Súhlas so spracúvaním osobných údajov

  1. Prevádzkovateľom internetovej stránky www.bezpecnebyvanie.sk je firma RYS, Peter Grečko so sídlom na Martinčekovej ulici 3, 821 09 Bratislava, IČO: 11657235, IČ DPH: SK1020169832 (ďalej „Prevádzkovateľ“).
  2. Fyzická alebo právnická osoba (ďalej „Používateľ“) sa môže prostredníctvom elektronického prihlasovacieho formulára na stránke registrovať, čím získava prístup k službám a funkciám, ktoré nie sú dostupné neregistrovanému používateľovi.
  3. Odoslaním elektronického prihlasovacieho formulára poskytuje Používateľ v zmysle ustanovenia § 11 Zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej „Zákon“) Prevádzkovateľovi dobrovoľný súhlas bez výhrad so spracúvaním osobných údajov Používateľa v informačnom systéme IS Bezpečné bývanie v rozsahu: meno, priezvisko, telefónne číslo, email, adresa.
  4. Používateľ vyhlasuje a odoslaním elektronického prihlasovacieho formulára potvrdzuje, že Prevádzkovateľovi poskytol pravdivé, správne a aktuálne osobné údaje, ako mu to ukladá § 16 Zákona. V prípade zmeny údajov má Používateľ možnosť ich podľa potreby upravovať v sekcii „Osobné nastavenia“.
  5. Používateľ zároveň vyhlasuje a odoslaním elektronického prihlasovacieho formulára potvrdzuje, že údaje poskytol dobrovoľne a bol poučený o existencii jeho práv ako dotknutej osoby v zmysle ustanovení Zákona.
  6. Používateľ má v súlade s § 28 Zákona právo na základe písomnej žiadosti od Prevádzkovateľa vyžadovať poskytnutie informácie o spracúvaní jeho osobných údajov, poskytnutie zoznamu spracúvaných osobných údajov, likvidáciu osobných údajov, ak účel ich spracúvania skončil, a namietať voči spracúvaniu jeho osobných údajov na účely priameho marketingu.
  7. Používateľ má právo kedykoľvek zrušiť svoju registráciu. Dňom zrušenia registrácie sa má za to, že používateľ súhlas na spracovanie osobných údajov odvolal, pričom Prevádzkovateľ sa zaväzuje s týmito údajmi naložiť podľa ustanovenia § 2 Zákona.
  8. Prevádzkovateľ spracúva získané osobné údaje Používateľa výhradne za účelom poskytovania služieb a funkcií ponúkaných v rámci projektu Bezpečné bývanie.
  9. Prevádzkovateľ sa zároveň zaväzuje získané osobné údaje nezverejňovať, nesprístupňovať a neposkytovať žiadnym iným subjektom, s výnimkou organizácií, s ktorými je spolupráca nevyhnutná.
  10. Prevádzkovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje Používateľa aj po skončení pôvodného účelu spracovania len v nevyhnutnom rozsahu pre účely štatistiky, účtovníctva a prieskumu, a poskytnúť tretím stranám alebo verejnosti súhrnné štatistické informácie, avšak v anonymizovanej podobe tak, že na ich základe nebude možné nijakým spôsobom Používateľov identifikovať.