch na Stavbárskej ulici, alebo viacúčlových kontajnerových stojiskách v Ružinove,  sme sa snažili vytvoriť kompaktné dielo úzko prepojené s okolím zohľadňujúc jeho charakter.

Polopodzemené kontajnery osadené 22.11.2019 na svoje miesto sú doplnené banermi umiestnenými po obvode odpadovej nádoby čím je zdôrazená dôležitosť triedenia odpadu a použitie správnej nádoby. Každý kontajner je elektronicky uzamknutý batériovým prístupovým systémom od firmy RYS, ktorý je špeciálne upravený pre inštaláciu na polopodzemných nádobách bez prívodu elektrickej energie či použitia solárneho panelu. Využíva sa technológiu DESFire, ktorá zaručuje vysokú bezpečnosť a ochranu pred možným kopírovaním prístupových čipov a teda zneužívaním odpadových nádob neoprávnenými osobami. Súčasťou riešenia je aj APS pre pracovníkov odvozu odpadu. Obyvatelia na Miletičovej ulici sa stali po Stavbárskej ulici druhým bytovým domom na Slovensku s uzamknutými polopodzemnými kontajnermi.

Prašiaky, ktoré stoja hneď vedľa kontajnerov ponúkli nádhernú komunikačnú plochu s užitočnými informáciami o spôsobe odvozu nadrozmerného odpadu.  Opäť raz sa staré prašiaky dočkali kobercov, aj keď nie tých ozajstných. No tieto a najmä neposlušný panáčik, ktorý nevie kam patria smeti, určite zaujmú a rozveselia deti prechádzajúce popri nich do a zo škôlky.   A možno im starí rodičia nostalgicky porozprávajú o tom,  ako to kedysi s tými prašiakmi bolo naozaj a prečo smeti patria do koša.

Autorkou celého dizajnu banerov použitých na nádobách i prašiakoch je výtvarníčka Zuzana Ciganová Mojžišová, ktorá obohatila mestskú časť Ružinov o viaceré unikátne úžitkové diela ako sú kontajenrové stojiská Puzzle, Šupiny, Repro či Kvetináč so zelenou strechou  a dlhodobo s nami spolupracuje aj na projekte Akadémia Pentagón. Veríme, že prostredie vychováva a preto sme radi, že sa nám darí prinášať stále nové vizuálne zaujímavé riešenia do života mestských komunít a obohacovať verejný priestor o drobné no podstatné prvky, ktoré prispievajú k zvyšovaniu bezpečnosti, kultúrnosti prostredia a čistoty týchto lokalít.