Bezpečnosť v Pentagóne

Bratislavský Pentagón sa postupne mení. Okrem rekonštrukcie, ktorou dostane dom krásnu novú fasádu, nové rozvody, nové výťahy, nové dlažby, novú maľovku, nové bezpečnostné dvere, sa vo vnútri na prvom poschodí vybudovala komunitná miestnosť. Na poschodiach sa inštaloval prístupový a kamerový systém a vytvorila sa zónová ochrana vstupu. Jednou z veľmi dôležitej súčasti obnovy bytového domu sú aj nové bezpečnostné pravidlá, ktoré majú v čo najväčšej miere obmedziť vstup neoprávnených osôb do bytového domu. Toto je veľký problém, ktorému musí dom neustále čeliť a napriek vysokej kvalite technických zariadení, nie je možné neoprávneným vstupom úplne zabrániť. Príčin je niekoľko. Buď je to ľahostajnosť obyvateľov, ktorým je jedno kto s nimi vstúpi (alebo sa tzv. popri nich prešmykne) do domu, alebo je to aj strach zastaviť a vykázať tieto osoby z bytového domu. Najčastejšie ide o osoby, ktoré si prídu kúpiť “dávku”, vstupujú v skupinkách, bývajú agresívni a preto sú obavy obyvateľov o vlastné zdravie oprávnené. Práve tieto neoprávnené osoby spôsobujú domu najväčšie škody na majetku, ničia a znečisťujú vnútorné priestory, poškodzujú výťahy, schodiská, ohrozujú zdravie obyvateľov a vytvárajú v dome atmosféru strachu.

Jednou z úloh, ktorú sme si dali v rámci práce v komunitnej miestnosti je urobiť lepšiu informačnú kampaň o bezpečnostných zásadách, ktoré by mali obyvatelia dodržiavať. V spolupráci so zástupcami vlastníkov a správcom bytového domu sme pripravili dve prednášky o bezpečnosti v bytovom dome. Celý prístupový systém je nastavený tak, aby obmedzoval nekontrolovaný pohyb cudzích osôb a zamedzil vstup na poschodia, či už cez schodisko alebo výťahom. Technika však potrebuje silnú podporu ľudí a preto je veľmi dôležité, aby boli obyvatelia informovaní o tom, ako systém funguje, ako majú používať svoj identifikátor (bezkontaktný prívesok), ako majú používať nové výťahy, ako sa majú správať v prípade, že sa snaží s nimi vstúpiť cudzia osoba, čo je správne, čo nesprávne, čo urobiť ak takému vstupu zabrániť nevedia. Nakoľko dom nemá komunikačný systém, aj vstupovanie návštev musí mať prísnejšie pravidlá a návštevy je potrebné sprevádzať pri vstupe aj pri odchode z bytového domu. Obyvatelia musia pochopiť, že pokiaľ tieto zásady dodržiavať nebudú, bude veľmi zložité situáciu v dome zlepšovať, chrániť ich zdravie, ich rodiny a ich majetok. Musia pochopiť, že už nie sú sami, že sú súčasťou komunity, ktorá stojí za nimi, ktorá má chuť, podporu a nástroje na zlepšenie situácie. Teraz záleží na každom z nich, aby osobne prispel k lepšiemu životu v Pentagóne.

Ďalším cieľom projektu Akadémia Pentagón bude zlepšenie vymožiteľnosti práva a možnosť uplatniť paragraf 11, ods. 5 zákona 182/1993 o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov – text predmetného paragrafu:

(5) Ak vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome svojím konaním zasahuje do výkonu vlastníckeho práva ostatných vlastníkov bytov alebo nebytových priestorov v tomto dome takým spôsobom, že obmedzuje alebo znemožňuje výkon vlastníckeho práva tým, že hrubo poškodzuje byt alebo nebytový priestor, spoločné časti domu, spoločné zariadenia domu, spoločné nebytové priestory, príslušenstvo alebo sústavne narušuje pokojné bývanie ostatných vlastníkov bytov, ohrozuje bezpečnosť alebo porušuje dobré mravy v dome, alebo neplní povinnosti uložené rozhodnutím súdu, môže súd na návrh spoločenstva alebo niektorého vlastníka bytu alebo nebytového priestoru v dome nariadiť predaj bytu alebo nebytového priestoru.

Primárnym problémom teda nie sú samotný užívatelia drog, ale tí, ktorí drogy v dome predávajú. Okrem toho, že sa dopúšťajú trestnej činnosti, svojím nezodpovedným a bezohľadným konaním vedome narušujú pokojné bývanie ostatných vlastníkov bytov, ohrozujú bezpečnosť, porušujú dobré mravy v dome a sú dôvodom, prečo vznikajú situácie, v ktorých dochádza k poškodzovaniu zariadení domu a k znižovaniu hodnoty bytov.

V bytovom dome bude prijatý nový domový poriadok so “sankčnými” pokutami za porušovanie základných zásad bezpečnosti, s ktorými obyvatelia súhlasili a bude v kompetencii správcu domu tieto pokuty ukladať a vymáhať. Bude sa intenzívne pracovať na tom, aby sa pri každom incidente získal dostatok dôkazov na podanie trestných oznámení na osoby, ktoré páchajú v dome priestupkovú a trestnú činnosť. Dom potrebuje silnejšiu právnu podporu a opatrenia, ktoré budú represívne voči osobám poškodzujúcim bytový dom a ich obyvateľov a obhájiteľné aj v prípade súdneho konania.

V bytovom dome začal pracovať výbor zástupcov vlastníkov, ktorí už teraz vytvárajú funkčné prepojenie medzi správcom a obyvateľmi, koordinujú prevádzku a správu domu a stále prebiehajúce rekonštrukčné práce. Pre zástupcov vlastníkov pripravujeme viaceré besedy a školenia, ktoré im pomôžu učiť sa správnym formám komunikácie aj s neprispôsobivými susedmi a osobami, ktoré sú konfliktné. Cieľom bude zintenzívniť komunikáciu s miestnym úradom, mestskou políciou a príslušnými zložkami Ministerstva vnútra SR, ktoré majú dosah na Pentagón a aby v maximálnej miere využívali svoje možnosti a právomoci na potlačenie kriminality nie len v dome, ale aj jeho okolí a podporili snahu obyvateľov.

Teší nás, že komunitná miestnosť vytvorila skutočné zázemie pre prácu v prospech bytového domu a jeho obyvateľov.

baner_akademia-prevencia-1m