medvedovaj21

Medveďovej 21

Dom s opatrovateľskou službou (DOS) na ulici Márie Medveďovej 21 je najväčší dom zabezpečený technicko-organizačnými prvkami projektu a je preto vzorovým domom pre ostatné bytové domy. Nachádza sa v majetku mestskej časti Bratislava – Petržalka a s 240 bytmi patrí k najväčším bytovým domom v Bratislave. Delí sa na dve časti, v jednej poskytuje mestská časť tzv. sociálne byty a v druhej možnosť trvalého ubytovania dôchodcov spojeného s opatrovateľskou službou, stravovaním atď.

V minulosti bol objekt chránený súkromnou bezpečnostnou službou (SBS), no nakoľko takáto forma ochrany objektu neplnila očakávania mestskej časti na zabezpečenie poriadku, ochrany a zdravia bývajúcich osôb a majetku, rozhodla sa mestská časť v roku 2004 ukončiť jej činnosť. Na základe dobrých referencií, ktoré sme v tom čase už mali, nás následne požiadala o realizovanie technickej a organizačnej časti projektu Bezpečné bývanie v dome.

Technické zabezpečenie začalo v bytovom dome fungovať 21. 6. 2004 a spočívalo v inštalácii komunikačného systému, prístupového systému na všetky vstupné dvere do objektu, schodiskové dvere a ovládanie výťahov a kamerového systému. V objekte musel byť vypracovaný veľmi presný plán viaczónovej ochrany, tak aby umožňoval jednoduchý a zároveň kontrolovateľný prístup oprávnených osôb do objektu, vrátane poskytovateľov služieb. Po prvýkrát bol celý objekt kontrolovaný pomocou technických zariadení vzdialenej správy non-stop zo vzdialeného stanoviska.

Úspech technického zabezpečenia však závisel od vykonania mnohých organizačných zmien. K najťažším patrilo nadviazanie spolupráce s užívateľmi priestorov. Bolo potrebné zvýšiť ich záujem o bezpečnosť a ochranu majetku, preto sa pristúpilo k šíreniu informácií za pomoci listov, oznamov, ankiet a rôznych schôdzí.

Veľký dôraz sa kládol na ochranu pred neoprávneným vstupom, ale snahou bolo i zvýšenie požiarnej bezpečnosti a vymožiteľnosti práva v súvislosti s domovým poriadkom. Pri zmene prevádzkového režimu sme spolupracovali s okresným riaditeľstvom policajného zboru, nakoľko v bytovom dome bývali osoby, ktoré sa podieľali na páchaní trestnej činnosti v oblasti distribúcie a užívania drog.

V prípade bytového domu na Medveďovej 21 sme realizovali hneď niekoľko špecifických riešení:

  • Miestnosť s protipožiarnou vybavenosťou – protipožiarna vybavenosť v dome nebola na požadovanej úrovni, a preto sme sa rozhodli z bývalej vrátnice vytvoriť priestor pre uloženie hasiacich prístrojov, hadíc, prúdnic, vriec s pieskom, lekárničky apod. Miestnosť je dostupná obyvateľom domu, no je zabezpečená prístupovým a kamerovým systémom, aby nedochádzalo k poškodeniu a odcudzeniu umiestneného vybavenia.
  • Systém núdzového volania – veľkú časť obyvateľov domu tvoria staršie osoby, preto bolo potrebné zabezpečiť rýchle privolanie pomoci v prípade ohrozenia ich života, zdravia či majetku. Objekt je aj z tohto dôvodu vybavený špeciálnym komunikačným zariadením, ktoré je priamo spojené s políciou, hasičským zborom a rýchlou zdravotnou službou.
  • Inventúra DEK kľúčov – každý rok sa uskutočňuje inventúra identifikátorov, ktorá prispieva k odhaľovaniu “čiernych” nájomníkov. Už pri jednej z prvých inventúr v septembri 2006 bolo zistených 6 neprihlásených osôb, vďaka čomu dom ušetril vysokú finančnú čiastku.

Počas obdobia funkčnosti systémov sa podarilo odhaliť viaceré skutočnosti, ktorých riešenie zvýšilo bezpečnosť domu, povedomie obyvateľov a ich zodpovednosť za svoje konanie. Zamedzilo sa poškodzovaniu majetku, odhalili sa páchatelia, ktorí majetok poškodzovali a znížil sa počet neplatičov.

…viac fotiek nájdete vo fotogalérii.