Graf z programu BBIQ

Inteligencia bezpečnosti

…alebo čo majú spoločné pes a zajac?

Bolo to práve pred desiatimi rokmi, kedy sme predstavili prvú verziu softvéru BBIQ – BEZPEČENÉ BÝVANIE A INTELIGENCIA, ktorý v sebe spájajú myšlienku komplexného riešenia bezpečnosti v domoch hromadnej bytovej výstavby. V začiatkoch projektu Bezpečné Bývanie RYS® nám bolo jasné, že prepracované technické riešenia sú správnou cestou. Ale i ten najlepší systém bez správneho riadenia predstavuje skôr hrozbu, a preto sme systému museli dať mozog. Mozog je však veľmi krehký nástroj  a rôzne choroby a zranenia dokážu narušiť jeho výkonnosť a znížiť jeho IQ. Poznať choroby a zranenia, ktoré hrozia nášmu „softvérovému mozgu“, je preto i v súčasnosti kľúčovou úlohou pri jeho ďalšej inovácii.  Jednoducho povedané, aj po desiatich rokoch je stále čo zdokonaľovať.

DOKONALÝ POMOCNÍK PRE BYTOVÝ DOM

Softvér BBIQ je slovenský produkt a bol vyvíjaný špeciálne pre potreby našich bytových domov, reagoval na požiadavky spoločenstiev vlastníkov a správcov bytových domov, reagoval tiež na zmeny v zákonoch týkajúcich sa vlastníctva bytov, ochrany osobných údajov ako aj trestného zákona, či zákona o priestupkoch.

Softvér je z pohľadu správcu systému nástrojom, ktorý mu umožňuje rýchlu a jednoduchú aktualizáciu databázy a nastavení systému, obsahuje prvky pre spracovanie a analýzu udalostí, ako napr.:

  • prezeranie aktuálnych a starších udalostí (vstupy, diaľkové otváranie, adresné otváranie z bytu, aktualizácie, upozornenia na nezatvorené dvere a pod.)
  • selekciu udalostí na základe dátumu, zariadenia, identifikátora a ďalších vlastností užitočnú v prípade konania inventúry
  • prehľad Varovaní, ktoré systém zaznamenal pri neštandardných alebo sledovaných udalostiach
  • pre dosiahnutie vyššej bezpečnosti je možné softvér využívať v dvoch módoch – v administratívnom móde sú dostupné všetky funkcie a nastavenia systému, zatiaľ čo sledovací mód je obmedzený iba na sledovanie udalostí bez možnosti úpravy nastavení alebo databázy.
  • vytváranie skupín užívateľov s rôznymi prístupovými právami,
  • označenie “návšteva” pre jednoduchú kontrolu osôb s obmedzeným právom vstupovať do objektu (vhodné v obytných domoch na kontrolu osobomesiacov) ,
  • označenie “stratený identifikátor”, ktoré dovoľuje automaticky zrušiť oprávnenia identifikátora, ktorý bol fyzicky stratený alebo odcudzený majiteľovi.

UNIKÁTNE RIEŠENIE INTEGRÁCIE

Okrem bežných funkcií prístupového systému, ako je napr. kontrola a záznam pohybu osôb – vstup aj výstup,  kontrola a signalizácia stavu dverí, má BBIQ v sebe skrytých niekoľko unikátností šitých na mieru bytovým domom. Integruje 2-BUS komunikačný systém z produkcie TESLA STROPKOV a.s.  Systém je tak schopný adresne kontrolovať a zaznamenávať funkcie spojené s používaním domácich telefónov ako je otváranie z bytu, volania do bytu od hlavného vchodu, interkomové volania a vyhodnocovať ich v časovej súvislosti s udalosťami prístupového systému. Softvérové prepojenie dvoch kľúčových systémov v bytovom dome bolo zrejme najvýraznejším prínosom pre zvýšenie úrovne bezpečnosti, pretože nekontrolované otváranie z bytov sa stávalo čoraz väčším rizikom. Ďalšou zaujímavosťou je možnosť nastaviť ku konkrétnym identifikátorom varovania o použití či upozornenia na nezatvorené dvere. Špecifickou vlastnosťou je využívanie systému pre komunikáciu s užívateľom formou zvukových výziev a prostredníctvom informačného displeja.

BBIQ AKO BEZPEČNOSTNÝ ANALYTIK

BBIQ ponúka množstvo analytických funkcií, ktoré dokážu vyhodnotiť nadmerné používanie a možné zneužívanie  identifikátorov, napr. v prípade, keď je byt prenajímaný a býva v ňom viac osôb, ako je prihlásený počet  alebo je  používaná okrem originálu aj kópia identifikátora. Poskytuje prehľad udalostí ako sú nezatvorené dvere alebo násilne otvorené dvere. Porovnaním niekoľkých období je možné zistiť, ktoré identifikátory sa dlhodobo nepoužívajú, čo môže znamenať, že boli stratené a  majiteľ  stratu nenahlásil. Počty prechodov v priebehu dňa pomôžu určiť najrizikovejší čas z dôvodu vysokej frekvencie otvárania dverí.

NOVÁ DEKÁDA

Podľa Jamesa Flynna, filozofa morálky a emeritného profesora z Otagskej univerzity v Dunedine na Novom Zélande, stúpne priemerné IQ v spoločnosti každých 10 rokov o 3 body. Teória Flynnovho efektu tvrdí, že prostredie, v ktorom žijeme, je stále zložitejšie, čo stimuluje naše mozgy, mení spôsob nášho myslenia a chápania skutočnosti a núti nás k adaptácii, čím sa nám zvyšuje IQ. A tu sa konečne dostávame k otázke:  „Čo majú spoločné pes a zajac?”  Teraz vám veľa ľudí odpovie, že oba sú to cicavce. Pred desiatkami a desiatkami rokov by ste dostali odpoveď, že pes naháňa zajace.  Obe odpovede sú logické a úplne zodpovedajú spoločenskej atmosfére. Ak by ste sa pred dvadsiatimi rokmi v súvislosti s bezpečnosťou  opýtali ktoréhokoľvek obyvateľa paneláku, čo majú spoločné uzamknuté dvere a inventúra, zrejme by ste dostali odpoveď, že preberanie tovaru v potravinách. Spýtajte sa to dnes niektorého zástupcu vlastníkov a  rozhovorí sa o kontrole identifikátorov, kopírovaní DEK kľúčov, osobomesiacoch a neoprávnených vstupoch. Výrazný posun v chápaní komunitnej bezpečnosti na Slovensku nám pomohol dosiahnuť práve inovatívny prístup k našim systémom a zhmotnenie nových myšlienok, opatrení a postupov do softvéru BBIQ. To, čo sme v začiatkoch projektu len veľmi ťažko presadzovali do praxe, je teraz bežnou súčasťou komplexnej výbavy prístupového systému bytového domu.

Flynnov efekt sa pozitívne prejavil aj na BBIQ. Po desiatich rokoch zdokonaľovania a systematického zvyšovania softvérového IQ sa pripravujeme na ďalšiu dekádu. Priniesť chceme nielen riešenia s využitím nových technológií, ktoré sa  do prístupových systémov zavádzajú, ale naším hlavným cieľom je naďalej sa približovať k bežnému užívateľovi. Ponúknuť mu profesionálny softvér, ktorý sa ľahko učí a jeho atribútmi sú zrozumiteľnosť, prehľadnosť a efektivita.

Článok bol publikovaný v časopise ALARM security magazín 2/2015, Inteligencia bezpečnosti (PDF).

Všetky publikované články nájdete tu.