legislativa_1Bezpečnosť v bytových domoch nekončí len pri kvalitnom  technickom zabezpečení či dobrých organizačných postupoch. Pokiaľ nie sú tieto kroky podporené aj platnou legislatívou, nie je možné naplno využiť investície vložené do ochrany bytového domu a miera vymožiteľnosti práva v problematických situáciách je sporná.

Vlastníctvom, správou a prevádzkou bytového domu sa zaoberá viacero právnych noriem. Tie  by mali pravidlá definovať jasne a zreteľne, aby nezostal priestor pre špekulácie a zmätočný výklad. V opačnom prípade môžu byť ľahko zneužiteľné, pričom vlastníci bytov  nemajú k dispozícii účinné nástroje na obranu svojho majetku.

Pokiaľ je zrejmé, kde je v zákone “diera” a čo ju spôsobuje, musí byť vynaložené úsilie na nápravu najmä zo strany poškodených, v našom prípade zo strany vlastníkov bytov a správcov. V rámci projektu sa snažíme poukázať na to, čo v legislatíve chýba, čo je nepresné, nedostatočné, prípadne čo je potrebné len lepšie vysvetliť, aby bol zákon správne chápaný a uplatňovaný v podmienkach bytových domov.

Články v tejto kategórii: