Odovzdávanie malých darčekov

Keď sme začínali s projektom Akadémia Pentagón, mali sme určité pochybnosti ako to obyvatelia bytového domu prijmú, a či vôbec prejavia záujem o komunitné aktivity. Aj pre nás to bolo niečo nové, nie to ešte pre nich. A hoci prvé kroky do komunitnej miestnosti boli váhavé a opatrné, dnes už väčšina tých, ktorým na dome záleží, v komunitnej miestnosti boli. Dospeláci aj deti. Veríme, že to tak bude pokračovať a budeme môcť prinášať ďalšie pekné zážitky, rady a pomoc.

Tí, ktorí sa ako prví zapojili do projektu a hneď na začiatku boli ochotní podeliť sa s nami o svoje názory, životné príbehy, postrehy a starosti, tých sme si dovolili obdarovať malou pozornosťou. Ako vďaku za ich čas strávený vyplnením dotazníkov sme pre nich pripravili praktický darček – LED čelovú baterku. Darčeky im odovzdali členovia domovej rady dňa 27.5.2019. A blíži sa čas, kedy budú všetci, ktorí vyplnili dotazníky zaradení aj do tomboly, kde budeme žrebovať zaujímavé ceny ako notebook, tablet a telefón.

Detský filmový večer v Pentagóne

Konečne si prišli v komunitnej miestnosti na svoje aj deti. 7.mája podvečer sme pripravili pre ne premietanie slovenského filmu MOHYLA o M.R.Štefánikovi. A keďže to bolo prvé premietanie, tak sme to spravili vo veľkom štýle. Nechýbal červený koberec, pukance, kola a sám pán režisér filmu Andrej Kolenčík, ktorý nás poctil svojou návštevou. My sme mu pripravili aj jedno prekvapenie, špeciálnu filmovú cenu “Akadémie Pentagón za réžiu” a velikánsky potlesk od detí.

Deťom sa veľmi páčilo a niektorým až tak, že zabudli pozerať aj film a jednoducho si užívali atmosféru. Komunitná miestnosť ožila detským džavotom a smiechom. Andrej bol nadšený a my vďační, že prijal pozvanie a odpovedal na otázky detí o jeho práci, tvorbe a animáciách použitých vo filme.

Pukance sa minuli, film skončil ale detská radosť zostala. Deti z Pentagónu sú úžasné a zaslúžia si takéto pekné momenty v živote. Ďakujeme všetkým, ktorí nám pomohli pripraviť detský filmový večer a aj malým veľkým pomocníkom, ktorí nelenili a po skončení premietania zobrali do rúk metly a pomáhali s upratovaním “kinosály”.

Pentagón sa mení. Vedia a vidia to už aj deti. Ďakujeme a tešíme sa na ďalšie zaujímavé akcie v komunitnej miestnosti.

Pentagón nezomiera …

Začalo sa to veľkým transparentom “Pentagón nezomiera…”. Obyvatelia a ľudia, ktorým záleží na osude bytového domu na Stavbárskej ulici 40 a 42 sa rozhodli opäť raz zabojovať a zastaviť zlú situáciu v dome. Chcelo to naozaj nesmierne veľa času a úsilia, no dnes možeme povedať, že to nebolo márne úsilie, ani premrhaný čas a že sme na dobrej ceste, aby Pentagón zažíval lepšie časy.

Snahou nášho občianskeho združenia bolo pomôcť vybudovaním komunitnej miestnosti priamo v bytovom dome. Postupne od októbra 2018 sme premenili prázdny bezduchý priestor na čosi, čo nemá v bytových domoch obdobu a sme nesmierne šťastní, že sa to podarilo práve v Pentagóne, toľko zatracovanom, toľko ohováranom, toľko očierňovanom Pentagóne. Ľudia, ktorí tu žijú môžu byť na seba právom hrdí. Majú medzi sebou skutočne skvelých, obetavých a smelých ľudí a hlavne majú Lenku Polákovú, ktorá denno denne bojuje za lepší Pentagón.

Komunitná miestnosť vznikla aj preto, aby sa k Lenke pridalo viac ľudí a nebáli sa spoločne bojovať za svoje právo žiť v normálnom, kľudnom, čistom a bezpečnom dome. Je pred nimi ešte nesmierne veľa práce, no teraz majú na svoju prácu dôstojné miesto, kde môžu zo susedov urobiť súdržnú komunitu, kde môžu pomáhať slabším, kde môžu pokojne hľadať riešenia na problémy.

Touto cestou chceme poďakovať všetkým, ktorí prispeli či už finančne, alebo svojou osobnou zainteresovanosťou do vybudovania komunitnej miestnosti. Všetkým obyvateľom Pentagónu, ktorí prekonali predsudky a možno aj strach a prišli a zapojili sa do komunitného života. Všetkým lektorom a odborným spolupracovníkom, ktorí pomáhajú a pracujú v prospech tejto komunity. Všetkým z mediálneho priestoru, ktorí pochopili, že Pentagón si zaslúži pozitívnu “reklamu”, ktorá jeho obyvateľom pomôže, motivuje ich a nám ostatným otvorí oči. Ďakujeme Lenke, Robkovi, Ivke, Danke, Zolimu, Viki… ste skvelí!

Ani naša práca v Pentagóne nekončí, pokračujeme! Budeme aj naďalej pomáhať pri zlepšovaní bezpečnosti a vymožiteľnosti práva, pripravujeme ďalšie voľnočasové aktivity a pokračovať budú poradne, besedy a posedenia v komunitnej miestnosti. Komunitná miestnosť žije!

baner_akademia-prevencia-1m

Bezpečnosť v Pentagóne

Bratislavský Pentagón sa postupne mení. Okrem rekonštrukcie, ktorou dostane dom krásnu novú fasádu, nové rozvody, nové výťahy, nové dlažby, novú maľovku, nové bezpečnostné dvere, sa vo vnútri na prvom poschodí vybudovala komunitná miestnosť. Na poschodiach sa inštaloval prístupový a kamerový systém a vytvorila sa zónová ochrana vstupu. Jednou z veľmi dôležitej súčasti obnovy bytového domu sú aj nové bezpečnostné pravidlá, ktoré majú v čo najväčšej miere obmedziť vstup neoprávnených osôb do bytového domu. Toto je veľký problém, ktorému musí dom neustále čeliť a napriek vysokej kvalite technických zariadení, nie je možné neoprávneným vstupom úplne zabrániť. Príčin je niekoľko. Buď je to ľahostajnosť obyvateľov, ktorým je jedno kto s nimi vstúpi (alebo sa tzv. popri nich prešmykne) do domu, alebo je to aj strach zastaviť a vykázať tieto osoby z bytového domu. Najčastejšie ide o osoby, ktoré si prídu kúpiť “dávku”, vstupujú v skupinkách, bývajú agresívni a preto sú obavy obyvateľov o vlastné zdravie oprávnené. Práve tieto neoprávnené osoby spôsobujú domu najväčšie škody na majetku, ničia a znečisťujú vnútorné priestory, poškodzujú výťahy, schodiská, ohrozujú zdravie obyvateľov a vytvárajú v dome atmosféru strachu.

Jednou z úloh, ktorú sme si dali v rámci práce v komunitnej miestnosti je urobiť lepšiu informačnú kampaň o bezpečnostných zásadách, ktoré by mali obyvatelia dodržiavať. V spolupráci so zástupcami vlastníkov a správcom bytového domu sme pripravili dve prednášky o bezpečnosti v bytovom dome. Celý prístupový systém je nastavený tak, aby obmedzoval nekontrolovaný pohyb cudzích osôb a zamedzil vstup na poschodia, či už cez schodisko alebo výťahom. Technika však potrebuje silnú podporu ľudí a preto je veľmi dôležité, aby boli obyvatelia informovaní o tom, ako systém funguje, ako majú používať svoj identifikátor (bezkontaktný prívesok), ako majú používať nové výťahy, ako sa majú správať v prípade, že sa snaží s nimi vstúpiť cudzia osoba, čo je správne, čo nesprávne, čo urobiť ak takému vstupu zabrániť nevedia. Nakoľko dom nemá komunikačný systém, aj vstupovanie návštev musí mať prísnejšie pravidlá a návštevy je potrebné sprevádzať pri vstupe aj pri odchode z bytového domu. Obyvatelia musia pochopiť, že pokiaľ tieto zásady dodržiavať nebudú, bude veľmi zložité situáciu v dome zlepšovať, chrániť ich zdravie, ich rodiny a ich majetok. Musia pochopiť, že už nie sú sami, že sú súčasťou komunity, ktorá stojí za nimi, ktorá má chuť, podporu a nástroje na zlepšenie situácie. Teraz záleží na každom z nich, aby osobne prispel k lepšiemu životu v Pentagóne.

Ďalším cieľom projektu Akadémia Pentagón bude zlepšenie vymožiteľnosti práva a možnosť uplatniť paragraf 11, ods. 5 zákona 182/1993 o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov – text predmetného paragrafu:

(5) Ak vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome svojím konaním zasahuje do výkonu vlastníckeho práva ostatných vlastníkov bytov alebo nebytových priestorov v tomto dome takým spôsobom, že obmedzuje alebo znemožňuje výkon vlastníckeho práva tým, že hrubo poškodzuje byt alebo nebytový priestor, spoločné časti domu, spoločné zariadenia domu, spoločné nebytové priestory, príslušenstvo alebo sústavne narušuje pokojné bývanie ostatných vlastníkov bytov, ohrozuje bezpečnosť alebo porušuje dobré mravy v dome, alebo neplní povinnosti uložené rozhodnutím súdu, môže súd na návrh spoločenstva alebo niektorého vlastníka bytu alebo nebytového priestoru v dome nariadiť predaj bytu alebo nebytového priestoru.

Primárnym problémom teda nie sú samotný užívatelia drog, ale tí, ktorí drogy v dome predávajú. Okrem toho, že sa dopúšťajú trestnej činnosti, svojím nezodpovedným a bezohľadným konaním vedome narušujú pokojné bývanie ostatných vlastníkov bytov, ohrozujú bezpečnosť, porušujú dobré mravy v dome a sú dôvodom, prečo vznikajú situácie, v ktorých dochádza k poškodzovaniu zariadení domu a k znižovaniu hodnoty bytov.

V bytovom dome bude prijatý nový domový poriadok so “sankčnými” pokutami za porušovanie základných zásad bezpečnosti, s ktorými obyvatelia súhlasili a bude v kompetencii správcu domu tieto pokuty ukladať a vymáhať. Bude sa intenzívne pracovať na tom, aby sa pri každom incidente získal dostatok dôkazov na podanie trestných oznámení na osoby, ktoré páchajú v dome priestupkovú a trestnú činnosť. Dom potrebuje silnejšiu právnu podporu a opatrenia, ktoré budú represívne voči osobám poškodzujúcim bytový dom a ich obyvateľov a obhájiteľné aj v prípade súdneho konania.

V bytovom dome začal pracovať výbor zástupcov vlastníkov, ktorí už teraz vytvárajú funkčné prepojenie medzi správcom a obyvateľmi, koordinujú prevádzku a správu domu a stále prebiehajúce rekonštrukčné práce. Pre zástupcov vlastníkov pripravujeme viaceré besedy a školenia, ktoré im pomôžu učiť sa správnym formám komunikácie aj s neprispôsobivými susedmi a osobami, ktoré sú konfliktné. Cieľom bude zintenzívniť komunikáciu s miestnym úradom, mestskou políciou a príslušnými zložkami Ministerstva vnútra SR, ktoré majú dosah na Pentagón a aby v maximálnej miere využívali svoje možnosti a právomoci na potlačenie kriminality nie len v dome, ale aj jeho okolí a podporili snahu obyvateľov.

Teší nás, že komunitná miestnosť vytvorila skutočné zázemie pre prácu v prospech bytového domu a jeho obyvateľov.

baner_akademia-prevencia-1m

Spoznávajte ľudí z Pentagónu s nami

Človek potrebuje k životu aj radosť, aj pochopenie … a aj dobrých susedov. Keď sme otvorili komunitnú miestnosť v Pentagóne, nevedeli sme ako to na ľudí v dome zapôsobí, ale dúfali sme v pozitívne prijatie tejto myšlienky. Iné je, keď sa o niečom len rozpráva a iné, keď to môžete vidieť na vlastné oči, fyzicky to zažiť. Popravde, prvá odozva bola vlažná a nesmelá. Predsa len v dome, kde roky rokúce ľudia vídali len sfetovaných narkomanov zvalených na schodoch, tmoliacich sa chodbami, množstvo neporiadku a špiny, nekonečné problémy a konflikty, im zrazu niekto ponúka čosi pekné, čosi iné, čosi, čo nepoznajú, čo im má pomôcť. Získať si dôveru ľudí je asi to najťažšie … a ešte ju aj nestratiť. Preto si vážime každého jedného človeka, ktorý sa odhodlal a odhodlá prísť do komunitnej miestnosti.

Stále sme len na začiatku a hľadáme tú najsprávnejšiu formu ako prinášať ľuďom zaujímavé oddychové témy, odbornú pomoc, ako s nimi hovoriť a nevystrašiť ich, ako ich povzbudiť a pomôcť im. Dôležité je, aby každý, kto do komunitnej miestnosti vstúpi pochopil, že tu sa nehádame, tu nekričíme, tu neriešime veci s hnevom a nehľadáme nepriateľov. Aby pochopil, že on je ten, kto môže tomuto domu najviac pomôcť a to tým, že bude v komunite aktívny. Chceme, aby sa tu ľudia cítili dobre a chceli sa vrátiť a pomáhať.

Od otvorenia ubehlo len niekoľko týždňov a nám sa podarilo rozbehnúť pár zaujímavých aktivít. V dotazníkoch nám ľudia napísali o čo majú záujem a my sa snažíme ich očakávania naplniť. Veríme, že postupne naozaj každý kto bude chcieť, si  môže prísť o svojej obľúbenej téme podebatovať, podeliť sa o zážitky, skúsenosti, nájsť odborníka na svoj problém.

Vo februári a marci prebehlo niekoľko besied na tému finančnej gramotnosti a následne sa rozbehla aj individuálna finančná poradňa, začína fungovať psychologická poradňa a na tému tolerancie a riešenia konfliktov sme mali niekoľko posedení, prišiel aj bývalý kaplán vrakúnskej farnosti pán Farkaš, veľký ohlas mala beseda s pánom Halcinom z Odboru prevencie kriminality na tému bezpečnosť seniorov, ale radi sme priniesli aj takú tému ako je rómska hudba a kultúra, ktorej sa dlhodobo venujú pani Mojžišová a Belišová, či odborné rady veterinárky k chovu domácich miláčikov v bytotom dome. Každá z tém, aj keď sa to tak nemusí niekomu javiť, reflektuje potreby komunity a je mierená k vytváraniu dobrých susedských vzťahov. Z dobrého suseda sa môže stať nepriateľ pre úplnú malichernosť a tomu chceme zabrániť dobrou komunikáciou.

baner_akademia-prevencia-1m

Prvé kroky do komunitnej miestnosti

Svoje prvé kroky do komunitnej miestnosti urobili obyvatelia Stavbárskej 40 a 42 v nedeľu  3.2.2019, kedy sa konalo stretnutie s cieľom nájsť zástupcov jednotlivých poschodí.  Na to, aby dom začal žiť a ľudia v ňom spolupracovali efektívne, potrebujú mať kontaktné osoby, ktoré budú šíriť dôležité informácie, pomáhať pri riešení problémov, konfliktov a dohliadať na dodržiavanie prevádzkových a bezpečnostných zásad v dome. Nakoľko v dome stále prebieha rozsiahla rekonštrukcia, je tu veľký pohyb pracovníkov stavby a  je potrebné neustále kontrolovať, čo sa v dome deje. Jednou z úloh “spojok”, ako sa chodbový zástupcovia nazvali, je  nahlasovať správcovi akékoľvek negatívne konanie a správanie v dome, minimalizovať poškodzovanie už obnovených častí domu, najmä tým, že sa bude obmedzovať vstup  a pohyb neoprávnených osôb, ktoré si prichádzajú do domu kupovať svoju “dávku”.

Domová agenda Pentagónu je veľmi obsiahla  a pre zlepšenie situácie je nevyhnutné zdynamizovať informovanosť obyvateľov, riešenie problémov, koordináciu prestavby a pripravenosť na nové situácie a podmienky. Rozšíriť okruh osôb, ktoré budú v bytovom dome pomáhať s domovou agendou je prirodzeným krokom a jednou z podmienok pre úspešnosť celého projektu. Komunitná miestnosť sa stáva srdcom Pentagónu, bude mu udávať rytmus, silu a z nej sa budú šíriť dobré myšlienky siločiarami ku každému bytu.Osobou, ktorá už dlhé roky dokáže rozprúdiť krv v žilách Pentagónu  a rozbúchať to srdce je Lenka Poláková, ktorá napriek všetkým prekážkam pracuje ako domovníčka, zástupkyňa vlastníkov a hlavná iniciátorka zmien. Aj keď sa na začiatku zdalo, že je to nemožné, sme nesmierne radi, že skutočný záujem riešiť situáciu v dome a pomáhať Lenke prejavilo toľko ľudí.

7.2.2019 sa uskutočnilo druhé stretnutie “spojok” v komunitnej miestnosti s už konkrétnymi úlohami, ktoré je potrebné realizovať v dome. Vyhodnotili sa bezpečnostné opatrenia a miera zneužívania napr. núdzových výstupných tlačidiel, ktoré sú jedným z indikátorov frekventovanosti neoprávnených vstupov do bytového domu.

baner_akademia-prevencia-1m

Manuál pre stavbu a rekonštrukciu kontajnerového stojiska

Odporúčame

Cesta k peknému, uzamknutému kontajnerovému stojisku môže byť neľahká. Nie sú to len technické problémy, výber vhodných materiálov a konštrukcie, ale i výber miesta a vysporiadanie pozemkov.  Kontajnerové stojisko považujeme za štandardnú súčasť bytového domu, ktorá má nielen slúžiť svojmu účelu, no i dotvárať celkové prostredie mesta. Preto je veľmi vítané, že Útvar hlavného architekta spracoval v januári 2019 “Manuál pre stavbu a rekonštrukciu kontajnerového stojiska vo verejnom priestore HM SR Bratislava” (PDF), v ktorom nájdete množstvo dôležitých informácii.

Pri budovaní kontajnerového stojiska je potrebné dodržiavať príslušné právne normy, napr. stavebný zákon či všeobecné záväzné nariadenia miest a obcí. Každé mesto a obec má vlastné všeobecné záväzné nariadenie o nakladaní s komunálnym odpadom, v rámci ktorého určuje aj spôsob budovania nových a prestavby existujúcich stojísk (stanovíšť) pre odpadové nádoby, ako aj ich údržby a starostlivosti o poriadok a čistotu v stojiskách a ich okolí.

Vybudovanie viacúčelového kontajnerového stojiska si hradia vlastníci bytov z dostupných finančných zdrojov (fond opráv). Jednotlivé mestské časti a obce môžu na tento účel poskytovať finančný príspevok, príp. sa môžu bytové domy uchádzať o udelenie grantu. O podmienkach získania finančného príspevku a pridelenia grantu sa informujte priamo na mestskom alebo obecnom úrade.

Tu sú naše rady a odporúčania ako postupovať pri výstavbe kontajnerového stojiska, ktoré vychádzajú z našich dlhoročných skúseností a boli inšpiráciou aj k spracovaniu spomínaného manuálu.

Pri výstavbe uzamknutého kontajnerového stojiska je dôležité postupovať podľa vopred pripraveného projektu / plánu. Premyslieť si celý zámer a jeho technickú realizáciu je dôležité pre spracovanie potrebnej dokumentácie, žiadostí a výber realizačných partnerov.

1. Výber pozemku
Najdôležitejším krokom je nájsť vhodný pozemok. Za ideálnych okolností je to miesto, ktoré je vo vlastníctve bytového domu, je na základe územného plánu vyhradené k umiestneniu odpadových nádob a nevedú pod ním inžinierske siete, ktoré by bránili výstavbe. Vlastníka pozemku je možné zistiť na základe výpisu z katastra nehnuteľností a následne pozemok odkúpiť alebo uzatvoriť zmluvu o jeho prenájme.

2. Veľkosť kontajnerového stojiska
Ohlásenie drobnej stavby – ak má plánované kontajnerové stojisko výmeru do 25m2 a výšku do 5m, je potrebné na stavebný úrad podať žiadosť k ohláseniu drobnej stavby. Súčasťou žiadosti musí byť i stanovisko vlastníkov, resp. vlastníkov inžinierskych sietí k výstavbe stojiska (voda, kanalizácia, plyn, elektrina, telekomunikácia, teplovod).

Stavebné povolenie – ak má plánované kontajnerové stojisko viac ako 25m2 alebo výšku nad 5 m je potrebné žiadať o stavebné povolenie podľa príslušných ustanovení stavebného zákona.
(Pri príprave potrebnej dokumentácie a žiadostí na výstavbu kontajnerového stojiska sa riaďte platnou legislatívou:  Zákon č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov, t.j.  Zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon);  všeobecné záväzné nariadenia mesta / obce; zmluva o nájme pozemku (ak je pozemok pod stojiskom prenajatý, napr. od mesta / obce)).

3. Dizajn a konštrukcia kontajnerového stojiska
Kontajnerové stojisko je vonkajšia stavba, preto musí byť vyhotovené z trvácnych materiálov odolných voči poveternostným podmienkam, napr. kompaktné HPL dosky do exteriéru Kronoplan, exteriérové polykarbonátové dosky Lexan a kovy.  Odolnosť kovových materiálov je nevyhnutné zabezpečiť antikoróznou úpravou ako je pozinkovanie alebo pieskovanie. Samozrejmosťou by malo byť dostatočné odvetranie stojiska.

Tip: Pri výbere dizajnu kontajnerového stojiska pamätajte na to, že má vyhovovať nielen hygienickým, ale aj estetickým požiadavkám. Zamyslite sa, či chcete každý deň prechádzať okolo nevzhľadnej „kovovej klietky“ alebo chcete okolie vášho bytového domu  skrášliť a cítiť sa v ňom dobre. Nebojte sa netradičných umeleckých riešení.

4. Prístupový systém
Ak už využívate prístupový systém (DEK kľúče alebo bezkontaktné RFID prívesky) na vstup do bytového domu, nevzdajte sa možnosti otvárať tým istým elektronickým kľúčom i kontajnerové stojisko. Zabránite vstupu neoprávneným osobám do stojiska a využijete systém, na ktorý si obyvatelia už zvykli. Napájanie je najvhodnejšie riešiť káblom, ako alternatíva je k dispozícii solárny panel a akumulátor. V takom prípade však musí byť vybraté miesto na otvorenom priestranstve, ktoré nie je tienené stromami.

5. Koordinácia bytových domov
Ak je do výstavby jedného kontajnerového stojiska zapojených viac bytových domov, nezabudnite písomne zadokumentovať hlasovanie o výstavbe stojiska a dohodu o rozdelení finančných nákladov.

6. Informujte zberovú spoločnosť
Zberová spoločnosť musí byť oboznámená s vaším zámerom vybudovať uzamknuté stojisko. Kontaktujte ju a informujte sa, ako zabezpečiť vstup jej pracovníkov do uzamknutého  stojiska v čase odvozu odpadu.
Zberová spoločnosť môže vyžadovať inštaláciu jej autonómneho prístupového systému.

7. Financovanie a cenové ponuky
Zadajte požiadavku na vypracovanie cenovej ponuky vybraným dodávateľom. Nenechajte sa zlákať nízkou cenou, prihliadajte na kvalitu použitých materiálov a overte si referencie montážnej firmy.  Informujte sa o možnosti dotácie zo strany mesta alebo obce, prípadne iných grantových programov zameraných na ekológiu a životné prostredie.

Ďalšie informácie o našich viacúčelových kontajnerových stojiskách ako aj praktické rady a odporúčania nájdete v publikácii:  Katalóg – viacúčelové kontajnerové stojiská (PDF).

Otázky pre Pentagón

Akadémia Pentagón je projekt situačnej prevencie kriminality a jeho cieľom je vytvoriť v bytovom dome Pentagón súdržnú komunitu ľudí, ktorí dokážu veci meniť. V dvoch vchodoch Stavbárska 40 a 42, ktoré sú najviac postihnuté prítomnosťou drogových dílerov a zároveň narkomanov, žije približne 700 ľudí. Je to ako malá dedina, no ľudia v nej sa vôbec nepoznajú. Vyhýbajú sa jeden druhému, za zatvorenými dvermi svojich bytov chcú mať pokoj od všetkého toho marazmu na chodbách, schodiskách a pred domom.

Ale tak sa komunita nedá budovať. Bez osobných stretnutí, bez spoznávania svojich susedov, bez komunikácie a pozdravu “Dobrý deň” a bez ochoty osobne sa zapojiť do aktivít v dome, nie je možné vytvoriť prostredie, kde sa veci nielen zlepšia, ale to zlepšenie bude možné udržať a ďalej na ňom pracovať a rozvíjať ho.

Po dostavaní a zariadení komunitnej miestnosti bolo naším ďalším krokom oslovenie všetkých obyvateľov Stavbárskej 40 a 42  formou jednoduchého dotazníka. Cieľom bolo informovať ich o existencii komunitnej miestnosti, upútať ich pozornosť a spoznávať ich. Zistiť, na čo by chceli komunitnú miestnosť využívať, o aký typ poradenskej služby či voľnočasovej aktivity by mali záujem. A boli sme trošku zvedaví a pýtali sme sa aj na ich pekné spomienky, záľuby, túžby a sny.  Dôležité bolo, aby ľudia pochopili, že už vyplnením dotazníka majú priamy vplyv na to, čo sa bude v ich komunite diať a cez účasť na komunitnom živote vytvoria lepšie miesto pre seba a svojich najbližších.

Stavbárska 40 a 42 je komplikovaný dom s množstvom problémov a zlá bezpečnostná situácia vyústila až do bodu, kedy Slovenská pošta odmietla doručovať zásielky do týchto vchodov, aby chránila zdravie a život svojich doručovateľov. Preto v bytovom dome neexistujú poštové schránky a poskytovanie informácii adresne každému obyvateľovi je o to zložitejšie. Museli sme prísť s neštandardným riešením a dotazníky sme “doručovali” zavesením na kľučky na dverách do bytov. Takto bolo odovzdaných spolu 189 dotazníkov – 1ks na byt. Dotazník vyplnilo a odovzdalo 34 obyvateľov, ktorým aj touto cestou ešte raz ďakujeme. Pochopili, že nám ide o ich lepší život.

Dotazník je stále dostupný v elektronickej podobe, tak ak ste obyvateľom Stavbárskej 40 a 42 môžete ho kedykoľvek vyplniť a zároveň sa zapojiť do komunitného života.

Dotazník: https://forms.gle/gWHwi1EDurXrnr7h6

baner_akademia-prevencia-1m

Návšteva z kancelárie ministra vnútra SR

Komunitná miestnosť v bratislavskom Pentagóne je tak trochu unikát na Slovensku. Nie je veľa panelákov, ktoré sa môžu pochváliť niečim takým. Cieľom jej vybudovania je priniesť do tejto komunity nový príjemnejší pocit, vytvoriť priestor, kde bude možné pokojne sa sústrediť na tých ľudí, ktorí majú záujem o pozitívnu zmenu v dome a osobne sa na nej chcú zúčastňovať. Práve tu sa majú riešiť konflikty nekonfliktným spôsobom, tu sa majú hľadať preventívne nástroje na boj so stále prítomnými vplyvmi drogovej kriminality a tu sa majú ľudia učiť, že ich súdržnosť a vzájomná susedská pomoc je jeden zo základov pre vytvorenie bezpečnej komunity.

Projekt Akadémia Pentagón je finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality a aj preto sme radi v komunitnej miestnosti 1.2.2019 uvítali zástupcov Ministra vnútra SR pána Ing. Jozefa Halcina, riaditeľa odboru prevencie kriminality z kancelárie Ministra vnútra SR a jeho spolupracovníčky z Rady vlády pre prevenciu kriminality Mgr. Dianu Juráškovú, Mgr. Veroniku Blažičkovú a Mgr. Kamilu Džurňakovú, ktorí sa veľmi pozitívne vyjadrili k našej práci a k vytvorenému priestoru.

Článok na Facebooku

Veríme, že spoločne sa nám podarí pripraviť rôzne aktivity, ktoré pomôžu ľuďom v Pentagóne a rovnako aj celej Vrakuni. Ide nám o jeden a ten istý cieľ, urobiť z tohto miesta opäť normálny bytový dom, v ktorom sa dá bezpečne bývať. Diskutovalo sa tam o mnohých témach, napríklad už teraz sme sa dohodli, že v komunitnej miestnosti pripravíme besedy o bezpečnosti pre seniorov.

Sledujte naše aktivity v Akadémii Pentagón.

baner_akademia-prevencia-1m

Nazrite do komunitnej miestnosti

V roku 2017 sme mali víziu. Víziu krajšieho a lepšieho Pentagónu. Naša vízia bola pomôcť ľuďom, pre ktorých je Pentagón domovom, aby tu mohli bývať bez strachu o svoje zdravia či dokonca o svoj život. Stav bytového domu sa po technickej, hygienickej aj bezpečnostnej stránke opäť raz dostával na hranicu únosnosti. Katastrofa bola za rohom.

Keď sme sa o zmenu v Pentagóne pokúšali prvýkrát, písal sa rok 2006. Kto to nezažil,  ťažko pochopí, aké náročné to bolo. Iba vďaka pomoci mnohých obyvateľov, správcu bytového domu, polície a mestských poslancov sme boli schopní čiastočne zlepšiť bezpečnostnú situáciu v dome a jeho okolí. Určili sa základné pravidlá a načrtla sa stratégia, ako súčasný stav zlepšovať, či ho aspoň udržiavať na rovnakej úrovni. V rizikovom objekte, akým Stavbárska 40 a 42 nepochybne je, si však takýto cieľ vyžaduje dôslednú a dlhodobú podporu od všetkých zainteresovaných strán. Pentagón má zlú povesť a povrchný pohľad naň negatívny obraz len prehlbuje. Ako divák a vzdialený pozorovateľ si zapamätáte iba to, že Pentagónu sa treba oblúkom vyhnúť. My vidíme Pentagón a jeho obyvateľov inak. Poznáme životné príbehy ľudí, ktorí tu bývajú, a dôvody, pre ktoré sa tu ocitli Tento pohľad chceme sprostredkovať i vám.

V rokoch 2006 až 2010 sa realizovalo veľa čiastkových aktivít, aby sa spomínanej katastrofe zabránilo (Viac o projekte Drogy von nájdete v našom archíve). Potom prišiel útlm. Technické zariadenia, ktoré mali pomáhať dom chrániť, zostarli, ich účinnosť klesala až dosiahla bod nula. Museli sme začať odznovu. Bez odhodlania skupiny obyvateľov a finančnej pomoci by to však nešlo. Vďaka obetavosti niekoľkých zástupcov vlastníkov prebieha v súčasnosti v bytovom dome kompletná obnova technického stavu domu, a to nielen v bezpečnostnej oblasti, ale aj jeho prevádzky (oprava vstupných a spoločných priestorov domu, výťahov, elektroinštalácie a pod). Je to základ pre ďalšie pokračovanie projektu a zlepšovanie životného priestoru pre jeho obyvateľov, ktorí roky trpia a znášajú následky problémov, ktoré sami nezavinili. Dom získal na svoju obnovu financie z Fondu rozvoja bývania.

Ale vráťme sa k našej vízii. Za jej zhmotnenie považujeme vybudovanie komunitnej miestnosti priamo v bytovom dome na Stavbárskej 40, na prvom poschodí. Chceli sme byť bližšie k ľuďom a toto je najbližšie, ako sme sa k nim mohli dostať. Komunitná miestnosť bola postavená vďaka dvom grantom, ktoré sa nám podarilo získať.  Nadácia VÚB nám v roku 2018 poskytla z Komunitných grantov 3000 EUR a následne Rada vlády SR pre prevenciu kriminality nám schválila dotáciu na dostavbu, zariadenie a sprevádzkovanie komunitnej miestnosti vo výške 10000 EUR.

Čo všetko sa nám zatiaľ podarilo urobiť z dvoch grantov:

 • Dokončili sa všetky stavebné práce na interiéri, vrátane elektroinštalácie a vodoinštalácie.
 • Zakúpila sa kúpeľňová sanita, umývadlo a hygienické doplnky,
 • V kuchynke sa osadila malá kuchynská linka a skrinky.
 • Centrálna miestnosť sa zariadila nábytkom, rozkladateľnými stolmi a stoličkami, ktoré umožňujú variabilné využitie interiéru, doplnili sme lampy a vešiak.
 • Inštalovali sa nástenky a odkladacie skrinky.
 • V miestnosti bol zavedený internet, inštalovaný dataprojektor a plátno pre vizuálne prezentácie počas besied, workshopov, poradní a pod.

Dnešným dňom bola komunitná miestnosť uvedená do prevádzky a začne slúžiť obyvateľom domu. Stále je čo vylepšovať a budeme aj naďalej pracovať na skvalitnení prevádzky miestnosti, aby zohľadňovala potreby obyvateľov a napĺňala cieľ, ktorý sme si stanovili. O činnostiach komunitnej miestnosti vás budeme priebežne informovať v ďalších článkoch.

baner_akademia-prevencia-1m

Komunitná miestnosť v Pentagóne

Náš zámer vybudovať v bytovom dome na Stavbárskej ulici 40 a 42 komunitnú miestnosť sa stáva realitou.  Stavba a úprava priestorov je v plnom prúde.  Komunitná miestnosť dostáva už svoje kontúry. Čo sa nám podarilo urobiť:

 • upravili a dostavali sme steny a priečky
 • vytvorili malú kuchynku a sociálne zariadenie, ktoré sú súčasťou komunitnej miestnosti
 • prístupovú chodbu do komunitnej miestnosti sme pretvorili na malú čakáreň
 • zaviedli sme nová vodoinštaláciu a elektroinštaláciu
 • osadili sme nový strop, v ktorom sú zabudované nové nie len svietidlá ale aj vykurovacie telesá
 • položili sme novú podlahovú krytinu
 • zakúpili sme prvé stoličky a kreslá do komunitnej miestnosti a malej čakárne
 • osadili sme dve veľké nerozbitné informačné tabule

Táto stavba bola možná vďaka grantu poskytnutému Nadáciou VÚB, finančným prispením nášho OZ a veľkou mierou sa na ňom finančne podieľal aj sám bytový dom.

(Fotky nájdete v samostatnej fotogalérii)

Aké bude pokračovanie?

Čaká nás ešte veľa práce na vybavení komunitnej miestnosti ďalším nábytkom, kuchynskou linkou, kancelárskou technickou pre pracovisko výboru vlastníkov a poradňu.

Čo nás veľmi teší je, že sa nám podarilo získať ďalšie finančné prostriedky pre komunitnú miestnosť na jej technické vybavenie a  prevádzku. Dotácia nám bola schválená  Ministerstvom vnútra SR, odbor prevencie kriminality dňa 1.10.2018 vo výške 10.000 EUR.

Podrobnosti o komunitnej miestnosti  jej činnosti budeme priebežne zverejňovať v sekcii Akadémia Pentagón.

baner_akademia-prevencia-1mvub_podpora_2m

 

Projekt Pentagón je náš domov – zmena termínu

S ukončením výstavby novej komunitnej miestnosti na Stavbárskej ulici 40 a 42 trpezlivo čakáme už niekoľko mesiacov. Výstavba miestnosti je závislá od iných prác, ktoré v súčasnosti v bytovom dome prebiehajú.  Dôvodom zdržania a posúvania termínov sú rôzne nečakané poruchy, poškodenia a neplánované práce  pri rozsiahlej komplexnej obnove bytového domu. Po dohode s Lenkou Polákovou, zástupkyňou vlastníkov sme dňa 23.8.2018 požiadali Nadáciu VÚB o zmenu termínu ukončenia projektu Pentagón je náš domov – výstavba komunitnej miestnosti do 30.11.2018. Nadácia VÚB našej prosbe vyhovela a tak veríme, že už čoskoro budeme môcť pokračovať v stavbe.

vub_podpora_2m

Boli ste niekedy v bratislavskom Pentagóne?

Veľa ľudí sa nás pýta, či je to v tom pentagóne naozaj také zlé. My musíme odpovedať: ,,Bohužiaľ áno, veľmi zlé.” Predstavte si, že sa v pekné nedeľné ráno rozhodnete ísť na prechádzku. Vyjdete z bytu a už na chodbe vás zarazí hrozný smrad po zvratkoch a výkaloch (ľudských). Kráčate ďalej, svoje dieťa beriete na ruky, aby sa radšej ničoho  nedotýkalo. Po zemi sa váľajú ohorky z cigariet, injekčné striekačky, kondómy. Prejdete ku schodom a na nich musíte prekročiť niekoľko narkomanov a polonahé prostitútky, ktorí sú nadrogovaní do bezvedomia. A tak zakrývate dieťaťu oči, aby sa na to nemuselo pozerať. Vychádzate von a vo dverách vás takmer zrazí čakajúci húf čudne nervóznych ľudí. Čakali len na to, kedy sa už tie vchodové dvere otvoria. Potrebujú svoju dávku a tak si ju idú kúpiť. Užijú ju ešte v bytovom dome, už im je jedno kde, neskrývajú sa a vy ich tam nájdete, keď sa budete vracať z príjemnej nedeľnej prechádzky.

Viete si čosi také predstaviť? To veľmi dlho bola a ešte stále je realita v Pentagóne. A práve ľudia, ktorí musia aj takto ochraňovať svoje deti a samých seba, aby to zvládali, práve tí sa v celom tom marazme drog, prostitúcie a násilia strácajú. A pritom sú to tí najpodstatnejší v celom príbehu Pentagónu. Na to netreba zabúdať, lebo Pentagón je ich domov.

V súčasnosti sa vynakladajú obrovské finančné prostriedky na prestavbu, rekonštrukciu a technické zabezpečenie prevádzky bytového domu. Investuje sa aj do bezpečnosti. My chceme svojou troškou prispieť výstavbou komunitnej miestnosti, ktorú finančne podporila Nadácia VÚB v rámci programu Komunitné granty. No nič z týchto aktivít nemusí mať správny efekt, ak nie sú ľudia vo vnútri domu správne motivovaní, ak sami nepochopia význam zmien, ktoré sa v ich dome dejú a sami nepriložia ruku k dielu. Je ľahké veci skritizovať, ale prísť a postaviť sa čelom k problému, nájsť naň riešenie a popasovať sa so všetkými možnými názormi, nesúhlasmi, prekážkami naozaj nie je ľahké. Náš obdiv majú zástupcovia vlastníkov na Stavbárskej ulici 40 a 42, ktorí trávia svoj voľný čas práve riešením problémov a hľadaním správnej cesty ako sa dostať von zo zlej situácie.

vub_podpora_2m