Softvér BBIQ – inteligentne v boji proti “čiernym” nájomníkom

Softvér BBIQ – BEZPEČENÉ BÝVANIE A INTELIGENCIA predstavuje komplexné riešenie bezpečnosti v domoch hromadnej bytovej výstavby.

Softvér BBIQ je slovenský produkt vyvíjaný špeciálne pre potreby našich bytových domov, ktorý reaguje na požiadavky spoločenstiev vlastníkov a správcov bytových domov, zmeny v zákonoch týkajúcich sa vlastníctva bytov, ochrany osobných údajov ako aj trestného zákona, či zákona o priestupkoch.

Softvér je z pohľadu správcu systému nástrojom pre rýchlu a jednoduchú správu vydaných identifikátorov a analýzu ich používania:

ZÁKLADNÉ FUNKCIE SYSTÉMU

 • prezeranie aktuálnych a starších udalostí
 • vytváranie skupín identifikátorov s rôznymi právami – návštevy, dodávatelia služieb (pošta, OLO, upratovacia služba,…)
 • prehľad varovaní – násilné otvorenie, nezatvorené dvere, reset systému, strata spojenia
 • selekcia udalostí na základe dátumu, zariadenia, identifikátora
 • pre dosiahnutie vyššej bezpečnosti je možné softvér využívať v dvoch módoch – v administratívnom móde sú dostupné všetky funkcie a nastavenia systému, zatiaľ čo sledovací mód je obmedzený iba na sledovanie udalostí bez možnosti úpravy nastavení alebo databázy.

Odporúčame rozdeliť osoby – vlastníkov identifikátorov do skupín s rôznymi právami kvôli prehľadnosti databázy i bezpečnosti. Často sa využíva skupina “návšteva” kvôli kontrole osobomesiacov alebo označenie “stratený identifikátor”, ktorý automaticky zablokuje stratený alebo ukradnutý identifikátor. Ak je prístupový systém inštalovaný na viacerých vchodoch – predný, zadný alebo vstup do pivnice, či zariadeniach – výťah, môže správca systému obmedziť ich využívanie pre jednotlivé skupiny. Do pivnice môžu napríklad vstupovať iba obyvatelia tých bytov, ktorí majú pivnicu pridelenú. Do „bicyklárne“ iba obyvatelia, ktorí v nej majú uložený bicykel, atď.

BBIQ AKO BEZPEČNOSTNÝ ANALYTIK

BBIQ ponúka množstvo analytických funkcií, ktoré pomôžu napr. určiť:

 • ktorý byt sa prenajíma a býva v ňom väčší počet osôb, než je oficiálne prihlásených,
 • ktoré identifikátory sa dlhodobo nepoužívajú a môžu byť vymazané z databázy,
 • ako často je nutné archivovať databázu,
 • ktorí obyvatelia za sebou nezatvárajú dvere.

Je dôležité narábať s týmito informáciami diskrétne, aby neboli porušené práva osôb, ktorých sa dotýkajú. Jednotlivé prípady je nutné posudzovať individuálne vzhľadom na existujúce okolnosti.

UNIKÁTNE RIEŠENIA INTEGRÁCIE

Okrem bežných funkcií prístupového systému, integruje softvér BBIQ aj 2-BUS komunikačný systém z produkcie TESLA STROPKOV a.s.  Systém je schopný adresne kontrolovať a zaznamenávať činnosti spojené s používaním domácich telefónov ako je otváranie z bytu, volania do bytu od hlavného vchodu alebo interkomové volania a vyhodnocovať ich v časovej súvislosti s udalosťami prístupového systému.

Softvér BBIQ je plne kompatibilný i s informačným displejom, tzv. elektronickou nástenkou pre obyvateľov, ktorú môže zástupca vlastníkov alebo správca využiť k zobrazovaniu oznamov pre obyvateľov (termín domovej schôdze, odpočet meračov tepla atď.)

MODERNIZÁCIA

Softvér sa neustále vyvíja a reaguje na konkrétne požiadavky zo strany jeho užívateľov. Pravidelne zverejňujeme na našich stránkach jeho aktuálnu verziu voľne dostupnú k stiahnutiu. Každá aktualizácia nestráca zo zreteľa hlavný zámer – zrozumiteľnosť, prehľadnosť a efektivitu ponúkaných funkcií.

Prihláste sa na školenie a využite všetky funkcie BBIQ naplno!
Pre registrovaných užívateľov komunitného portálu sú školenia zdarma.

Ako postaviť kontajnerové stojisko?

Uvažujete o výstavbe uzamknutého kontajnerového stojiska, ale neviete, ako začať? Na základe našich vlastných skúseností, máme pre Vás niekoľko rád.

1. Výber pozemku

Zďaleka najdôležitejším krokom je nájsť vhodný pozemok. Za ideálnych okolností je to miesto, ktoré je vo vlastníctve bytového domu, je na základe územného plánu vyhradené k umiestneniu odpadových nádob a nevedú pod ním inžinierske siete, ktoré by bránili výstavbe.

Ak máte vyhliadnutý pozemok, ale nepoznáte jeho vlastníka. Môžete ho zistiť na základe výpisu z katastra nehnuteľností a následne s ním jednať o jeho kúpe alebo prenájme.

2. Veľkosť kontajnerového stojiska

Ak má plánované kontajnerové stojisko výmeru do 25m2 a výšku do 5m, je potrebné na stavebný úrad podať iba žiadosť k ohláseniu drobnej stavby. Súčasťou žiadosti musí byť i stanovisko vlastníkov inžinierskych sietí k výstavbe stojiska (voda, kanalizácia, plyn, elektrina, telekomunikácia, teplovod).

Ak má plánované kontajnerové stojisko viac ako 25m2 alebo výšku nad 5 m, je potrebné žiadať o stavebné povolenie. Táto možnosť je však z hľadiska času i množstva podkladových materiálov oproti ohláške drobnej stavby náročnejšia.

Tip: Existencia inžinierskych sietí nemusí tvoriť prekážku výstavby, ak je stojisko rozoberateľné, t.j. v prípade nutnosti je možné ho rozobrať tak, aby sa zabezpečil prístup k inžinierskym sieťam pre servisných pracovníkov. Tento princíp sme využili pri výstavbe kontajnerových stojísk Puzzle a Šupiny.

3. Dizajn a konštrukcia kontajnerového stojiska

Kontajnerové stojisko je vonkajšia stavba, preto musí byť vyhotovené z trvácnych materiálov odolných voči poveternostným podmienkam (napr. kompaktné HPL dosky do exteriéru Kronoplan, exteriérové polykarbonátové dosky Lexan a kovy).  Odolnosť kovových materiálov je nevyhnutné zabezpečiť antikoróznou úpravou, ako je pozinkovanie alebo pieskovanie. Samozrejmosťou by malo byť dostatočné odvetranie stojiska.

Tip: Pri výbere dizajnu kontajnerového stojiska pamätajte na to, že má vyhovovať nielen hygienickým, ale aj estetickým požiadavkám. Zamyslite sa, či chcete každý deň prechádzať okolo nevzhľadnej „kovovej klietky“ alebo chcete okolie vášho bytového domu  skrášliť a cítiť sa v ňom dobre. Nebojte sa netradičných umeleckých riešení.

4. Prístupový systém

Ak už využívate prístupový systém (DEK kľúče alebo bezkontaktné RFID prívesky) na vstup do bytového domu, nevzdajte sa možnosti otvárať tým istým elektronickým kľúčom i kontajnerové stojisko. Zabránite vstupu neoprávneným osobám do stojiska a využijete systém, na ktorý si obyvatelia už zvykli. Napájanie je najvhodnejšie riešiť káblom, ako alternatíva je k dispozícii solárny panel a akumulátor. V takom prípade však musí byť vybraté miesto na otvorenom priestranstve, ktoré nie je tienené stromami.

5. Koordinácia bytových domov

Ak je do výstavby jedného kontajnerového stojiska zapojených viac bytových domov, nezabudnite písomne zadokumentovať hlasovanie o výstavbe stojiska a dohodu o rozdelení finančných nákladov.

6. Informujte zberovú spoločnosť

Zberová spoločnosť musí byť oboznámená s vaším zámerom vybudovať uzamknuté stojisko. Kontaktujte ju a informujte sa, ako zabezpečiť vstup jej pracovníkov do uzamknutého  stojiska v čase odvozu odpadu.

7. Financovanie a cenové ponuky

Zadajte požiadavku na vypracovanie cenovej ponuky vybraným dodávateľom. Nenechajte sa zlákať nízkou cenou, prihliadajte na kvalitu použitých materiálov a overte si referencie montážnej firmy.  Informujte sa o možnosti dotácie zo strany mesta alebo obce, prípadne iných grantových programov zameraných na ekológiu a životné prostredie.

Nová verzia softvéru BBIQ 3.146

Nová verzia softvéru BBIQ prináša úplne nové funkcie, ktoré zjednodušujú a zefektívňujú pridávanie nových identifikátorov, a zároveň sprehľadňuje ich správu a rozširuje možnosti analýzy údajov pre správcov systému.

Funkcie dostupné po inštalácii nového procesora v.1.4

 • podpora a možnosť definovania Master identifikátorov

Master identifikátor umožňuje správcovi databázy pridať nový identifikátor jednoduchým priložením k dotykovej ploche alebo priblížením k bezkontaktnej čítačke. Konfigurácia “Master” identifikátora sa nachádza vo vlastnostiach zariadenia.

Prakticky to znamená, že správca databázy dokáže flexibilne zareagovať i na požiadavku pridania nových identifikátorov, ktoré už obyvateľ či návšteva vlastnia (napr. z iného domu). Správca databázy priloží svoj master identifikátor k dotykovej ploche/čítačke, ozve sa krátke zvukové znamenie, po ktorom priloží k dotykovej ploche/čítačke identifikátor obyvateľ/návšteva. Tento postup zopakujú toľkokrát, koľko identifikátorov chcú pridať. Od okamihu pridania sú identifikátory na konkrétne zariadenie, na ktoré je Master kľúč definovaný, funkčné. Správca databázy dodatočne priradí identifikátory k menu obyvateľa a číslu bytu v programe BBIQ, príp. mu zadefinuje ďalšie užívateľské práva.

 • zobrazenie UID identifikátorov, ktoré nie sú definované v databáze, ale boli priložené k dotykovej ploche/čítačke v udalostiach

UID číslo neznámeho identifikátora, t.j. takého, ktorý sa nenachádza v databáze, sa po priložení k dotykovej ploche alebo čítačke zobrazí v prehľade udalostí na danom zariadení. Takýto identifikátor je možné jednoduchým spôsobom uložiť do databázy skopírovaním jeho UID čísla.

Ak sa obyvateľ a správca databázy nedokážu spoločne stretnúť, stačí, ak obyvateľ priloží svoje identifikátory k dotykovej ploche alebo čítačke pri vstupe do domu, poznačí si dátum a čas a odošle tieto údaje správcovi databázy.  Ten si prezrie udalosti z tohto obdobia a uvidí UID čísla nepriradené k žiadnemu menu ani bytu. Skopíruje ich, pridá ako nový identifikátor do databázy a aktualizuje operačnú jednotku. Od tej chvíle sú identifikátory funkčné.


Ďalšie funkcie dostupné ihneď po inštalácii nového softvéru

 • archivácia databázy – možnosť vybrať si miesto uloženia súboru, program automaticky nazve súbor podľa názvu databázy
 • možnosť vybrať si COM port zo zoznamu zariadení počítača priamo v programe
 • rozšírenie filtra udalostí o záznamy: reset, násilné otvorenie, nezatvorené dvere, sťahovanie, obnovenie spojenia, strata spojenia (aj tieto typy udalostí je možné zo zoznamu vyberať – selektovať)
 • preberací list – možnosť určiť meno osoby, ktorá ho podpisuje + generovanie jedného preberacieho listu pre viacero identifikátorov
 • možnosť zadefinovať dátum prevzatia identifikátora (pre jeden i viacero identifikátorov súčasne)
 • možnosť hromadného vymazania identifikátorov
 • vo funkcii inventúra identifikátorov pribudla možnosť zoradiť vygenerovaný zoznam podľa počtu použití identifikátorov
 • program si implicitne pamätá posledné zvolené triedenie v zozname identifikátorov
 • v prípade DUO operačných jednotiek sa použitie Relé1 a Relé2 zobrazuje v udalostiach ako ‘relé1’ a ‘relé2’ miesto doterajších ‘vstup’ a ‘výstup’

Pripravujeme hardvérové riešenia, ktoré umožnia

 • otvárať dvere prostredníctvom mobilného telefónu cez GSM modul
 • ovládať 8 relé kontaktov prostredníctvom zariadenia UNI8RELÉ

Stiahnuť novú verziu.

Získali sme Čestné uznanie!

Sme hrdí a poctení, že projekt “Viacúčelové kontajnerové stojisko – Umelecké dielo uprostred sídliska” získal Čestné uznanie v rámci Ceny odpadového hospodárstva Zlatý mravec 2016. Uznanie je pochvalou a poďakovaním všetkým, ktorí sa na projekte Viacúčelových kontajnerových stojísk podieľali – od autorky grafického dizajnu Zuzany Cigánovej Mojžišovej a celého projektového tímu až po samotných zámočníkov a montážnikov, a v neposlednom rade obyvateľov, ktorí nabrali odvahu pustiť sa do netradičného riešenia kontajnerových stojísk.

Chcete o projekte vedieť viac?  Pozrite si náš katalóg!

Katalóg – Viacúčelové kontajnerové stojiská

Vyjadrenie komisie:

“Projekt originálnym spôsobom pretvára nevzhľadné anonymné sídliskové stojiská na zber komunálneho odpadu na viacúčelový, esteticky hodnotný priestor, ktorý v ľuďoch vyvoláva príjemné pocity. Uzamykateľné kontajnerové stojisko sa stáva umeleckým dielom, ktoré prostredníctvom netradičného dizajnu vytvára novú estetickú súčasť okolia bytového domu. Stojisko už obyvateľov neodpudzuje neporiadkom a neobťažuje zápachom, ba dokonca im umožňuje umiestnením špeciálnej skrinky uskutočňovať zber použitého kuchynského oleja.”

Cena odpadového hospodárstva Zlatý mravec sa pravidelne udeľuje počas kongresu Deň odpadového hospodárstva v piatich kategóriách: Komunálne odpadové hospodárstvo, Firemné odpadové hospodárstvo, Inovatívne riešenie, Environmentálna výchova a Študentský projekt. Vyhlasovateľmi a organizátormi súťaže sú Asociácia podnikateľov v odpadovom hospodárstve, Asociácia priemyselnej ekológie na Slovensku, Ministerstvo životného prostredia SR, Združenie organizácií verejných prác a Reclay Slovensko, s.r.o. Čestné uznanie udeľuje komisia v mimoriadnych prípadoch niektorému z projektov prihlásených do vyššie spomenutých kategórií.

ĎAKUJEME!

Prečítajte si článok “Prostredie vychováva a pomáha tvoriť komunitu“, 21. storočie 4/2016, ročník XVIII.

3. konferencia EUNWA, Viedeň 2016

Tretia medzinárodná konferencia Európskej asociácie susedských hliadok (EUNWA) sa uskutočnila vo Viedni v dňoch 30. septembra až 1. októbra 2016. Avizované témy konferencie pokrývali širokú škálu problémov, od aktuálnych politických výziev – migračná kríza a integrácia rôznych skupín imigrantov do hosťujúcej krajiny, cez s tým úzko súvisiacu otázku budovania súdržnej komunity až po konkrétne spôsoby a nástroje, ako tento cieľ dosiahnuť.

Osobný kontakt a spoločné aktivity predstavujú jeden z prezentovaných spôsobov vytvárania sociálnych kontaktov. Touto cestou sa vydal Martin Graham zo združenia Street association v Anglicku. Častejšie sa však objavovali pokusy spojiť ľudí prostredníctvom sociálnych sietí, ako napr. Nextdoor či Coyard. Kým v prvom prípade môžu susedia komunikovať medzi sebou o veciach, ktoré sa ich priamo týkajú, napr. požiadať o pomoc pri zisťovaní svedkov krádeže, organizovať rôzne aktivity, odporučiť dobrú reštauráciu v okolí a pod., druhá sa zameriava výlučne na susedské hliadkovanie, nahlasovanie pohybu podozrivých osôb atď. Lokálne autority – polícia či miestna samospráva – môžu takýmto spôsobom tiež adresne osloviť obyvateľov konkrétnych mestských častí s informáciami, ktoré sú pre nich dôležité, ako napr. opravy na cestnej komunikácii alebo varovanie pred krádežami.

Prevencia kriminality sa objavovala ako nosná či vedľajšia téma v každej z prezentácií, či už sa jednalo o projekt novej formy komunikácie s políciou prostredníctvom moderných technológií INSPEC2T, ktorý podporuje Európska únia, alebo o unikátnu myšlienku “mestských anjelov“, ktorých môžete stretnúť v Miláne alebo švajčiarskom meste Lugano. Potvrdilo sa, že nadviazanie efektívnej spolupráce s miestnymi autoritami, ako je polícia či samospráva,je predpokladom pre úspešné a plnohodnotné fungovanie akéhokoľvek projektu či aktivity, ktorý usiluje o vyššiu bezpečnosť komunity.

Komunikácia a prirodzený záujem o prostredie, v ktorom žijeme, a ľudí, ktorých stretávame – tieto dve zásady, podľa nás, zosobňujú hlavnú myšlienku konferencie a jadro akejkoľvek formy “susedskej hliadky” uplatniteľné aj v rámci slovenskej reality.

SECURITY BRATISLAVA 2016

V dňoch 7. až 9. septembra 2016 sme sa zúčastnili 20. ročníka  Medzinárodného veľtrhu SECURITY BRATISLAVA, ktorý sa konal v priestoroch kongresového centra Grand Hotela Pressburg v mestskej časti Bratislava – Petržalka.

Veľtrh sa konal pod záštitou Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a prezentoval novinky výrobcov z oblasti zabezpečovacej techniky, informačnej bezpečnosti, požiarnej ochrany a záchranných systémov. Jeho súčasťou bolo zároveň 13. Medzinárodné sympózium Akadémie policajného zboru v Bratislave.

http://www.securitybratislava.sk/sk/

Prejdite na bezkontaktné otváranie dverí!

Máte problém s kopírovaním DEK kľúčov? Poškodzujú váš prístupový systém vandali za pomoci piezozapaľovačov alebo paralyzérov?

Ľudovo „pípače“, dotykové kľúče alebo DEK kľúče sme na slovenský trh uviedli v roku 1999, v tej dobe predstavovali bezpečnejšiu a užívateľsky pohodlnejšiu alternatívu mechanických kľúčov. Dnes, podobne ako vtedy, je z dôvodu bezpečnosti, komfortnosti a technologického pokroku, čas na zmenu. Volá sa RFID, v preklade RádioFrekvenčná Identifikácia

Ešte donedávna RFID technológie prehrávali konkurenčný boj z dôvodu vysokej ceny. V súčasnosti je však cenový rozdiel minimálny a návratnosť investície zaručuje vyššia variabilita a bezpečnosť bezkontaktných systémov oproti starším dotykovým.

Prejsť na bezkontaktný systém je možné bez potreby nahrádzať súčasnú operačnú jednotku a kabeláž. Jednoducho povedané, zameníte dotykovú plochu za špeciálnu bezkontaktnú 1W čítačku a dotykové kľúče za bezkontaktné prívesky.

Aké sú výhody bezkontaktných prístupových systémov?

Zvyšok článku je prístupný len pre administrátorov bytových domov.

Ak máte požadované prístupové práva a chcete zobraziť celý článok, prihláste sa.

Povedzte to v piktogramoch!

Nachádzate na chodbách domu ohorky od cigariet? Nemôžete spať, pretože si v noci vaši susedia púšťajú nahlas hudbu?

Pravidlá susedského spolunažívania stanovuje domový poriadok, v ktorom by ste určite našli odseky dotýkajúce sa i vyššie spomenutých problémov, ale po pravde: “Kedy ste si naposledy čítali domový poriadok?” Obyvatelia v bytovom dome na Martinčekovej 3 a 5 si ho “čítajú” každý deň!

Piktogramy sa stali bežnou súčasťou našich životov, denne sa na ne pozeráme na dotykových displejoch mobilných telefónov. Piktogramový domový poriadok využíva zrozumiteľnú a jednoduchú reč symbolov, aby upozornil všetkých obyvateľov, ale aj návštevníkov, domu na základné pravidlá správania sa. Nenahrádza “klasický” domový poriadok, práve naopak, zdôrazňuje tie najpálčivejšie otázky medzisusedských vzťahov.

A nielen to! Viete, čo všetko dokáže Váš domáci telefón, či ako správne použiť núdzové výstupné tlačidlo? Ako odblokovať dvere bez spustenia alarmu? Pripravili sme pre Vás špeciálnu sadu piktogramov doplnených o informatívne texty aj k využívaniu prístupového a komunikačného systému.

Ak máte záujem o sadu piktogramov, kontaktujte nás telefonicky alebo emailom. Poskytneme Vám bližšie informácie o cene, dodávke a odporúčanom spôsobe montáže.

Výzva pre Petržalku!

Porozhadzované odpadky, rozbité stoličky a vyhodené toalety v okolí kontajnerových nádob. Aj u vás to vyzerá takto?

Chcete to zmeniť? Ponúkame Vám možnosť získať finančný príspevok na vybudovanie netradičného uzamknutého kontajnerového stojiska, ktoré bude okolie Vášho domu krášliť a nie hyzdiť.

Ak ste zástupca vlastníkov alebo správcovskej spoločnosti, napíšte nám na bezpecnebyvanie@rys.sk a do predmetu správy uveďte “Petrzalska vyzva”.

Vybraný bytový dom získa

 • Finančný príspevok od firmy RYS a spoločnosti OLO a.s. na vybudovanie uzamknutého kontajnerového stojiska.
 • Technické a administratívne zastrešenie výstavby stojiska firmou RYS.

Výzva trvá do 30. júna 2016 (štvrtok). Zapojiť sa môžu bytové domy z mestskej časti Bratislava – Petržalka.

Príručka obyvateľa bytového domu

Dôverne poznáme prostredie bytových domov na Slovensku a vieme, že nadviazať vzájomnú komunikáciu medzi obyvateľmi domu je náročná úloha. Jednoduchý oznam na nástenke je prehliadaný, návštevnosť domových chôdzí slabá… Ako potom informovať obyvateľov o dôvodoch inštalácie jednotlivých technických zariadení a spôsobe ich využívania?

„Príručka obyvateľa bytového domu“ je jedným z riešení, ktoré ponúkame. Jednoducho a stručne informuje obyvateľov, ako si otvoriť vchodové dvere za pomoci dotykového alebo bezdotykového identifikátora, či je v ich dome povolené otváranie vchodových dverí z domáceho telefónu (a prečo je zakázané!), prečo bol inštalovaný kamerový systém a aké sú podmienky jeho využívania a ešte omnoho viac… Vďaka príručke predídete sťažnostiam či argumentom obyvateľov na nedostatočné poskytovanie informácií ohľadom zabezpečenia bytového domu.

Zvyšok článku je prístupný len pre registrovaných používateľov.

Ak chcete zobraziť celý článok, prihláste sa.

Domový poriadok – moderne a jednoducho

Pod sebou, vedľa seba, do obdĺžnika alebo lichobežníka… Piktogramový domový poriadok sa zmestí do každého bytového domu!

Ak vstupujete do trolejbusu alebo do obchodu, upozornia vás piktogramy pri dverách, ako sa máte správať, napr. že nesmiete dovnútra vstupovať so zmrzlinou alebo so psom. Aj pri vstupe do bytového domu by sme mali hneď vedieť, ako sa máme správať.

Piktogramový domový poriadok znázorňuje hlavné pravidlá spolunažívania v bytovom dome za pomoci jednoduchých a rýchlo pochopiteľných symbolov. Narozdiel od “klasického” domového poriadku trvá „prečítanie“ piktogramov iba niekoľko sekúnd a sú dobre viditeľné i za slabého osvetlenia. Navyše sú prístupné pre každú, i mladšiu generáciu, ktorá žije vo svete tvorenom ikonkami a symbolmi na dotykových displejoch mobilných telefónov či tabletov.

Podobne ako domový poriadok sa ani návody na použitie nemôžu pochváliť vysokým počtom čitateľov, a preto mnoho obyvateľov nevyužíva všetky funkcie, ktoré im technické zariadenia inštalované v dome ponúkajú. Informačné piktogramy pútavým spôsobom popisujú použitie niektorých menej známych, ale užitočných, funkcií komunikačného a prístupového systému. Ich umiestnením do spoločných priestorov majú obyvatelia možnosť sa s nimi oboznámiť, i keď už dávno stratili návod na použitie, či sa do domu práve nasťahovali.

Zástupcovia vlastníkov bytov alebo správcovské spoločnosti si môžu objednať sady domových a informačných piktogramov. Piktogramy sú vyhotovené na samolepkách s rozmerom 195x195mm. Odporúčame ich nalepiť na hladký povrch (napr. HPS dosku).

V prípade záujmu o piktogramy nás prosím kontaktujte, poskytneme Vám bližšie informácie o objednávke, dodávke a odporúčanom spôsobe montáže.

Konferencia Správa budov 2016

Dňa 16. až 18. marca 2016 sa v hoteli Sorea Ľubovňa Ľubovnianskych kúpeľoch uskutočnil 5. ročník konferencie Správa budov organizovanej Združením správcov a užívateľov nehnuteľností (ZSaUN) určenej pre všetky osoby, organizácie a inštitúcie zainteresované na správe bytových domov, ako sú napr. zástupcovia vlastníkov bytov, spoločenstvá vlastníkov, správcovské spoločnosti a iné profesné združenia. Záštitu nad konferenciou prevzalo Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja.

Program konferencie tvorilo päť tematických blokov, v rámci ktorých odznelo množstvo zaujímavých a podnetných prednášok:

 1. Finančné riešenia pri obnove budov, facility management

 2. Legislatíva pri výkone správy BDaNP

 3. TZV v bytovom dome

 4. Technické riešenia, údržba a obnova bytových domov

 5. Praktické riešenia problémov spojených so správou budov

Celý program si môžete pozrieť tu.

Na pozvanie predsedu ZSaUN, Mgr. Eugena Kurimského predniesol pán Grečko v rámci posledného bloku prednášku s názvom “Bezpečnosť v bytových domoch – aktuálne témy”. Pán Grečko zdôraznil význam komunikácie vo vnútri komunity bytového domu, ktorá je jedným z predpokladov pre zvyšovanie záujmu a všímavosti obyvateľov k svojmu bezprostrednému okoliu. Často však postačia i drobnosti, ako napríklad zatvárať za sebou dvere do bytového domu, aby sa úroveň bezpečnosti zvýšila.

…všetky fotografie nájdete vo fotogalérii.

Prečítajte si náš článok publikovaný v Zborníku 5. Medzinárodnej konferencie Správa budov 2016 – Bezpečnosť v bytových domoch – aktuálne témy.

2.konferencia EUNWA, Castel Ritaldi 2015

Druhý ročník konferencie Európskej asociácie susedských hliadok (EUNWA) sa uskutočnil v dňoch 22. – 24. októbra 2015 v talianskom mestečku Castel Ritaldi, v provincii Umbria. Organizátorskú štafetu prebrala s úspechom talianska organizácia susedských hliadok Controllo del Vicinato za pomoci rakúskych kolegov z organizácie ProNachbar.

Účastníkov čakal bohatý odborný a sprievodný program. Možnosť prezentovať situáciu v oblasti susedských hliadok a prevencie kriminality dostali viaceré inštitúcie a organizácie z Estónska, Lotyšska, Francúzska, Moldavska a ďalších. Za prínosnú považujeme obzvlášť prezentáciu Kate Algate, (Neighbourhood Watch England and Wales), ktorá upozornila na úskalia odmeňovania členstva v susedskej hliadke vo forme zisku výhodnejšieho poistenia na nehnuteľnosť. Takáto taktika síce vedie k stabilnému nárastu počtu členov, ale nie vždy je spojené s ich aktívnym zapojením sa do napĺňania cieľov susedskej hliadky. Plne sme sa stotožnili aj s názormi profesora urbánnej sociológie na Rímskej univerzite, Giandomenica Amendola, ktorý vyzdvihol nutnosť budovania komunity ako prostriedku boja proti strachu, anonymite a dezintegrácii veľkých miest.

Možnosť prezentovať začiatky, vývoj a budúce smerovanie projektu Bezpečné bývanie RYS sme dostali aj my. V krátkosti sme zhrnuli najdôležitejšie charakteristiky projektu – zameranie na viacbytové domy, spolupráca s políciou, ochrana majetku a celkové zvyšovanie kvality bývania a nakoniec nemenej dôležité úsilie o budovanie komunity. Prezentácie sa ujala Marcela Beňušková a je pre nás veľkým zadosťučinením, že výsledky našej práce sa stretli s pozitívnym ohlasom. Zaujali predovšetkým konkrétne príklady bytových domov, ktoré sa zapojili do projektu, ako napr. Rovniankova 14 alebo Stavbárska 40 a 42. Zástupca rakúskeho ministerstva vnútra Generálmajor Gerhard Lang dokonca označil našu prezentáciu za najlepšiu spomedzi všetkých, ktoré odzneli na konferencii.

(…viac fotiek nájdete vo fotogalérii.)

Príjemne nás prekvapil počet účastníkov z radov policajných orgánov európskych štátov na konferencii, ktorý dokumentuje ich vzrastajúci záujem na aktívnej komunikácii s občanmi.

Celkovo možno konštatovať, že konferencia potvrdila dôležitosť výmeny informácií medzi jednotlivými členmi, ktorí sa v princípe stretávajú s rovnakými problémami a zo skúseností svojich zahraničných kolegov môžu čerpať pozitívne príklady, napr. v otázke obojstranne výhodnej spolupráce občanov s políciou.

Tlačová správa o konferencii EUNWA, Castel Ritaldi 2015

OLEJtéka v médiách

Internet, televízia či rozhlas. Projekt OLEJtéky si našiel cestu do všetkých médií.

Televízia Markíza

Odpoveď na otázku “Čo s použitým olejom z vyprážania?” ste mohli vidieť a počuť na Markíze v Teleráne v stredu 19.8.2015 alebo v televíznych novinách dňa 30.7.2015. OLEJtéku predstavil a na otázky redaktorov odpovedal manažér projektu, Peter Grečko. Pozrite si záznamy!

OLEJtéka, Teleráno, 19.8.2015

OLEJtéka, Televízne noviny, 30.7.2015

TV Reduta

Pozrieť si môžete aj inštaláciu OLEJtéky na Filinského ulici v Spišskej Novej Vsi. Kliknite sem.

Slovenský rozhlas

Fungovanie OLEJtéky na Rovniankovej ulici 14 v Petržalke si prišla prezrieť aj redaktorka Slovenského rozhlasu, Eva Vasilová. Vypočujte si záznam a dozviete sa viac!

Záznam, Slovenský rozhlas, OLEJtéka, 21.7.2015

Internet

Okrem toho referovali o OLEJtéke aj online portály www.bratislava.dnes24.sk a www.spisska24.sk .

http://bratislava.dnes24.sk/kam-davate-pouzity-kuchynsky-olej-poculi-ste-uz-o-olejteke-209672

http://spisska.dnes24.sk/poculi-ste-uz-o-olejteke-aj-v-spisskej-cakajte-sikovnu-novinku-aka-tu-este-nebola-210352

Rodina OLEJték sa rozrastá…

Projekt OLEJtéky sa síce zrodil v Bratislave, ale jeho rozširovaniu do všetkých kútov Slovenska nič nebráni. Dňa 20.07.2015 (pondelok) bola umiestnená prvá OLEJtéka na východe Slovenska, v meste Spišská Nová Ves. Predseda spoločenstva vlastníkov, pán Pavlanský sa ujal inštalácie OLEJtéky na stenu vedľa vchodových dverí do bytového domu ako aj informačného smerovníka o OLEJTéke. Celú akciu zachytila okom kamery aj miestna televízia. Budeme sa tešiť na správy o pribúdajúcich nádobách s použitým kuchynským olejom.

…viac fotiek nájdete vo fotogalérii.

O inštalácii OLEJtéky v Spišskej Novej Vsi informoval aj online portál www.spisska.dnes24.sk: http://spisska.dnes24.sk/poculi-ste-uz-o-olejteke-aj-v-spisskej-cakajte-sikovnu-novinku-aka-tu-este-nebola-210352

Záznam z Televízie Reduta o inštalácii OLEJtéky nájdete po kliknutí sem.

Podporujeme medzinárodnú spoluprácu

Zástupcovia medzinárodnej organizácie susedských hliadok EUNWA a zároveň reprezentanti rakúskej organizácie susedských hliadok ProNachbar, pán Karl Brunnbauer a Günter Halvax zavítali v štvrtok 9.7.2015 do Bratislavy, aby sa dozvedeli viac o projekte Bezpečné bývanie a spôsobe fungovania susedských hliadok v slovenských podmienkach.

Boli príjemne prekvapení technickými nástrojmi, ktoré sme im predviedli, ako napr. zvukové varovanie pri dlho nezatvorených alebo násilne otvorených dverách či možnosti využitia elektronickej nástenky pri komunikácii s obyvateľmi domu, ešte viac ich však potešil náš dôraz na ľudský faktor a organizačnú stránku projektu.

Sami nám prezradili viac o fungovaní susedskej hliadky ProNachbar, ktorá sa snaží za pomoci využitia internetu a informácií od dobrovoľných členov monitorovať podozrivé správanie v jednotlivých častiach Viedne a tieto informácie medzi sebou vzájomne zdieľať.

Spoločne sme sa zhodli na potrebe výmeny informácií medzi jednotlivými krajinami v oblasti zvyšovania úrovne bezpečnosti a kvality bývania. Veríme, že sa nám i s ich pomocou podarí načerpať nové inšpirácie pre naše projektové aktivity a sami sa budeme snažiť šíriť pozitívne príklady zo Slovenska do zahraničia.

S radosťou sme preto prijali ich ponuku prezentovať projekt Bezpečné bývanie na nasledujúcej konferencii organizácie susedských hliadok EUNWA, ktorá sa bude konať v talianskom mestečku Castel Ritaldi v dňoch od 22. do 24. októbra 2015.

Pozor! Ste členom susedskej hliadky alebo plánujete v svojom meste založiť susedskú hliadku? Chcete sa dozvedieť viac o fungovaní susedských hliadok? Sprostredkujeme Vám kontakty na susedské hliadky v zahraničí. Napíšte nám email na bezpecnebyvanie@rys.sk alebo nám zavolajte na tel.č. 02/5341 2923. 

Inteligencia bezpečnosti

…alebo čo majú spoločné pes a zajac?

Bolo to práve pred desiatimi rokmi, kedy sme predstavili prvú verziu softvéru BBIQ – BEZPEČENÉ BÝVANIE A INTELIGENCIA, ktorý v sebe spájajú myšlienku komplexného riešenia bezpečnosti v domoch hromadnej bytovej výstavby. V začiatkoch projektu Bezpečné Bývanie RYS® nám bolo jasné, že prepracované technické riešenia sú správnou cestou. Ale i ten najlepší systém bez správneho riadenia predstavuje skôr hrozbu, a preto sme systému museli dať mozog. Mozog je však veľmi krehký nástroj  a rôzne choroby a zranenia dokážu narušiť jeho výkonnosť a znížiť jeho IQ. Poznať choroby a zranenia, ktoré hrozia nášmu „softvérovému mozgu“, je preto i v súčasnosti kľúčovou úlohou pri jeho ďalšej inovácii.  Jednoducho povedané, aj po desiatich rokoch je stále čo zdokonaľovať.

DOKONALÝ POMOCNÍK PRE BYTOVÝ DOM

Softvér BBIQ je slovenský produkt a bol vyvíjaný špeciálne pre potreby našich bytových domov, reagoval na požiadavky spoločenstiev vlastníkov a správcov bytových domov, reagoval tiež na zmeny v zákonoch týkajúcich sa vlastníctva bytov, ochrany osobných údajov ako aj trestného zákona, či zákona o priestupkoch.

Softvér je z pohľadu správcu systému nástrojom, ktorý mu umožňuje rýchlu a jednoduchú aktualizáciu databázy a nastavení systému, obsahuje prvky pre spracovanie a analýzu udalostí, ako napr.:

 • prezeranie aktuálnych a starších udalostí (vstupy, diaľkové otváranie, adresné otváranie z bytu, aktualizácie, upozornenia na nezatvorené dvere a pod.)
 • selekciu udalostí na základe dátumu, zariadenia, identifikátora a ďalších vlastností užitočnú v prípade konania inventúry
 • prehľad Varovaní, ktoré systém zaznamenal pri neštandardných alebo sledovaných udalostiach
 • pre dosiahnutie vyššej bezpečnosti je možné softvér využívať v dvoch módoch – v administratívnom móde sú dostupné všetky funkcie a nastavenia systému, zatiaľ čo sledovací mód je obmedzený iba na sledovanie udalostí bez možnosti úpravy nastavení alebo databázy.
 • vytváranie skupín užívateľov s rôznymi prístupovými právami,
 • označenie “návšteva” pre jednoduchú kontrolu osôb s obmedzeným právom vstupovať do objektu (vhodné v obytných domoch na kontrolu osobomesiacov) ,
 • označenie “stratený identifikátor”, ktoré dovoľuje automaticky zrušiť oprávnenia identifikátora, ktorý bol fyzicky stratený alebo odcudzený majiteľovi.

UNIKÁTNE RIEŠENIE INTEGRÁCIE

Okrem bežných funkcií prístupového systému, ako je napr. kontrola a záznam pohybu osôb – vstup aj výstup,  kontrola a signalizácia stavu dverí, má BBIQ v sebe skrytých niekoľko unikátností šitých na mieru bytovým domom. Integruje 2-BUS komunikačný systém z produkcie TESLA STROPKOV a.s.  Systém je tak schopný adresne kontrolovať a zaznamenávať funkcie spojené s používaním domácich telefónov ako je otváranie z bytu, volania do bytu od hlavného vchodu, interkomové volania a vyhodnocovať ich v časovej súvislosti s udalosťami prístupového systému. Softvérové prepojenie dvoch kľúčových systémov v bytovom dome bolo zrejme najvýraznejším prínosom pre zvýšenie úrovne bezpečnosti, pretože nekontrolované otváranie z bytov sa stávalo čoraz väčším rizikom. Ďalšou zaujímavosťou je možnosť nastaviť ku konkrétnym identifikátorom varovania o použití či upozornenia na nezatvorené dvere. Špecifickou vlastnosťou je využívanie systému pre komunikáciu s užívateľom formou zvukových výziev a prostredníctvom informačného displeja.

BBIQ AKO BEZPEČNOSTNÝ ANALYTIK

BBIQ ponúka množstvo analytických funkcií, ktoré dokážu vyhodnotiť nadmerné používanie a možné zneužívanie  identifikátorov, napr. v prípade, keď je byt prenajímaný a býva v ňom viac osôb, ako je prihlásený počet  alebo je  používaná okrem originálu aj kópia identifikátora. Poskytuje prehľad udalostí ako sú nezatvorené dvere alebo násilne otvorené dvere. Porovnaním niekoľkých období je možné zistiť, ktoré identifikátory sa dlhodobo nepoužívajú, čo môže znamenať, že boli stratené a  majiteľ  stratu nenahlásil. Počty prechodov v priebehu dňa pomôžu určiť najrizikovejší čas z dôvodu vysokej frekvencie otvárania dverí.

NOVÁ DEKÁDA

Podľa Jamesa Flynna, filozofa morálky a emeritného profesora z Otagskej univerzity v Dunedine na Novom Zélande, stúpne priemerné IQ v spoločnosti každých 10 rokov o 3 body. Teória Flynnovho efektu tvrdí, že prostredie, v ktorom žijeme, je stále zložitejšie, čo stimuluje naše mozgy, mení spôsob nášho myslenia a chápania skutočnosti a núti nás k adaptácii, čím sa nám zvyšuje IQ. A tu sa konečne dostávame k otázke:  „Čo majú spoločné pes a zajac?”  Teraz vám veľa ľudí odpovie, že oba sú to cicavce. Pred desiatkami a desiatkami rokov by ste dostali odpoveď, že pes naháňa zajace.  Obe odpovede sú logické a úplne zodpovedajú spoločenskej atmosfére. Ak by ste sa pred dvadsiatimi rokmi v súvislosti s bezpečnosťou  opýtali ktoréhokoľvek obyvateľa paneláku, čo majú spoločné uzamknuté dvere a inventúra, zrejme by ste dostali odpoveď, že preberanie tovaru v potravinách. Spýtajte sa to dnes niektorého zástupcu vlastníkov a  rozhovorí sa o kontrole identifikátorov, kopírovaní DEK kľúčov, osobomesiacoch a neoprávnených vstupoch. Výrazný posun v chápaní komunitnej bezpečnosti na Slovensku nám pomohol dosiahnuť práve inovatívny prístup k našim systémom a zhmotnenie nových myšlienok, opatrení a postupov do softvéru BBIQ. To, čo sme v začiatkoch projektu len veľmi ťažko presadzovali do praxe, je teraz bežnou súčasťou komplexnej výbavy prístupového systému bytového domu.

Flynnov efekt sa pozitívne prejavil aj na BBIQ. Po desiatich rokoch zdokonaľovania a systematického zvyšovania softvérového IQ sa pripravujeme na ďalšiu dekádu. Priniesť chceme nielen riešenia s využitím nových technológií, ktoré sa  do prístupových systémov zavádzajú, ale naším hlavným cieľom je naďalej sa približovať k bežnému užívateľovi. Ponúknuť mu profesionálny softvér, ktorý sa ľahko učí a jeho atribútmi sú zrozumiteľnosť, prehľadnosť a efektivita.

Článok bol publikovaný v časopise ALARM security magazín 2/2015, Inteligencia bezpečnosti (PDF).

Všetky publikované články nájdete tu.