Odporúčaný postup pred realizáciou projektu

 1. Kontaktujte nás a povedzte nám o svojom záujme o projekt. My vám poskytneme dostupné materiály, ktoré vám pomôžu oboznámiť sa s jednotlivými prvkami projektu. Všetky materiály sú poskytované nezáväzne a bezplatne.

 2. Premyslite si uvedené body:

  • aké problémy je potrebné v dome riešiť,
  • aké technické zabezpečenie by ste uprednostňovali,
  • aké prevádzkové a organizačné opatrenia považujete za vhodné pre váš dom,
  • aké sú finančné možnosti domu,
  • aký je očakávaný časový horizont realizácie (realizácia po etapách),
  • základné údaje o dome (počet bytov, vchodov, obyvateľov, stav aktuálneho technického zabezpečenia, situačná schéma/pôdorys domu…)

   

 3. Opäť nás kontaktujte a informujte sa o možnosti prezentácie, na ktorej by ste nám uvedené skutočnosti predstavili, aby sme mohli spoločne pripraviť návrh technického a prevádzkového riešenia vrátane správy systému pre váš dom a odporučiť vám autorizované montážne firmy – realizátora projektu.

 4. S vybraným realizátorom si najskôr dohodnite obhliadku domu a požiadajte ho o vypracovanie presnej cenovej ponuky na technické komponenty vrátane práce. Na obhliadku pozvite aj iné  osoby, kompetentné sa vyjadrovať k bezpečnosti v bytovom dome, napr. požiarneho technika a pod. Dbajte na to, aby v ponuke realizátora boli také zariadenia a systémy, ktoré spĺňajú funkčné a technické vlastnosti nami odporúčaného riešenia a prevádzkového režimu v dome.

 5. Informujte obyvateľov na domovej schôdzi o zamýšľanom technickom zabezpečení domu, o prevádzkovom režime a navrhovaných organizačných opatreniach v dome. Dajte si odhlasovať prijatú technickú realizáciu ako aj organizačné usmernenia (napr. nový domový poriadok…). Na schôdzu je možné pozvať aj realizátora, aby z pozície odborníka vysvetlil fungovanie systému a jeho výhody. V prípade odsúhlasenia realizácie, uzatvorte s realizátorom zmluvu o dielo.