Organizačná a technická sekcia, rady a odporúčania.

Nová verzia softvéru BBIQ 3.146

Nová verzia softvéru BBIQ prináša úplne nové funkcie, ktoré zjednodušujú a zefektívňujú pridávanie nových identifikátorov, a zároveň sprehľadňuje ich správu a rozširuje možnosti analýzy údajov pre správcov systému.

Funkcie dostupné po inštalácii nového procesora v.1.4

 • podpora a možnosť definovania Master identifikátorov

Master identifikátor umožňuje správcovi databázy pridať nový identifikátor jednoduchým priložením k dotykovej ploche alebo priblížením k bezkontaktnej čítačke. Konfigurácia “Master” identifikátora sa nachádza vo vlastnostiach zariadenia.

Prakticky to znamená, že správca databázy dokáže flexibilne zareagovať i na požiadavku pridania nových identifikátorov, ktoré už obyvateľ či návšteva vlastnia (napr. z iného domu). Správca databázy priloží svoj master identifikátor k dotykovej ploche/čítačke, ozve sa krátke zvukové znamenie, po ktorom priloží k dotykovej ploche/čítačke identifikátor obyvateľ/návšteva. Tento postup zopakujú toľkokrát, koľko identifikátorov chcú pridať. Od okamihu pridania sú identifikátory na konkrétne zariadenie, na ktoré je Master kľúč definovaný, funkčné. Správca databázy dodatočne priradí identifikátory k menu obyvateľa a číslu bytu v programe BBIQ, príp. mu zadefinuje ďalšie užívateľské práva.

 • zobrazenie UID identifikátorov, ktoré nie sú definované v databáze, ale boli priložené k dotykovej ploche/čítačke v udalostiach

UID číslo neznámeho identifikátora, t.j. takého, ktorý sa nenachádza v databáze, sa po priložení k dotykovej ploche alebo čítačke zobrazí v prehľade udalostí na danom zariadení. Takýto identifikátor je možné jednoduchým spôsobom uložiť do databázy skopírovaním jeho UID čísla.

Ak sa obyvateľ a správca databázy nedokážu spoločne stretnúť, stačí, ak obyvateľ priloží svoje identifikátory k dotykovej ploche alebo čítačke pri vstupe do domu, poznačí si dátum a čas a odošle tieto údaje správcovi databázy.  Ten si prezrie udalosti z tohto obdobia a uvidí UID čísla nepriradené k žiadnemu menu ani bytu. Skopíruje ich, pridá ako nový identifikátor do databázy a aktualizuje operačnú jednotku. Od tej chvíle sú identifikátory funkčné.


Ďalšie funkcie dostupné ihneď po inštalácii nového softvéru

 • archivácia databázy – možnosť vybrať si miesto uloženia súboru, program automaticky nazve súbor podľa názvu databázy
 • možnosť vybrať si COM port zo zoznamu zariadení počítača priamo v programe
 • rozšírenie filtra udalostí o záznamy: reset, násilné otvorenie, nezatvorené dvere, sťahovanie, obnovenie spojenia, strata spojenia (aj tieto typy udalostí je možné zo zoznamu vyberať – selektovať)
 • preberací list – možnosť určiť meno osoby, ktorá ho podpisuje + generovanie jedného preberacieho listu pre viacero identifikátorov
 • možnosť zadefinovať dátum prevzatia identifikátora (pre jeden i viacero identifikátorov súčasne)
 • možnosť hromadného vymazania identifikátorov
 • vo funkcii inventúra identifikátorov pribudla možnosť zoradiť vygenerovaný zoznam podľa počtu použití identifikátorov
 • program si implicitne pamätá posledné zvolené triedenie v zozname identifikátorov
 • v prípade DUO operačných jednotiek sa použitie Relé1 a Relé2 zobrazuje v udalostiach ako ‘relé1’ a ‘relé2’ miesto doterajších ‘vstup’ a ‘výstup’

Pripravujeme hardvérové riešenia, ktoré umožnia

 • otvárať dvere prostredníctvom mobilného telefónu cez GSM modul
 • ovládať 8 relé kontaktov prostredníctvom zariadenia UNI8RELÉ

Stiahnuť novú verziu.

Kamerové systémy v bytových domoch

Kamerové systémy majú v našom projekte samostatné miesto, nakoľko ich inštalácia a prevádzkovanie si vyžaduje väčšiu pozornosť a uvážlivosť. Z hľadiska zákona upravuje problematiku prevádzkovanie kamerového systému Zákon č. 122/2013 o ochrane osobných údajov. Práve z dôvodu častých otázok ohľadom rozsahu povinností z toho vyplývajúcich, sme pre vás pripravili stručné usmernenia. Pri ich zostavovaní sme vychádzali z našich skúseností, ako aj z metodických usmernení zverejnených na stránke Úradu na ochranu osobných údajov.

Bytové domy si od inštalácie kamerového systému často sľubujú riešenie dlhodobých problémov, ako je napr. vykrádanie pivníc či vandalizmus v spoločných priestoroch. Z hľadiska ochrany osobných údajov obyvateľov 

Zvyšok článku je prístupný len pre administrátorov bytových domov.

Ak máte požadované prístupové práva a chcete zobraziť celý článok, prihláste sa.

Rozprávkové kontajnerové stojisko Šupiny

Oproti detskému ihrisku vo vnútrobloku na Martinčekovej ulici sa nachádza uzamknutý objekt s fasádou ako vystrihnutou z knihy rozprávok. Náhodných okoloidúcich určite prekvapí, že za jeho stenami sa ukrývajú obyčajné kontajnery na komunálny a separovaný odpad. Naopak, domáci už vedia, že i kontajnerové stojiská môžu byť netradične pekné a pritom účelné.

Kontajnerové stojisko „Šupiny“ určené pre obyvateľov Martinčekovej ulice 18, 20, 22 a 24 je koncepčným pokračovaním neďaleko stojaceho kontajnerového stojiska „Puzzle“. Kým stavebne sú si obe stojiská veľmi podobné, Šupiny prinášajú aj jeden inovatívny funkčný prvok – Informačný Systém pre Označovanie Neporiadku (ISpON).

ISpON je panel umiestnený hneď pri vstupe do stojiska s dvomi tváričkami – usmiatou a zamračenou, ktoré majú miesto nosov gombíky. Obyvatelia môžu sami prispieť k udržiavaniu čistoty v stojisku jednoduchým kontrolovaním a nahlasovaním jeho stavu. Ak je v stojisku čisto, stlačia obyvatelia zelený gombík na usmiatej tváričke. Ak v stojisku nájdu uložený nadrozmerný a objemný odpad, napr. koberec, kusy nábytku atď. stlačia gombík na zamračenej tváričke. Poverená osoba následne môže na základe zaznamenaných údajov zistiť, ktorý obyvateľ je jeho pôvodcom a požadovať nápravu.

Autorka dizajnu Zuzana Cigánová Mojžišová citlivo navrhla kontajnerové stojisko Šupiny tak, aby bolo použitým spektrom farieb i motívom v zhode s protiľahlým detským ihriskom. Strávila dlhé hodiny maľovaním očiek, nosov a farebných vzorov, kým jednotlivým segmentom vdýchla život. A prečo sa kontajnerové stojisko volá Šupiny? Lebo z rohov stojiska vyplazujú na okoloidúcich ľudí červené jazyky dvaja usmievaví šupinatí Drakopsi.

Kontajnerové stojisko Šupiny je kompletne rozoberateľné z dôvodu vedenia inžinierskych sietí pod miestom, kde stojí. Pestrofarebná mozaika viditeľná smerom od detského ihriska  je vytvorená z vyrezaných segmentov HPL dosiek Kronoplan. Výhodou tohto materiálu je nehorľavosť, trvácnosť a odolnosť voči poveternostným podmienkam. Na dve zvyšné steny bol použitý perforovaný materiál ťahokov. Stojisko zakryla zošikmená strecha z LEXANU.

Samozrejmosťou je posuvná brána zabezpečená elektromagnetickým zámkom. Obyvatelia a pracovníci OLO a.s. ju zatiaľ otvárajú DEK kľúčom, ale inštalovaný je už i vyspelejší bezkontaktný systém MIFARE (13,56MHz). Obzvlášť v zimných mesiacoch je užitočné automatické rozsvietenie LED pásov pri každom otvorení brány. To je sprevádzané i zvukovým znamením, ktoré sa, rovnako ako osvetlenie, vypne až pri správnom zatvorení brány. Zmyslom je naučiť ľudí zatvárať za sebou dvere a predísť tak vstupu cudzích osôb dovnútra stojiska.

Vychovávať ľudí k väčšej zodpovednosti pri separovaní odpadu majú tabuľky s informáciami, ktorý odpad patrí do kontajnera na plast a papier. Po premiestnení nádoby na sklo dovnútra stojiska, pribudne tabuľka i k tejto. Štandardným prvkom viacúčelových kontajnerových stojísk je aj zberná skrinka na použitý kuchynský olej – OLEJtéka.

Každý z nás rád zveľaďuje svoj domov, aby sa v ňom cítil príjemne a útulne. Skrášliť bezprostredné okolie našich domovov, aby sme sa v ňom cítili rovnako príjemne a predovšetkým bezpečne, je niekedy ťažká úloha. Sme radi a ďakujeme obyvateľom Martinčekovej ulice 18, 20, 22 a 24, že sa jej nezľakli. Vyhradené finančné prostriedky a nadšenie poverených osôb – zástupcov vlastníkov a správcovskej spoločnosti umožnili vznik rozprávkového kontajnerového stojiska.

Projekt “Viacúčelové kontajnerové stojiská – Umelecké diela uprostred sídlisk” získal Čestné uznanie v rámci Ceny odpadového hospodárstva Zlatý mravec 2016.

Katalóg – Viacúčelové kontajnerové stojiská

Získali sme Čestné uznanie!

Sme hrdí a poctení, že projekt “Viacúčelové kontajnerové stojisko – Umelecké dielo uprostred sídliska” získal Čestné uznanie v rámci Ceny odpadového hospodárstva Zlatý mravec 2016. Uznanie je pochvalou a poďakovaním všetkým, ktorí sa na projekte Viacúčelových kontajnerových stojísk podieľali – od autorky grafického dizajnu Zuzany Cigánovej Mojžišovej a celého projektového tímu až po samotných zámočníkov a montážnikov, a v neposlednom rade obyvateľov, ktorí nabrali odvahu pustiť sa do netradičného riešenia kontajnerových stojísk.

Chcete o projekte vedieť viac?  Pozrite si náš katalóg!

Katalóg – Viacúčelové kontajnerové stojiská

Vyjadrenie komisie:

“Projekt originálnym spôsobom pretvára nevzhľadné anonymné sídliskové stojiská na zber komunálneho odpadu na viacúčelový, esteticky hodnotný priestor, ktorý v ľuďoch vyvoláva príjemné pocity. Uzamykateľné kontajnerové stojisko sa stáva umeleckým dielom, ktoré prostredníctvom netradičného dizajnu vytvára novú estetickú súčasť okolia bytového domu. Stojisko už obyvateľov neodpudzuje neporiadkom a neobťažuje zápachom, ba dokonca im umožňuje umiestnením špeciálnej skrinky uskutočňovať zber použitého kuchynského oleja.”

Cena odpadového hospodárstva Zlatý mravec sa pravidelne udeľuje počas kongresu Deň odpadového hospodárstva v piatich kategóriách: Komunálne odpadové hospodárstvo, Firemné odpadové hospodárstvo, Inovatívne riešenie, Environmentálna výchova a Študentský projekt. Vyhlasovateľmi a organizátormi súťaže sú Asociácia podnikateľov v odpadovom hospodárstve, Asociácia priemyselnej ekológie na Slovensku, Ministerstvo životného prostredia SR, Združenie organizácií verejných prác a Reclay Slovensko, s.r.o. Čestné uznanie udeľuje komisia v mimoriadnych prípadoch niektorému z projektov prihlásených do vyššie spomenutých kategórií.

ĎAKUJEME!

Prečítajte si článok “Prostredie vychováva a pomáha tvoriť komunitu“, 21. storočie 4/2016, ročník XVIII.

Prejdite na bezkontaktné otváranie dverí!

Máte problém s kopírovaním DEK kľúčov? Poškodzujú váš prístupový systém vandali za pomoci piezozapaľovačov alebo paralyzérov?

Ľudovo „pípače“, dotykové kľúče alebo DEK kľúče sme na slovenský trh uviedli v roku 1999, v tej dobe predstavovali bezpečnejšiu a užívateľsky pohodlnejšiu alternatívu mechanických kľúčov. Dnes, podobne ako vtedy, je z dôvodu bezpečnosti, komfortnosti a technologického pokroku, čas na zmenu. Volá sa RFID, v preklade RádioFrekvenčná Identifikácia

Ešte donedávna RFID technológie prehrávali konkurenčný boj z dôvodu vysokej ceny. V súčasnosti je však cenový rozdiel minimálny a návratnosť investície zaručuje vyššia variabilita a bezpečnosť bezkontaktných systémov oproti starším dotykovým.

Prejsť na bezkontaktný systém je možné bez potreby nahrádzať súčasnú operačnú jednotku a kabeláž. Jednoducho povedané, zameníte dotykovú plochu za špeciálnu bezkontaktnú 1W čítačku a dotykové kľúče za bezkontaktné prívesky.

Aké sú výhody bezkontaktných prístupových systémov?

Zvyšok článku je prístupný len pre administrátorov bytových domov.

Ak máte požadované prístupové práva a chcete zobraziť celý článok, prihláste sa.

Povedzte to v piktogramoch!

Nachádzate na chodbách domu ohorky od cigariet? Nemôžete spať, pretože si v noci vaši susedia púšťajú nahlas hudbu?

Pravidlá susedského spolunažívania stanovuje domový poriadok, v ktorom by ste určite našli odseky dotýkajúce sa i vyššie spomenutých problémov, ale po pravde: “Kedy ste si naposledy čítali domový poriadok?” Obyvatelia v bytovom dome na Martinčekovej 3 a 5 si ho “čítajú” každý deň!

Piktogramy sa stali bežnou súčasťou našich životov, denne sa na ne pozeráme na dotykových displejoch mobilných telefónov. Piktogramový domový poriadok využíva zrozumiteľnú a jednoduchú reč symbolov, aby upozornil všetkých obyvateľov, ale aj návštevníkov, domu na základné pravidlá správania sa. Nenahrádza “klasický” domový poriadok, práve naopak, zdôrazňuje tie najpálčivejšie otázky medzisusedských vzťahov.

A nielen to! Viete, čo všetko dokáže Váš domáci telefón, či ako správne použiť núdzové výstupné tlačidlo? Ako odblokovať dvere bez spustenia alarmu? Pripravili sme pre Vás špeciálnu sadu piktogramov doplnených o informatívne texty aj k využívaniu prístupového a komunikačného systému.

Ak máte záujem o sadu piktogramov, kontaktujte nás telefonicky alebo emailom. Poskytneme Vám bližšie informácie o cene, dodávke a odporúčanom spôsobe montáže.

Výzva pre Petržalku!

Porozhadzované odpadky, rozbité stoličky a vyhodené toalety v okolí kontajnerových nádob. Aj u vás to vyzerá takto?

Chcete to zmeniť? Ponúkame Vám možnosť získať finančný príspevok na vybudovanie netradičného uzamknutého kontajnerového stojiska, ktoré bude okolie Vášho domu krášliť a nie hyzdiť.

Ak ste zástupca vlastníkov alebo správcovskej spoločnosti, napíšte nám na bezpecnebyvanie@rys.sk a do predmetu správy uveďte “Petrzalska vyzva”.

Vybraný bytový dom získa

 • Finančný príspevok od firmy RYS a spoločnosti OLO a.s. na vybudovanie uzamknutého kontajnerového stojiska.
 • Technické a administratívne zastrešenie výstavby stojiska firmou RYS.

Výzva trvá do 30. júna 2016 (štvrtok). Zapojiť sa môžu bytové domy z mestskej časti Bratislava – Petržalka.

Príručka obyvateľa bytového domu

Dôverne poznáme prostredie bytových domov na Slovensku a vieme, že nadviazať vzájomnú komunikáciu medzi obyvateľmi domu je náročná úloha. Jednoduchý oznam na nástenke je prehliadaný, návštevnosť domových chôdzí slabá… Ako potom informovať obyvateľov o dôvodoch inštalácie jednotlivých technických zariadení a spôsobe ich využívania?

„Príručka obyvateľa bytového domu“ je jedným z riešení, ktoré ponúkame. Jednoducho a stručne informuje obyvateľov, ako si otvoriť vchodové dvere za pomoci dotykového alebo bezdotykového identifikátora, či je v ich dome povolené otváranie vchodových dverí z domáceho telefónu (a prečo je zakázané!), prečo bol inštalovaný kamerový systém a aké sú podmienky jeho využívania a ešte omnoho viac… Vďaka príručke predídete sťažnostiam či argumentom obyvateľov na nedostatočné poskytovanie informácií ohľadom zabezpečenia bytového domu.

Zvyšok článku je prístupný len pre registrovaných používateľov.

Ak chcete zobraziť celý článok, prihláste sa.

Domový poriadok – moderne a jednoducho

Pod sebou, vedľa seba, do obdĺžnika alebo lichobežníka… Piktogramový domový poriadok sa zmestí do každého bytového domu!

Ak vstupujete do trolejbusu alebo do obchodu, upozornia vás piktogramy pri dverách, ako sa máte správať, napr. že nesmiete dovnútra vstupovať so zmrzlinou alebo so psom. Aj pri vstupe do bytového domu by sme mali hneď vedieť, ako sa máme správať.

Piktogramový domový poriadok znázorňuje hlavné pravidlá spolunažívania v bytovom dome za pomoci jednoduchých a rýchlo pochopiteľných symbolov. Narozdiel od “klasického” domového poriadku trvá „prečítanie“ piktogramov iba niekoľko sekúnd a sú dobre viditeľné i za slabého osvetlenia. Navyše sú prístupné pre každú, i mladšiu generáciu, ktorá žije vo svete tvorenom ikonkami a symbolmi na dotykových displejoch mobilných telefónov či tabletov.

Podobne ako domový poriadok sa ani návody na použitie nemôžu pochváliť vysokým počtom čitateľov, a preto mnoho obyvateľov nevyužíva všetky funkcie, ktoré im technické zariadenia inštalované v dome ponúkajú. Informačné piktogramy pútavým spôsobom popisujú použitie niektorých menej známych, ale užitočných, funkcií komunikačného a prístupového systému. Ich umiestnením do spoločných priestorov majú obyvatelia možnosť sa s nimi oboznámiť, i keď už dávno stratili návod na použitie, či sa do domu práve nasťahovali.

Zástupcovia vlastníkov bytov alebo správcovské spoločnosti si môžu objednať sady domových a informačných piktogramov. Piktogramy sú vyhotovené na samolepkách s rozmerom 195x195mm. Odporúčame ich nalepiť na hladký povrch (napr. HPS dosku).

V prípade záujmu o piktogramy nás prosím kontaktujte, poskytneme Vám bližšie informácie o objednávke, dodávke a odporúčanom spôsobe montáže.

Uzamknuté kontajnerové stojisko “Puzzle”

Projekt vznikol za podpory mestskej časti Bratislava – Ružinov, ktorá na neho prispela čiastkou 4000€ z grantového programu „Životné prostredie – rozvoj komunity“.

Malý park, detské ihrisko a lavičky, na ktorých by si ľudia radi oddýchli, ale mnohých odradila špina, neporiadok a šíriaci sa zápach z blízkych voľne uložených kontajnerov. Tento problém bol podnetom k vytvoreniu uzamknutého kontajnerového stojiska na Martinčekovej ulici 10-16. Skutočná výzva však nasledovala až potom – po preštudovaní katastrálnej mapy sme zistili, že kontajnery sú nesprávne uložené na mieste vyhradenom ako parkovisko a pod plochou určenou na kontajnerové státie vedú sekundárne teplovodné rozvody vo vlastníctve Bratislavskej teplárenskej a.s. Stáli sme pred dilemou, ako postaviť uzamknuté kontajnerové stojisko a zároveň neobmedziť prístup pracovníkov Bratislavskej teplárenskej k daným rozvodom v prípade poruchy, z dôvodov údržby atď. Ako postaviť stojisko, ktorého steny by bolo možné rozložiť a opätovne zložiť…

…a pretože na Vianoce veľmi radi skladáme puzzle, riešenie bolo na svete – kontajnerové stojisko, ktorého steny je možné v prípade potreby rozložiť. Základná konštrukcia stojiska je kovová s povrchovou úpravou odolnou voči korózii. Aby sme docielili dostatočnú cirkuláciu vzduchu vo vnútri stojiska, použili sme na dve obvodové steny a posuvnú bránu perforovaný materiál – ťahokov. Okoloidúcich však upúta predovšetkým mozaika tvorená drevenými ručne maľovanými dielmi v tvare ľudí a zvierat. Nájdete tu napríklad slona, pána so psom na prechádzke alebo draka! Za originálnym konštrukčným a dizajnovým návrhom stojí výtvarníčka Zuzana Cigánová Mojžišová.

Obyvatelia otvárajú posuvnú bránu za pomoci dotykových elektronických kľúčov, tzv. DEK kľúčov, tých istých, ktorými si otvárajú vchodové dvere do bytového domu. Inštalovaný prístupový systém je pripravený aj na možnosť inovácie v prípade prechodu na modernejší spôsob identifikácie s vyššou bezpečnosťou – bezdotykový systém RFID alebo MIFARE. Po otvorení brány sa automaticky rozsvietia vodeodolné LED pásy, ktoré osvetľujú vnútro stojiska. Obyvatelia v ňom nájdu nádoby na zmesový odpad a separovaný zber – papier, plasty a sklo, ako aj špeciálnu zbernú skrinku na použitý kuchynský olej – OLEJtéku. Ako správne triediť odpad a aký odpad do stojiska nepatrí sa dozvedia z informačných tabúľ pripevnených na ťahokov.

(…viac fotiek nájdete vo fotogalérii.)

Uzamknuté kontajnerové stojisko nemusí vyzerať iba ako kovová klietka, naopak môže okolie bytového domu obohatiť o estetický prvok, ktorý poteší nielen samotných obyvateľov, ale aj náhodných okoloidúcich. Pritom si stále plní svoju primárnu funkciu – chráni odpadové nádoby. Ochota obyvateľov bytových domov pustiť sa do finančne náročnejšieho projektu, podpora mestskej časti Bratislava – Ružinov a súhlas Bratislavskej teplárenskej a.s. s výstavbou kontajnerového stojiska “Puzzle” sú dôkazom toho, že prekážky je možné prekonávať, ak sa nestratí chuť hľadať, i nekonvenčné, riešenia.

Projekt “Viacúčelové kontajnerové stojiská – Umelecké diela uprostred sídlisk” získal Čestné uznanie v rámci Ceny odpadového hospodárstva Zlatý mravec 2016.

Katalóg – Viacúčelové kontajnerové stojiská

Inteligencia bezpečnosti

…alebo čo majú spoločné pes a zajac?

Bolo to práve pred desiatimi rokmi, kedy sme predstavili prvú verziu softvéru BBIQ – BEZPEČENÉ BÝVANIE A INTELIGENCIA, ktorý v sebe spájajú myšlienku komplexného riešenia bezpečnosti v domoch hromadnej bytovej výstavby. V začiatkoch projektu Bezpečné Bývanie RYS® nám bolo jasné, že prepracované technické riešenia sú správnou cestou. Ale i ten najlepší systém bez správneho riadenia predstavuje skôr hrozbu, a preto sme systému museli dať mozog. Mozog je však veľmi krehký nástroj  a rôzne choroby a zranenia dokážu narušiť jeho výkonnosť a znížiť jeho IQ. Poznať choroby a zranenia, ktoré hrozia nášmu „softvérovému mozgu“, je preto i v súčasnosti kľúčovou úlohou pri jeho ďalšej inovácii.  Jednoducho povedané, aj po desiatich rokoch je stále čo zdokonaľovať.

DOKONALÝ POMOCNÍK PRE BYTOVÝ DOM

Softvér BBIQ je slovenský produkt a bol vyvíjaný špeciálne pre potreby našich bytových domov, reagoval na požiadavky spoločenstiev vlastníkov a správcov bytových domov, reagoval tiež na zmeny v zákonoch týkajúcich sa vlastníctva bytov, ochrany osobných údajov ako aj trestného zákona, či zákona o priestupkoch.

Softvér je z pohľadu správcu systému nástrojom, ktorý mu umožňuje rýchlu a jednoduchú aktualizáciu databázy a nastavení systému, obsahuje prvky pre spracovanie a analýzu udalostí, ako napr.:

 • prezeranie aktuálnych a starších udalostí (vstupy, diaľkové otváranie, adresné otváranie z bytu, aktualizácie, upozornenia na nezatvorené dvere a pod.)
 • selekciu udalostí na základe dátumu, zariadenia, identifikátora a ďalších vlastností užitočnú v prípade konania inventúry
 • prehľad Varovaní, ktoré systém zaznamenal pri neštandardných alebo sledovaných udalostiach
 • pre dosiahnutie vyššej bezpečnosti je možné softvér využívať v dvoch módoch – v administratívnom móde sú dostupné všetky funkcie a nastavenia systému, zatiaľ čo sledovací mód je obmedzený iba na sledovanie udalostí bez možnosti úpravy nastavení alebo databázy.
 • vytváranie skupín užívateľov s rôznymi prístupovými právami,
 • označenie “návšteva” pre jednoduchú kontrolu osôb s obmedzeným právom vstupovať do objektu (vhodné v obytných domoch na kontrolu osobomesiacov) ,
 • označenie “stratený identifikátor”, ktoré dovoľuje automaticky zrušiť oprávnenia identifikátora, ktorý bol fyzicky stratený alebo odcudzený majiteľovi.

UNIKÁTNE RIEŠENIE INTEGRÁCIE

Okrem bežných funkcií prístupového systému, ako je napr. kontrola a záznam pohybu osôb – vstup aj výstup,  kontrola a signalizácia stavu dverí, má BBIQ v sebe skrytých niekoľko unikátností šitých na mieru bytovým domom. Integruje 2-BUS komunikačný systém z produkcie TESLA STROPKOV a.s.  Systém je tak schopný adresne kontrolovať a zaznamenávať funkcie spojené s používaním domácich telefónov ako je otváranie z bytu, volania do bytu od hlavného vchodu, interkomové volania a vyhodnocovať ich v časovej súvislosti s udalosťami prístupového systému. Softvérové prepojenie dvoch kľúčových systémov v bytovom dome bolo zrejme najvýraznejším prínosom pre zvýšenie úrovne bezpečnosti, pretože nekontrolované otváranie z bytov sa stávalo čoraz väčším rizikom. Ďalšou zaujímavosťou je možnosť nastaviť ku konkrétnym identifikátorom varovania o použití či upozornenia na nezatvorené dvere. Špecifickou vlastnosťou je využívanie systému pre komunikáciu s užívateľom formou zvukových výziev a prostredníctvom informačného displeja.

BBIQ AKO BEZPEČNOSTNÝ ANALYTIK

BBIQ ponúka množstvo analytických funkcií, ktoré dokážu vyhodnotiť nadmerné používanie a možné zneužívanie  identifikátorov, napr. v prípade, keď je byt prenajímaný a býva v ňom viac osôb, ako je prihlásený počet  alebo je  používaná okrem originálu aj kópia identifikátora. Poskytuje prehľad udalostí ako sú nezatvorené dvere alebo násilne otvorené dvere. Porovnaním niekoľkých období je možné zistiť, ktoré identifikátory sa dlhodobo nepoužívajú, čo môže znamenať, že boli stratené a  majiteľ  stratu nenahlásil. Počty prechodov v priebehu dňa pomôžu určiť najrizikovejší čas z dôvodu vysokej frekvencie otvárania dverí.

NOVÁ DEKÁDA

Podľa Jamesa Flynna, filozofa morálky a emeritného profesora z Otagskej univerzity v Dunedine na Novom Zélande, stúpne priemerné IQ v spoločnosti každých 10 rokov o 3 body. Teória Flynnovho efektu tvrdí, že prostredie, v ktorom žijeme, je stále zložitejšie, čo stimuluje naše mozgy, mení spôsob nášho myslenia a chápania skutočnosti a núti nás k adaptácii, čím sa nám zvyšuje IQ. A tu sa konečne dostávame k otázke:  „Čo majú spoločné pes a zajac?”  Teraz vám veľa ľudí odpovie, že oba sú to cicavce. Pred desiatkami a desiatkami rokov by ste dostali odpoveď, že pes naháňa zajace.  Obe odpovede sú logické a úplne zodpovedajú spoločenskej atmosfére. Ak by ste sa pred dvadsiatimi rokmi v súvislosti s bezpečnosťou  opýtali ktoréhokoľvek obyvateľa paneláku, čo majú spoločné uzamknuté dvere a inventúra, zrejme by ste dostali odpoveď, že preberanie tovaru v potravinách. Spýtajte sa to dnes niektorého zástupcu vlastníkov a  rozhovorí sa o kontrole identifikátorov, kopírovaní DEK kľúčov, osobomesiacoch a neoprávnených vstupoch. Výrazný posun v chápaní komunitnej bezpečnosti na Slovensku nám pomohol dosiahnuť práve inovatívny prístup k našim systémom a zhmotnenie nových myšlienok, opatrení a postupov do softvéru BBIQ. To, čo sme v začiatkoch projektu len veľmi ťažko presadzovali do praxe, je teraz bežnou súčasťou komplexnej výbavy prístupového systému bytového domu.

Flynnov efekt sa pozitívne prejavil aj na BBIQ. Po desiatich rokoch zdokonaľovania a systematického zvyšovania softvérového IQ sa pripravujeme na ďalšiu dekádu. Priniesť chceme nielen riešenia s využitím nových technológií, ktoré sa  do prístupových systémov zavádzajú, ale naším hlavným cieľom je naďalej sa približovať k bežnému užívateľovi. Ponúknuť mu profesionálny softvér, ktorý sa ľahko učí a jeho atribútmi sú zrozumiteľnosť, prehľadnosť a efektivita.

Článok bol publikovaný v časopise ALARM security magazín 2/2015, Inteligencia bezpečnosti (PDF).

Všetky publikované články nájdete tu.

Rovniankova 14, výnimočný “panelák” a jeho neokrúhle výročie

Prepadnutia, vlámačky, podpaľačstvo a díleri drog – kedysi symboly bytového domu na Rovniankovej 14, ktorý jeho nájomníci neváhali označiť aj slovami ako Bronx v slovenských podmienkach (reportáž TA3, 2003).

A dnes? Choďte sa dnes pozrieť na pekne vymaľovanú fasádu bytového domu na Rovniankovej 14. Prepáčte, ale dovnútra môžete vstúpiť iba pomocou dotykového elektronického kľúča, tzv. DEK-u. Prečo? Pretože pred 14 rokmi sa výbor domovej samosprávy rozhodol urobiť z Rovniankovej 14 príjemné miesto na bývanie a súhlasil s realizáciou projektu technicko-organizačného zabezpečenia bytových domov – Bezpečné bývanie RYS. Vďaka inštalácii zábranového a prístupového systému získal výbor nástroj, ako zamedziť vstupu nežiaducich osôb do domu a tento krok sa stal predpokladom pre celkovú revitalizáciu zdevastovaných spoločných priestorov domu.

Výbor nestratil odvahu ani chuť zvyšovať kvalitu bývania na Rovniankovej 14. Už dnes využíva na komunikáciu s obyvateľmi domu elektronický displej a prostredníctvom domovej knižnice a posilňovne upevňuje medzi obyvateľmi pocity spolupatričnosti. Ako prvý bytový dom v Petržalke sa zapojil do zberu použitého kuchynského oleja prostredníctvom OLEJtéky.

Bytový dom na Rovniankovej 14 jednoducho baví byť výnimočným, a preto sme jeho obyvateľom netradične pri príležitosti 14. výročia od realizácie projektu Bezpečné bývanie RYS pripravili malú výstavku.

OLEJtéku môžete mať jednoducho aj vo vašom dome. Zistite ako hneď teraz!

…viac fotiek nájdete vo fotogalérii.

O realizácii projektu Bezpečné bývanie RYS na Rovniankovej 14 si môžete prečítať tu.

Keď Vás priláka hlas Sirény…

Obludy so ženskou tvárou a vtáčím telom, čarovné speváčky, ktoré svojim neodolateľne vábivým hlasom lákali námorníkov k svojmu ostrovu, aby ich loď stroskotala na útesoch a mohli ich zahubiť. Takýto bol obraz Sirén v antickej mytológii. V súčasnosti si pod pojmom „siréna“ predstavíme len malý plechový kužeľ vydávajúci uši drásajúci zvuk. Dnešné sirény nás naozaj nevábia kúzelným spevom, ale určite prilákajú našu pozornosť a upriamia ju na možné nebezpečenstvo. Práve preto je výstražná signalizácia od začiatku projektu BEZPEČNÉ BÝVANIE RYS v roku 1999 štandardnou súčasťou výbavy zabezpečenia bytového domu pred neoprávnenými vstupmi.

Využívanie výstražnej signalizácie je dôležité, no v mnohých domoch podceňované a občas i neobľúbené. Možno ste už zažili hučiacu sirénu pri vstupných dverách do bytového domu, ktorej alarmujúci tón nezmĺkol ani po niekoľkých minútach. Prenikavý,  iritujúci zvuk sa šíril po celom dome a nenašiel sa nikto kompetentný, kto by sirénu vedel vypnúť. Hľadať riešenie vo chvíli, kedy je potrebné rýchlo konať, je dosť nešťastné, ba priam nezodpovedné. Ale ako to už býva, kým sa nič nedeje, netrápi nás, či a ako sa nejaký alarm vypína. Našich sirén sa však naozaj netreba obávať, nie sú to žiadne obludy a máme elegantné a veľmi pohodlné riešenia na ich rýchle umlčanie.

Vypnutie aktívneho alarmu je závislé od komplexného systému zabezpečenia, ktoré si vlastníci bytového domu zvolili, jeho správneho zapojenia a nastavenia. Komplexný systém odporúčaný v projekte BEZPEČNÉ BÝVANIE RYS obsahuje súbor kompatibilných zariadení, z ktorých spomenieme tie najdôležitejšie:  kvalitný elektrický zámok so signalizáciou stavu dverí, prístupový a komunikačný systém s možnosťou záznamu udalostí, otváranie dverí v stave núdze a ohrozenia života,  optická a akustická signalizácia neštandardných udalostí a ako jediní na trhu ponúkame aj  prostriedky pre vypnutie aktívneho alarmu na diaľku využitím komunikačného systém – dvojvodičového domáceho telefónu inštalovaného v byte.

Čo je aktívny alarm a kedy sa spúšťa

Aktívnym alarmom v prístupovom systéme sa rozumie zapnutá výstražná siréna, ktorá nás priláka svojím „hlasom“,  pokiaľ dôjde k neštandardnej udalosti pri vstupe alebo výstupe z bytového domu. Podľa nastavenia systému môže siréna reagovať na rôzne situácie.  Najčastejšie sú to vykopnuté alebo nezatvorené dvere, prípadne dlho otvorené dvere, kedy pre vypnutie sirény postačí opätovné zatvorenie dverí a systém obnoví štandardnú prevádzku.

Siréna môže byť spustená aj z dôvodu použitia núdzového výstupného tlačidla, ktoré je určené na použitie len v stave ohrozenia života, napr. pri požiari, kedy preruší prívod elektrickej energie k zámkom, čím natrvalo odblokuje dvere. Zatvorením dverí sa siréna nevypne a ani zámky neobnovia svoju funkčnosť. Pokiaľ je tlačidlo použité v núdzi, s vypnutím sirény sa ponáhľať nemusíte, plní svoje poslanie a ohlasuje nebezpečenstvo. Ak je však tlačidlo zneužité, siréna vyvolá falošný poplach a čím skôr ju vypnete a uzamknete dvere, tým skôr obnovíte bezpečnosť vášho domu. Opätovné uzamknutie dverí a vypnutie sirény je možné len resetom núdzového výstupného tlačidla. Každé núdzové výstupné tlačidlo má malý plastový resetovací kľúč, ktorým sa dá priamo na tlačidle obnoviť štandardná prevádzka systému. V mnohých bytových domoch však dochádza k organizačným problémom, nevie sa, kde je resetovací kľúč uložený a kto má reštart systému vykonať.  Ale čo ak nie je resetovací kľúč dostupný vôbec? Riešenie je veľmi jednoduché, aktívny alarm vypnete priamo z domáceho telefónu.

Pre  vypnutie aktívneho alarmu cez domáci telefón je najskôr potrebné overiť, či sú splnené tri základné podmienky:

1. Správny typ elektrického zámku – odolný, inverzný, so signalizáciou

Prvotnou zábranou pred neoprávneným vstupom je elektrický zámok. Pokiaľ chcete mať dvere skutočne pod kontrolou, vyberte si elektrický zámok s mikrospínačom alebo výstupmi pre signalizáciu. Takýto zámok dokáže poskytnúť informáciu o nesprávne zatvorených dverách, násilne či dlho otvorených dverách. Informácia je následne spracovaná či už formou mechanickej signalizácie alebo dátovým zápisom.

Pri výbere zámku je potrebné dávať pozor aj na konštrukciu a frekvenciu otvárania dverí. Nedoliehajúce alebo „drhnúce“ dvere zapríčiňujú nespoľahlivú funkčnosť zámku a teda aj neefektivitu systému a falošné alarmové stavy. Ak ide o vačší bytový dom, kde sa dvere otvoria viac ako 300krát za deň, odporúča sa inštalovať elektromagnetický zámok bez mechanických častí. Ten odoláva poškodeniu aj v prípade násilného otvorenia a nedochádza k jeho opotrebovaniu. Ďalšou výhodou elektromagnetov je možnosť inverznej prevádzky, kedy sa elektromagnety odblokujú okamžite po prerušení prívodu elektrického prúdu. Vďaka týmto vlastnostiam sa elektromagnety stávajú zámkom ideálnym pre únikové cesty a spĺňajú požiadavky požiarnej bezpečnosti.

2. Operačná jednotka so záznamom udalostí

Pre správne vyhodnotenie alarmového stavu je potrebný dátový zápis o čase, kedy sa neštandardná udalosť stala, na ktorom zariadení (dverách) a kto mohol byť jej svedkom alebo priamo aktérom.  Projekt BEZPEČNÉ BÝVANIE RYS odporúča len také prístupové systémy, ktoré poskytujú záznam udalostí. Operačno-pamäťové jednotky UNI SIEŤ spolu s obslužným programom BBIQ boli vyvíjané špeciálne pre potreby bytových domov. Podporujú viaceré technológie – iButton, RFID (125 kHz, Mifare), ponúkajú množstvo funkcií pre správu systému, spracovanie a analýzu dát získaných z výstražných zariadení, ktoré sú nápomocné i pri správe bytového domu, napr. pri rozúčtovaní nákladov za užívanie spoločných priestorov a pod.

3. Digitálny komunikačný systém s monitorom pre dátový zápis udalostí

Unikátnou vlastnosťou programu BBIQ a jednotiek UNI SIEŤ je ich kompatibilita s adresným dvojvodičovým komunikačným systémom z produkcie TESLA STROPKOV, a.s. V súvislosti so spomínanými sirénami je dôležitou vlastnosťou komunikačného systému schopnosť ovládať rôzne externé zariadenia cez spínací modul DDS.   Komunikačný systém je zároveň možné pripojiť k PC pomocou monitora DDS, ktorý zabezpečuje aj záznam udalostí (napr. ktorý byt bol vyzvonený, či bolo z bytu otvorené, prípadne ďalšie úkony vykonané z domáceho telefónu vrátane vypnutia aktívneho alarmu) v programe BBIQ, ktoré sú synchronizované s udalosťami z prístupového systému.

Vypínanie aktívneho alarmu (sirény) z domáceho telefónu

Spojenie operačnej jednotky UNI SIEŤ a spínacieho modulu DDS pripojeného priamo do komunikačného systému podobne ako domáci telefón, zabezpečí jedinečnú ovládateľnosť výstražných zariadení. Cez túto nenápadnú krabičku je potom možné vypnúť spustenú sirénu a zároveň opätovne zabezpečiť – uzamknúť dvere zadaním 4-miestneho kódu na domácom telefóne. Deaktivačný kód pre sirénu môže byť ľubovoľný (v súlade s ostatnými nastaveniami systému) a jeho použitie je adresne zaznamenané.  Vypnutie aktívneho alarmu sa za pomoci spínacieho modulu DDS stáva naozaj jednoduchým a poverená osoba v dome ho môže vykonať veľmi operatívne do niekoľkých sekúnd, aj keby práve pohodlne sedela v kresle a popíjala kávu. Na servisného technika, ktorý následne vykoná potrebný mechanický reset núdzového tlačidla, či výmenu rozbitého sklíčka na tlačidle, už nečakáte za ohlušujúceho zvuku sirény.

V rámci projektu bolo a je naším cieľom vytvoriť systém, ktorý bude obyvateľom bytových domov slúžiť a pomáhať im pri ochrane ich majetku, nie ich traumatizovať. Neustále sa snažíme zdokonaľovať technické prvky a myslíme aj na užívateľské nástroje pre zástupcov vlastníkov bytov a správcov. Nestačí techniku len nainštalovať, je dôležité ju nainštalovať správne, funkčne a vedieť ju následne ovládať.

Článok bol publikovaný v časopise ALARM security magazín 1/2015, Keď Vás priláka hlas Sirény… (PDF).

Všetky publikované články nájdete tu.