EUNWA

3. konferencia EUNWA, Viedeň 2016

Tretia medzinárodná konferencia Európskej asociácie susedských hliadok (EUNWA) sa uskutočnila vo Viedni v dňoch 30. septembra až 1. októbra 2016. Avizované témy konferencie pokrývali širokú škálu problémov, od aktuálnych politických výziev – migračná kríza a integrácia rôznych skupín imigrantov do hosťujúcej krajiny, cez s tým úzko súvisiacu otázku budovania súdržnej komunity až po konkrétne spôsoby a nástroje, ako tento cieľ dosiahnuť.

Osobný kontakt a spoločné aktivity predstavujú jeden z prezentovaných spôsobov vytvárania sociálnych kontaktov. Touto cestou sa vydal Martin Graham zo združenia Street association v Anglicku. Častejšie sa však objavovali pokusy spojiť ľudí prostredníctvom sociálnych sietí, ako napr. Nextdoor či Coyard. Kým v prvom prípade môžu susedia komunikovať medzi sebou o veciach, ktoré sa ich priamo týkajú, napr. požiadať o pomoc pri zisťovaní svedkov krádeže, organizovať rôzne aktivity, odporučiť dobrú reštauráciu v okolí a pod., druhá sa zameriava výlučne na susedské hliadkovanie, nahlasovanie pohybu podozrivých osôb atď. Lokálne autority – polícia či miestna samospráva – môžu takýmto spôsobom tiež adresne osloviť obyvateľov konkrétnych mestských častí s informáciami, ktoré sú pre nich dôležité, ako napr. opravy na cestnej komunikácii alebo varovanie pred krádežami.

Prevencia kriminality sa objavovala ako nosná či vedľajšia téma v každej z prezentácií, či už sa jednalo o projekt novej formy komunikácie s políciou prostredníctvom moderných technológií INSPEC2T, ktorý podporuje Európska únia, alebo o unikátnu myšlienku “mestských anjelov“, ktorých môžete stretnúť v Miláne alebo švajčiarskom meste Lugano. Potvrdilo sa, že nadviazanie efektívnej spolupráce s miestnymi autoritami, ako je polícia či samospráva,je predpokladom pre úspešné a plnohodnotné fungovanie akéhokoľvek projektu či aktivity, ktorý usiluje o vyššiu bezpečnosť komunity.

Komunikácia a prirodzený záujem o prostredie, v ktorom žijeme, a ľudí, ktorých stretávame – tieto dve zásady, podľa nás, zosobňujú hlavnú myšlienku konferencie a jadro akejkoľvek formy “susedskej hliadky” uplatniteľné aj v rámci slovenskej reality.