vybor_1Do projektu sa môže zapojiť každý bytový dom na Slovensku, ktorý chce zlepšiť kvalitu a bezpečnosť bývania v dome, bez ohľadu na jeho veľkosť (počet bytových jednotiek) a typ vlastníckych vzťahov. Základnou podmienkou je, aby mal dom funkčný výbor zástupcov vlastníkov alebo aktívneho správcu.

Zástupcovia vlastníkov bytov a nebytových priestorov, spoločenstvo vlastníkov, správcovské spoločnosti, prípadne iní majitelia budov sú osoby kompetentné konať vo veci zrealizovania technickej ako aj organizačnej časti projektu. Zároveň sú zodpovední za správny spôsob prevádzkovania technických zariadení, t.j. aby bola inštalácia, umiestnenie a využívanie technických zariadení schválené v súlade s právnymi predpismi a usmerneniami (napr. odsúhlasené na domovej schôdzi a pod.).

Je nutné podotknúť, že realizácia projektu si vyžaduje zainteresovanosť všetkých obyvateľov domu, nestačí len inštalácia technických zariadení. Tie bez pomoci a podpory ľudského faktora častokrát zlyhávajú nie po funkčnej, ale po významovej stránke. Obyvatelia jednoducho stratia pocit, že investícia do techniky sa oplatila. Technika nevyrieši medziľudské vzťahy, nevysvetlí dôvody, neporadí, nevysťahuje neplatičov, ale výrazným spôsobom napomôže, aby mali kompetentní v rukách nástroj, ktorý im umožní zákonným spôsobom riešiť mnohé problémy v dome.

Preto, ak sa zástupcovia vlastníkov rozhodnú zapojiť do projektu, je potrebné, aby zvážili možnosti domu a postup realizácie. Dôležitá je príprava, komunikácia s obyvateľmi a správne chápanie využitia jednotlivých prvkov projektu. Treba dbať na dodržanie postupnosti odporúčaných krokov, poradiť sa s odborníkmi, nechať si veci do detailov vysvetliť. Správne a dostatočné informácie sú v tomto prípade kľúčom k úspechu.  A my vám ich radi poskytneme.

 

Články v tejto kategórii: