UZAMKNUTIE KONTAJNEROVÝCH STOJÍSK  PRÍSTUPOVÝM SYSTÉMOM

V rámci projektu rozvíjame ďalšiu aktivitu, ktorá prispieva k zvýšeniu kvality a úrovne bývania v bytových domoch – zabezpečenie kontajnerových stojísk pred vstupom nepovolaných osôb a teda aj neoprávneným odhadzovaním odpadu. Aj tu má celkové riešenie dve polohy a to technickú a organizačnú.

Riešenie kontrolovaného vstupu do kontajnerového stojiska si vyžaduje nielen oplotenie, ale tiež inštaláciu prístupového systému spolu s elektromagnetickými zámkami so signalizáciou a ochranou voči poveternostným vplyvom. Prístup do zabezpečeného kontajnerového stojiska musí mať aj spoločnosť zodpovedná za odvoz odpadu. V rámci Bratislavy sme preto začali spoluprácu s firmou OLO a.s. Spolupráca je založená na podobnom princípe ako spolupráca s Políciou SR. Z dôvodu zmeny rajonizácie v rámci Bratislavy pripravujeme v súčasnosti nové systémové riešenie, ktoré bude zefektívňovať komunikáciu zástupcov vlastníkov s pracovníkmi spoločnosti OLO.

Články v tejto kategórii: