eucpn_flageu_1

EUCPN – Európska sieť pre prevenciu kriminality

Európska sieť pre prevenciu kriminality bola založená v máji 2001 z rozhodnutia Európskej únie ako platforma k výmene, šíreniu a zdieľaniu vedomostí, skúseností a praxe v oblasti prevencie kriminality so špecifickým zameraním na mestské prostredie, mladistvých a drogovú trestnú činnosť. V rokoch 2007 a 2008 došlo k evaluácii činnosti EUCPN, na základe ktorej bol v roku 2009 prijatý nový zakladajúci dokument tentokrát bez špecifického dôrazu na drogovú a mestskú kriminalitu, a kriminalitu mladistvých.

EUCPN má ambíciu stať sa pre členské štáty primárnym referenčným zdrojom v oblasti prevencie kriminality. Medzi jej hlavné ciele preto patrí:

  • získavanie a následné šírenie vedomostí a skúseností z oblasti prevencie kriminality medzi členskými krajinami,
  • rozvíjanie a uľahčovanie spolupráce a zdieľania informácií medzi členskými krajinami,
  • zhromažďovanie a vyhodnocovanie výsledkov aktivít zameraných na prevenciu kriminality,
  • podpora rozvoja lokálnych a národných stratégií pre prevenciu kriminality,
  • propagovanie aktivít zameraných na prevenciu kriminality prostredníctvom organizovania stretnutí, seminárov a konferencií.

EUCPN pravidelne organizuje viaceré vysoko hodnotené a prestížne podujatia, spomedzi ktorých je možné spomenúť aspoň konferenciu “The EUCPN Best Practice Conference” a ocenenie  ” The European Crime Prevention Award (ECPA)”.

Zdroj:

EUCPN (2013). European Crime Prevention Network (EUCPN) : Crime prevention activities at the EU, national and local level. In: EUCPN Secretariat (eds.), EUCPN Thematic Paper Series, no. 4, European Crime Prevention Network: Brussels.