napelka_pz_1

Ako získať policajnú nálepku a sprístupniť dom polícii

Pokiaľ je  vo vašom dome nainštalovaný elektronický prístupový systém a slobodne ste sa rozhodli sprístupniť spoločné priestory domu Polícii SR môže nás (firmu RYS) kontaktovať kompetentná osoba (legitímny zástupca domu) na telefónnom čísle 02-53412923, kde vám poskytneme potrebné informácie a konkrétne identifikačné čísla policajných DEK kľúčov, ktoré si zadefinujete do svojej databázy DEK kľúčov.

Podmienkou je, aby váš dom patril pod obvodné oddelenie Polície SR, ktoré je zapojené do projektu (túto informáciu vám poskytneme my). Následne vám bude zdarma zaslaná nálepka, ktorou si označíte svoj dom. Príslušné obvodné oddelenie PZ budeme my informovať o tom, že váš dom im bol sprístupnený.

Odporúčame vám, aby ste o podmienkach spolupráce s políciou a sprístupnení spoločných priestorov domu polícii informovali vlastníkov bytov na domovej schôdzi. Rozhodnutie o sprístupnení musí byť dobrovoľné a pokiaľ si to vyžaduje vaša zmluva o spoločenstve alebo smernica domového poriadku, tak i odsúhlasené nadpolovičnou väčšinou vlastníkov bytov.

Policajnú nálepku môžete získať aj zaregistrovaním bytového domu na portáli!

V prípade, že chcete, aby sme registráciu vykonali za vás, kontaktujte nás na telefónnom čísle 02-53412923 alebo emailom so základnými informáciami o bytovom dome:

  • adresa bytového domu,
  • kontaktná osoba v dome – telefónne číslo a email (na zástupcu vlastníkov, ktorý je oprávnený konať v mene spoločenstva vlastníkov),
  • správca bytového domu (ak si nespravujete bytový dom sami, uveďte kontakt na správcovskú spoločnosť),
  • správca prístupového systému – telefónne číslo a email (uveďte, či si prístupový systém – pridávanie a mazanie identifikátorov, spravujete sami alebo prostredníctvom správcu či montážnej firmy),
  • typ prístupového systému (iButton – dotykový elektronický kľúč /DEK alebo RFID – bezkontaktný systém/ prívesky, karty),
  • počet nálepiek (tzn. ak máte predný aj zadný vchod vyžiadajte si dve nálepky s jedným registračným číslom).

Postup pre sprístupnenie bytového domu Polícii SR

  1. Zaregistrujte sa na portáli, prípadne si vyžiadajte policajnú nálepku telefonicky alebo emailom. Pre registráciu nálepky je nutné uviesť horeuvedené informácie o bytovom dome a správcovi databázy DEK kľúčov a doložiť doklad o oprávnenosti osoby konať v mene bytového domu.

  2. Poštou vám bude zaslaná policajná nálepka s registračným číslom a zoznam identifikačných čísiel policajných DEK kľúčov príslušného obvodného odd. PZ SR.

  3. Tieto identifikačné čísla policajných DEK kľúčov príslušného obvodného odd. PZ SR zaregistrujte do databázy DEK kľúčov (postupujte ako pri pridávaní nových kľúčov do databázy identifikátorov).

  4. Príslušné obvodné odd. PZ bude informované o sprístupnení vášho domu.

Policajná nálepka ako aj samotná registrácia je zdarma.