displej_1

Informačný displej pre prístupové systémy

…pretože komunikovať sa oplatí

Bezpečnosť a informovanosť sú dve strany jednej mince – to je pravidlo, ktoré platí v každom bytovom dome. Hovorí o tom, že oboznámenie obyvateľov s dianím v bytovom dome a ich účasť na domových schôdzach či na inventúre identifikátorov je nevyhnutným predpokladom k zvyšovaniu úrovne bezpečnosti v dome. Večným problémom však ostáva otázka, ako dosiahnuť, aby sa potrebné informácie k obyvateľom skutočne dostali, keď oznamy na dverách ostávajú obvykle nepovšimnuté a listy doručované do poštových schránok končia v koši spolu s ďalšími reklamnými letákmi?

Dnes si už mnohí ľudia zvykli na moderné formy komunikácie, ktoré ich nezaťažujú, sú rýchle a priame. Neexistuje dôvod, prečo by takúto formu komunikácie nebolo možné uplatniť aj v prostredí bytového domu. Informačný displej inštalovaný napr. vo vestibule bytového domu, kde je neprehliadnuteľný každým obyvateľom vstupujúcim do objektu, tieto vlastnosti spĺňa. Jeho hlavným cieľom je skvalitnenie a zrýchlenie spôsobu poskytovania informácií medzi členmi komunity. Výhodou je i fakt, že požadovaná informácia sa na displeji zobrazuje opakovane v priebehu niekoľkých dní, čo v súčasnom hektickom životnom tempe zvyšuje predpoklad jej zapamätania.

Základom dobrej správy bytového domu je schopnosť komunikovať a informačný displej je skvelým komunikačným nástrojom. Predovšetkým pre potreby zvolania domovej schôdze alebo inventúry identifikátorov, ktorej realizácia vyžaduje značnú dávku organizačného talentu, je displej šikovným pomocníkom. Dokáže totiž zobraziť identifikačné čísla  DEK kľúčov a v prípade, že je displej zapojený do existujúceho systému spolu s operačno-pamäťovými jednotkami poskytuje možnosť nastavenia výstražného textu pre konkrétny identifikátor, t.j. pre konkrétneho obyvateľa domu. V praxi to funguje tak, že pri použití daného identifikátora pri vstupe do domu sa na displeji na niekoľko sekúnd ukáže personalizovaný text pre daného obyvateľa, doplnený príp. aj o zvukový signál. Zobrazený text môže vyzývať napr. k obozretnosti pri zatváraní dverí alebo varovať pred blížiacim sa zablokovaním identifikátora z dôvodu jeho neúčasti na inventúre, ale môže obsahovať aj pochvalu za pozitívne aktivity v rámci domu.

Informačný displej zobrazuje na jednej strane preddefinované údaje, ako je dátum, čas, teplota a meninový kalendár, na strane druhej voľne editovateľný text zadávaný samotným užívateľom. Správca tak získava jeden nástroj, ktorý môže využiť na širokú škálu úkonov. Patrí sem upozornenie na blížiaci sa termín odpočtov energií, plánovanú odstávku vody alebo elektriny či realizáciu stavebných alebo údržbárskych prác v dome, príp. varovanie pred rastúcou kriminalitou v okolí. Fantázii sa však medze nekladú, správca môže displej využiť aj k zobrazeniu výzvy k účasti na brigáde v dome a jeho okolí, či zaželať obyvateľom jeho prostredníctvom pekné prežitie vianočných sviatkov.

Z technického hľadiska bol displej vyvíjaný tak, aby bol kompatibilný s najrozšírenejším obslužným softvérom  pre prístupové systémy v bytových domoch na Slovensku – programom BBIQ. Bezpečné bývanie a inteligencia, to je význam písmen BBIQ, ktorý sa i naďalej snažíme napĺňať. Každé nové riešenie preto musí prinášať nielen inováciu v oblasti bezpečnosti, ale zároveň musí byť prínosom aj pre lepšiu, kvalitnejšiu a pohodlnejšiu správu bytového domu. Podobne ako prístupový systém je preto aj displej ovládateľný na diaľku cez rozhranie RS485, takže zobrazované texty je možné meniť z pohodlia kancelárie domu.

Informačný displej má potenciál stať sa užitočnou pomôckou pri zvyšovaní záujmu obyvateľov o dianie v bytovom dome a narastanie ich angažovanosti v rámci komunity. Jeho opodstatnenie sa v praxi potvrdzuje už dnes v dome osobitného určenia na ulici M. Medveďovej alebo v bytových domoch na Miletičovej a Rovniankovej ulici v Bratislave.

Informačný displej – podrobné informácie, návod