po_chronolog1

Chronológia projektových aktivít týkajúcich sa prevencie pred požiarmi

Projekt je v súčasnosti realizovaný v Slovenskej republike a v Českej republike, preto aj naše aktivity smerujú k odborníkom z oboch krajín.

2013
Bratislava, SR
Brno, ČR

Spracovanie animovaného filmu o spôsobe zabezpečenia dverí na únikovej ceste v bytovom dome a správnej kombinácii použitých technických zariadení.

Film bol verejne prezentovaný na dvoch výstavách – Ampér Brno (marec 2013) a Coneco Bratislava (apríl 2013).

 

2010
(28.6.2010)
Malá Lučivná, SR

Prezentácia základných princípov zabezpečenia dverí na únikovej ceste pomocou prístupových a zábranových systémov. Predloženie správy o potrebe a možnostiach zosúladenia právnych a technických noriem týkajúcich sa prevencie pred požiarmi a prevencie kriminality na pracovnej porade vedúcich oddelení požiarnej prevencie krajských riaditeľstiev a okresných riaditeľstiev   Hasičského a záchranného zboru SR. Porada bola organizovaná Ministerstvom vnútra SR a Prezídiom Hasičského a záchranného zboru SR.

2009
Bratislava, SR

Zriadenie Expertnej skupiny pre prevenciu kriminality a bezpečné bývanie pri Rade vlády SR pre prevenciu kriminality. Členkou expertnej skupiny je i kpt. Ing. Daniela Dvorščáková, vrchná inšpektorka Prezídia HaZZ. Úlohou expertnej skupiny je poskytovať právnu a odbornú pomoc v oblasti prevencie kriminality v domoch hromadnej bytovej výstavby, prinášať návrhy riešení, ktoré zvýšia úroveň bývania a bezpečnosti vo všetkých aspektoch ochrany života, zdravia a majetku obyvateľov bytových domov.

 

2008, Február
(26.2.2008)
Praha, ČR

Stretnutie na Generálnom riaditeľstve Hasičského záchranného sboru ČR. Konzultácia s plk. Ing. Rudolfom Kaiserom, riaditeľom odboru prevencie a plk. Ing. Zdenkom Hošekom, vedúcim oddelenia technickej prevencie. Na stretnutí boli prezentované technické charakteristiky zabezpečenia bytových domov prístupovým systémom v spojení s elektromagnetickými zámkami a možnosti odblokovania únikovej cesty v prípade núdze alebo ohrozenia života. Hovorilo sa o konkrétnych možnostiach úpravy príslušnej technickej normy (noriem), ktoré by zohľadňovali využívanie nových zariadení.

 

2008, Február
(13.2.2008)
Banská Bystrica, SR

Stretnutie so zástupcami Okresného riaditeľstva HaZZ SR v Banskej Bystrici, ktorým bola predstavená zmena technického zabezpečenia konkrétneho bytového domu a diskutovalo sa o úrovni požiarnej bezpečnosti v takto zabezpečenom dome.

 

2008, Február
(5.2.2008)
Bratislava, SR

Stretnutie na Prezídiu HaZZ SR s riaditeľom odboru požiarnej prevencie pplk. Mgr. Pavlom Komárom. Pán Komár uvítal ďalšiu diskusiu o možnosti legislatívnej úpravy, ktorá by zohľadňovala nové technické prvky využívané pri zabezpečovaní dverí na únikových cestách. Navrhol prezentovať technické a organizačné riešenie projektu a jeho súvislosti s požiarnou bezpečnosťou na pracovnej porade vedúcich odd. prevencie krajských riaditeľstiev HaZZ, ktoré sa uskutoční v marci tohto roku.

 

2008, Február
(4.2.2008)
Brno, ČR

Stretnutie na Krajskom riaditeľstve Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraja s pánom plk. Jozefom Slámom, riaditeľom odboru prevencie. Hovorilo sa o konkrétnych prípadoch zabezpečenia   bytových domov v Brne. Po dlhšej odbornej diskusii spojenej s videoprezentáciou navrhol pán plk. Sláma ako vhodný postup praktické ukážky funkčnosti prístupových systémov pre hasičské zásahové jednotky priamo v zabezpečených domoch.

 

2008, Január
(31.1.2008)
Bratislava, SR

Oslovili sme riaditeľa odboru požiarnej prevencie Prezídia Hasičského a záchranného zboru SR pplk. Mgr. Pavla Komára. Odovzdané mu boli základné informácie ohľadom projektu a súvisiacej problematiky požiarnej ochrany.

 

Zároveň bol pán Komár pozvaný na stretnutie, ktoré sa má uskutočniť 15.2.2008 v Prahe na Generálnom riaditeľstve HZS ČR.

 

2008, Január
(30.1.2008)

Po dohovore s pánom plk. Ing. Zdeňkom Hošekom, vedúcim oddelenia technickej prevencie Generálneho riaditeľstva HZS ČR sa dohodlo uskutočnenie ďalšieho stretnutia v Prahe na dňa 15.2.2008 za účelom pokračovania diskusie na tému požiarna bezpečnosť v bytových domoch z pohľadu technického zabezpečenia únikových ciest.

 

2008, Január
(24.1.2008)
Praha, ČR

Stretnutie na Generálnom riaditeľstve Hasičského záchranného sboru Českej republiky (GR HZS ČR). Konzultácia s pplk. Ing. Máriou Tauferovou z odboru prevencie, oddelenie technickej prevencie, ohľadom technických prvkov využívaných v projekte a ich funkčných a prevádzkových vlastnostiach. V súvislosti s tým sa hovorilo aj o niekoľkých bytových domoch,   kde došlo k sťažnostiam na nedodržiavanie predpisov o požiarnej ochrane. Spomenuli sa možnosti legislatívnych úpravách, ktoré by riešili súčasný nevyhovujúci stav.

 

2007, December
Brno, ČR

Účasť na kontrole o dodržiavaní povinností stanovených predpismi o požiarnej ochrane v bytovom dome Spodní 12, Brno ČR. Počas kontroly boli prítomní zástupcovia Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje podrobnejšie informovaní o technických vlastnostiach inštalovaných zariadení, bola im názorne predvedená funkčnosť systému a možnosť hasičov rýchlo a jednoducho odblokovať vstupné dvere do bytového domu pri zásahu.

 

2007, November

Spracovanie materiálu „Požiarna bezpečnosť v bytových domoch s elektronickým prístupovým systémom“. Materiál sa zaoberá prístupovými systémami v súvislosti s požiarnou ochranou a ich porovnaním s mechanickými uzamykacími systémami. Vysvetľuje viaceré výhody nových technológií, či už z pohľadu funkčnosti, prevádzky alebo možnosti rýchleho odblokovania v prípade núdze. Materiál je spracovaný a určený pre laickú i odbornú verejnosť za účelom vysvetliť základné technické fakty ohľadom prístupových systémov, navodiť diskusiu na danú tému a zároveň získať odborné  vyjadrenia.

 

2007, Október

Spracovanie informačnej brožúry „Usmernenia pre obyvateľov bytového domu“. Brožúra je na požiadanie zdarma poskytovaná výborom domových samospráv a správcom bytových domov, ktorí môžu jej prostredníctvom informovať obyvateľov domu o prevádzkových a funkčných vlastnostiach vstupných komunikačných a zábranových systémov. Obsahuje zásady používania prístupových systémov, informácie o ochrane osobných údajov, odporúčané zmeny v domových poriadkoch a pokyny, ako  odblokovať dvere bez použitia elektronického identifikátora DEK v prípade núdze.

 

Brožúra je spracovaná   v slovenskom a českom jazyku.

2007, Máj
22.5.2007
Bratislava, SR

Kpt. Ing. Pavol Papán, veliteľ hasičskej stanice 5 HaZÚ hl. mesta SR Bratislavy, prijal pozvanie na stretnutie obyvateľov Petržalky v rámci projektu BEZPEČNÉ BÝVANIE RYS, kde sa vyslovil za potrebu zapojiť HaZÚ do spolupráce s občanmi. Na stretnutí sa hovorilo o možnosti sprístupňovania domov HaZÚ podobne, ako je to  riešené v prípade polície.

 

Na stretnutí boli prítomní aj zástupcovia Polície SR, Mestskej časti Bratislava Petržalka, Mestskej polície a ďalších relevantných organizácii a zástupcovia 89 bytových domov z mestskej časti Petržalka.

 

2007, Marec
26.3.2007
Bratislava SR

Zástupcovia HaZÚ hl. mesta SR Bratislavy svojim listom vyslovili záujem o spoluprácu na projekte a spoluprácu pri riešení odbornej problematiky z hľadiska zásahovej činnosti.

 

2007, Marec
15.3.2007
Bratislava, SR

Stretnutia s kpt.  Ing. Pavlom Papánom,   veliteľom hasičskej stanice 5 HaZÚ hl. mesta SR Bratislavy ohľadom možnosti bližšej spolupráce a participácie HaZÚ v projekte.

 

Po stretnutí sa vykonala praktická skúška možnosti rýchleho zásahu hasičskej jednotky v bytovom dome zabezpečenom technickými prvkami projektu (na ulici Márie Medveďovej, Bratislava). Hasiči si  vyskúšali ako je možné odblokovať dvere nástrojmi, ktoré sú im pri zásahoch bežne dostupné. Vyskúšali aj riešenie núdzového volania – priame volanie na hasičskú stanicu z vestibulu domu pomocou elektrického vrátnika zatlačením jedného tlačidla. Ocenili aj vytvorenie miestnosti s požiarnou vybavenosťou, ktorá bola v dome zriadená.

 

2007, Január
10.1.2007
Bratislava, SR

Obhliadka bytového domu na Stavbárskej ulici v Bratislave. Tento bytový dom bol predmetom projektu DROGYVON. V rámci technického zabezpečenia, ktoré bolo založené na prvkoch technického riešenia projektu BEZPEČNÉ BÝVANIE RYS sa vykonalo niekoľko obhliadok priestorov domu zo strany Mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, Policajného zboru SR a Hasičského záchranného zboru SR (z HaZZ boli prítomní: pplk. Ing. Peter Hargaš, krajský riaditeľ HaZZ Bratislava a mjr. Ing. Pavol Mikulášek, veliteľ Hasičského a záchranného útvaru hl. mesta Bratislava).

 

 

2007, Január
3.1.2007
Bratislava, SR

Stretnutie s pplk. Ing. Petrom Hargašom, krajským riaditeľom HaZZ v Bratislave. Konzultovali sa ďalšie kroky smerujúce k lepšej informovanosti obyvateľov a zástupcov domov v tejto problematike. Pán Hargaš súhlasil s možnosťou ďalšej spolupráce v rámci projektových aktivít, vrátane poskytnutia odborných konzultácii pri spracovaní usmernení, ktoré by pomohli vlastníkom bytov pri dodržiavaní zákonov a vyhlášok týkajúcich sa vnútornej požiarnej vybavenosti obytného domu.

 

2007, December – Január

Asistencia pri niekoľkých sťažnostiach a prešetrovaní dodržiavania povinností stanovených predpismi o požiarnej ochrane v bytových domoch. Sťažnosti sa týkali aj spôsobu odblokovania elektronicky zabezpečených dverí v prípade núdze a ohrozenia zdravia a života osôb. Po vykonaní odporúčaných technických úprav a doplnení núdzového výstupného tlačidla bol spôsob otvárania dverí posúdený tak, že nie je v rozpore s ustanoveniami slovenskej technickej normy (STN) v obore požiarnej bezpečnosti stavieb.

 

2006, November
Bratislava, SR

Snaha o iniciovanie stretnutia s cieľom konzultovať právne aspekty odporúčaného technického a organizačného riešenia projektu s účasťou odborníkov na prevenciu kriminality a prevenciu pred požiarmi. List na túto tému bol adresovaný plk. JUDr. Milanovi Bodockému, z Prezídia Policajného zboru SR, s ktorým sme problematiku aj   konzultovali.

 

2005, August
Bratislava, SR

Spracované bolo DVD s prezentačnými filmami o technickom a organizačnom riešení zabezpečenia bytových domov obsiahnutom v projekte. Jeden z filmov bol špeciálne zameraný na požiarnu ochranu v bytových domoch. DVD je na požiadanie zdarma poskytované verejnosti.

 

DVD je dostupné v slovenskom a českom jazyku.

 

2004, August
25.8.2004
Bratislava, SR

Stretnutie s mjr. Ing. Pavlom Mikulášekom, veliteľom Hasičského a záchranného útvaru(HaZÚ) hl. mesta Bratislava, na ktorom mu boli predstavené základné technické a organizačné riešenia zabezpečenia bytových domov. Zároveň mu bol predložený materiál „Občania a hasiči“, ktorý hovoril o možnosti spolupráce so zástupcami bytových domov zapojených do projektu pri sprístupňovaní domov hasičom. Materiál obsahoval ďalšie navrhované a plánované aktivity, ktoré by smerovali k zlepšeniu v oblasti požiarnej prevencie a požiarnej vybavenosti domov hromadnej bytovej výstavby.

 

V rámci stretnutia sa vykonala aj vizuálna obhliadka technického zabezpečenia niekoľkých   domov, ktoré sa zapojil do projektu.

 

2004, August
20.8.2004
Bratislava, SR

Konzultácia s riaditeľom odboru požiarnej prevencie Hasičského a záchranného zboru Slovenskej republiky (HaZZ SR) plk. Jozefom Draškovičom  o možnej spolupráci a odbornej pomoci.

 

2004, August
13.8.2004
Bratislava, SR

Konzultácia s Ing. Romanou Andelovou, vedúcou Oddelenia protipožiarnej prevencie Magistrátu hl.mesta SR Bratislavy a obhliadka domu s opatrovateľskou službou, kde bol projekt komplexne riešený (technická aj organizačná časť).

 

2003, Február
1.2.2003
Bratislava, SR

Prvá kontrola dodržiavania predpisov o požiarnej bezpečnosti v bytovom domu v súvislosti s inštaláciou prístupového systému tak, ako je navrhovaný v projekte. Kontrolu vykonala Eva Baricová z Oddelenia protipožiarnej prevencie Magistrátu hl.mesta SR Bratislavy.

 

 

V rámci hore uvedených aktivít nie sú spomenuté stretnutia a konzultácie s požiarnymi technikmi, správcami bytových domov a zástupcami vlastníkov na tému protipožiarnej bezpečnosti. Téma sa týka nielen vstupných dverí a ich zabezpečenia, ale aj celkovej protipožiarnej vybavenosti bytových domov.